چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

     اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتیب تمرکز این مقرره بر محل خسارت به‌عنوان مکانی که علت تامۀ مسئولیت مدنی محقق می‌شود، معطوف است نه محل وقوع زیان یا صرفاً نزدیک‌ترین ارتباط. مقالۀ حاضر با ارزیابی دیدگاه‌های مختلف در خصوص تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی به تحلیل و مداقۀ مقررۀ رم دو می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE QUALITY OF DETERMINING THE APPLICABLE LAW TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN ROME II REGULATION

نویسندگان [English]

 • Homayoun Mafi 1
 • Seyyede Arefe Saiedi Gol Sefidi 2
1 Associate Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Affairs, Iran
2 Postgraduate of Private Law, Faculty of Law and Politics, Mazandaran University, Iran
چکیده [English]

The application of the rule of lex loci in determining the applicable law of non-contractual liability includes the lex loci demissi and lex loci damni. The benefit of separation of these two is determined when the accident is in one country and the loss is in another country. So, the application of lex loci demissi is in accordance to the principle of territorial jurisdiction. While, the view of lex loci damni conceives the absolute cause of creating civil liability as the loss and not the injurious act. The difference between the law of the European Union regarding the determination of applicable law to non-contractual obligation caused this Union to approve a regulation called Rome II in 2007 which contains a collection of conflict of law rules and at its head the rules of lex loci damni. The present article will review, pay attention and analyze the Rome II regulation regarding the applicable law to non-contractual obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Union
 • Law of closest connection
 • Law of common domicile
 • Lex loci damni
 • Lex loci delicti
 • Non-contractual obligations
 1. الف) فارسی

  1. الماسی، نجادعلی؛ افضلی مهر، مرضیه (1387)، «قانون حاکم بر الزامات خاص غیرقراردادی»، مجلۀ نامۀ مفید، ش 67، ص 26_3.
  2. الماسی، نجادعلی (1387)، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ هفتم، تهران: میزان.
  3. صالحی ذهابی، جمال (1381)، «مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین»، فصلنامۀ صنعت بیمه، سال هفدهم، ش 67: 130-101.
  4. سلجوقی، محمود (1389)، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، چ دوازدهم، تهران: میزان
  5. عاشوری، مهدی (1389)، تعارض قوانین در مسؤولیت خارج از قرارداد، چ اول، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
  6. میرحسینی، مجید (1393)، مبانی تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

   

  ب) انگلیسی

  1. Alihodzic, Jasmina (2013), "The General Rule on Choice of Law for Non-Contractual Obligation of European Union and Bosnia and Herzegovina", Faculty of Law Tuzla, University of Tuzla, pp 24-31
  2. Cheshire, G. C. (Geoffrey Chevalier) and North,Peter Machin (1999), Cheshire and North's Private International Law, Oxford University Press, UK13th ed
  3. Collier, John Greenwood (1994), Conflict of Laws, Cambridge University Press, Second Edition
  4. Dicey (Albert Venn) and Morris (John Humphrey Carlile) (2000), Dicey and Morris on the Conflict of Laws, Publisher: Sweet & Maxwell Ltd UK, 13th ed, vol 2
  5. Fentiman, Richard (2009), "The Significance of Close Connection, The Rome II Regulation", Edited by John Ahern and William Binchy, Martinus NIJHOFF publishers, Leiden & Boston
  6. Garcimartín Alférez, Francisco J (2007), "The Rome II Regulation: On the Way Towards a European Private International Law Code", The European Legal Forum, 7th year, pp 77 - 91
  7. Hohloch, Gerhard (2007), The Rome II Regulation:An Overview, Published in Association with Swiss Institued of Comparative Law
  8. Kramer, Xandra E (2008), "The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European Private International Law Tradition Continued", Published in Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), no. 4, pp 414 – 424
  9. Morris, John Humphrey Carlile (2000), The Conflict of Laws, Sweet & Maxwell, London Stevens,5th
  10. Pricopi, Adrian (2010), "Considerations Regarding the General Rule Provided by the Article 4 of the Rome II Regulation", Annals of Spiru Haret University, Economic Series, no. 4, pp 133-139
  11. Symeonides, Symeon C (2008), "The American Revolution and the European Evolution in Choice of Law: Reciprocal Lessons", Tulane Law Review
  12. Symeonides, Symeon C (2009),"A New Conflicts Restatement: Why Not? ", Published in 5 Journal of Private International Law
  13. Symeonides, Symeon C(2001), " Material Justice and Conflicts Justice in Choice of Law", Essay in Honor of Friedrich K.Jungert.

   

   

  ج) اسناد

  1. EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (1980) (known as the Rome Convention)
  2. Explanatory Memorandum Accompanying the Original Proposal by the EC Commission of 22 July 2003. com (2003)
  3. Regulation (EC) No. 44/2007 of European Parliament and of the Council of 22 December 2000 on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels I).
  4. Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and The Council of 17 June on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)
  5. Regulation (EC) No. 864/2007 of European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Rome II)