اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید

چکیده

    در پرونده­های حقوقی و به‌خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می­شود؛ موضوعی که واحد جنبه‌های گوناگون حقوقی است و بر هر یک از این جنبه‌ها، قانون جداگانه‌ای حاکم می‌شود. به‌عبارت دیگر دپساژ، فرایند تقطیع یک موضوع واحد حقوقی به قسمت‌های مجزاست که هر قسمت تحت حاکمیت قانون حاکم ویژه‌ای قرار دارد. از مزایای اعمال این نظریه، نزدیکی نتیجۀ دعوا یا قرارداد حقوقی به خواست و هدف طرفین است که این خود به افزایش معاملات اقتصادی و سرمایه­گذاری­های خارجی می­انجامد. علاوه‌بر این، در مسائل پیچیدۀ بین­المللی و به‌خصوص در حل مسائل مربوط به تعارض قوانین، اعمال این نظریه می­تواند بسیار کارساز باشد و با تأکید بر اجرای قانونی که دارای بیشترین ارتباط با هر کدام از موضوعات مطرح در قرارداد است، عدالت بیشتری را نیز به ارمغان بیاورد. دپساژ که می‌تواند نتیجۀ انتخاب صریح ارادۀ متعاقدین باشد، می تواند برآیند.دپساژ که می تواند ارادۀ متعاقدین یا برآیند بررسی قضایی از یک پروندۀ حقوقی باشد، هر دو روش در حقوق ایران قابل دفاع به نظر می رسد. 
 

کلیدواژه‌ها


 1. الف) کتاب‌ها و مقالات

  1. Cabannis, J. C. (2008). Availability of Punitive Damages: Dépeçage. Retrieved from http://corporate.findlaw.com/litigation-disputes/availability-of-punitive-damages-depecage.html
  2. Delaume. (1989). "Comparative Analysis as a Basis of Law in State Contracts: The Myth of the Lex Mercatoria". Tul. L. Rev.
  3. Garner, B. A. (1999). Black's Law Dictionary (7th ed.). United States: West Group.

   

  1. Gaston, E. H. (1999). "Reassessing Connecticut’s Eclectic Choice-of-law Methodology: Time for (Another) New Direction". Conn Bar J.
  2. Gertz, C. M. (1991-1992). "The Selection of Choice-of-law Provisions in International Commercial Arbitration: A Case for Contractual Dépeçage". Nw. J. Int'l L. & Bus.
  3. Guillemard, S., & Prujiner, A. (2005). "La codification international du droit international privé: un échec". Université Laval.
  4. Korn, H. L. (1983). "The Choice-of-Law Revolution: A Critique". Colum L Rev.
  5. Peterson, C. H. (1998). Private International Law at the End of the Twentieth Century: Progress or Regress?
  6. Reese, W. L. (1973). "Dépeçage: A Common Phenomenon in Choice-of-law". Columb L Rev.
  7. Rey, A. (1992). Le micro Robert (Dictionnaire d’apprentissage de la langue Française). Paris.
  8. Robert, C. (1995). French English Dictionary (4 ed.). Uniteed Kingdom: Harper Collins Publishers.
  9. Roosevelt III, K. (1999). "The Myth of Choice-of-law: Rethinking Conflicts". Mich L Rev.
  10. Ruiz v Blentech Corp., F. 3d 320 (1996).
  11. Seatzu, F. (2003). Insurance in Private International Law. Oxford: Hart Publishing.
  12. Sedler, R. A., & Twerski, A. D. (1989). "The Case Against All Encompassing Federal Mass Tort Litigation: Sacrifice Without Gain". Marq L Rev.
  13. Southerland, H. P. (2000). Sovereignty, Value Judgments, and Choice-of-law.
  14. Stevenson, C. G. (2003-2004). Dépeçage: Embracing Complexity to Solve Choice-of-Law Issues.
  15. Symeonides, S. C. (2013). "Issue-by-issue Analysis and Dépeçage in Choice-of-law: Cause and Effect". University of Toledo L Rev.
  16. Thomas, M. R., & Wesevich, J. W. (1992). "An Old Rule for New Reasons: Place of Injury as a Federal Solution to Choice-of-law in Single-Accident Mass-Tort Case". Tex L Rev.
  17. Verman Yap ong, A. (2009). "Issues in the Application of Dépeçage in Chinese Private International Law". Chinese J I L 637.
  18. Weintraub, R. J. (1974-1975). "Beyond Depeeage: A "New Rule" Approach to Choice-of-law in Consumer Credit Transactions and a Critique of the Territorial Application of the Uniform Consumer Credit Code". Case W Res L Rev.
  19. Wilde, C. L. (1968). "Dépeçage in the Choice of Tort Law". S Cal L Rev.
  20. William H.Allen, E. A. (1999). "Generation Law and Economics of Conflicts of Laws, Baxter’s Comparative Impairment and Beyond". Stan L Rev.
  21. Yatena, H. E. (1928). "The Hornbook Method and the Conflict of Laws". Yale LJ.

   

  ب) اسناد و قوانین

  1. American Law Institue, Restatement (Second) of Conflict of Laws (1969 Main Vol.).
  2. The Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods (22 December 1986).
  3. The Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on Their Recognition (1 July 1985).
  4. Rome Convention on the Law Applicable to the Contractual Obligations (1980).

   

  ج) پرونده­های قضایی

  1. Air Crash DisasterNear Roselawn (1996).
  2. Disaster at Detroit Metropolitan Airport (1987).
  3. LaPlante v Am. Honda Motor Co. Inc., F.3d 731 (1994).
  4. Simon v U.S. and Fate v U.S. , 0308 CQ 377 (2004).