تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

   تعارض اجتناب‌آمیز دو اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری و لامکان بودن اینترنت در مرحلۀ اجرا، تعیین قانون حاکم بر فعلی را که ادعای ناقض حق بودن آن شده تحت تأثیر خود قرار داده است، به‌خصوص در بحث حق کپی‌رایت که ثبت در آن ملاک حمایت نیست، این امر به کمرنگ شدن اصل سرزمینیبودن در تعیین قانون حاکم منجر شده است. از طرف دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که به بحث تعیین قانون حاکم بر دعاوی پرداخته‌اند، مربوط به نقض سنتی در محیط فیزیکی‌اندو ازاین‌رو بر پایۀ اصل سرزمینی بودن استوارند. در نتیجه در دعاوی نقض کپی‌رایت در محیط لامکان اینترنت، به‌سبب مردد بودن اصل سرزمینی قابلیت اجرایی ندارند. به همین دلیل غالب کشورها ناگزیر به رجوع به قواعد کلی در تعیین قانون حاکم‌اند. از آنجا که در حال حاضر رویۀ واحدی در بین کشورها وجود ندارد و قدر مسلم به‌کارگیری راه‌حل‌های انفرادی داخلی توسط کشورها به حل مسئله کمک نمی‌کند، این امر ضرورت یکسان‌سازی قوانین در جهت حفظ منافع طرفین دعوا را نمایان می‌سازد. ازاین‌رو این مقاله در جهت هموار کردن مسیر گذر از صلاحیت قانونی ناهماهنگ و پراکنده به سمت حمایت کپی‌رایت جامع و بین‌المللی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CHOICE OF LAW IN COPYRIGHT INFRINGEMENT IN INTERNET

نویسندگان [English]

 • Nasrollah Ebrahimi 1
 • Shadi Kasnavi 2
1 Assistant professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Ph.D. Candidate in oil and gas law , FacuIty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

The inevitable conflict between two principles, territoriality of intellectual property law and internet being placeless at the stage of enforcement, has affected the determination of the applicable law on an action claimed to be infringing; especially in copyright for which registration is not a requirement. This situation has caused the principle of territoriality to become weak in determining the applicable law. On the other hand, international and regional conventions, which discuss determining the applicable law, regard traditional infringement in a physical context; thus rely on the principle of territoriality. As a result, considering the uncertainty regarding territoriality, this principle cannot be applied in copyright infringement cases in the placeless environment of internet. So most countries are obliged to recourse toward general principles in order to determine the applicable law. Since there is no single procedure (approach) among countries of the world, and most definitely implementation of individual solution cannot help resolving the issue, it is clear that the laws must become unified, in order to preserve the benefits of parties of a lawsuit. Therefore, this paper is put together in order to pave the path from an incoherent jurisdiction to an international and comprehensive copyright protection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Applicable law
 • Copyright
 • Internet
 • Non-contractual obligations
 1. اصلانی، حمیدرضا (1389)، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، تهران: میزان.
 2. حبیب‌زاده، طاهر (1390)، حقوق فناوری و اطلاعات، ج 3، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 3. زرکلام، ستار (1388)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران: سمت.
 4. سلجوقی، محمود (1388)، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: میزان.
 5. صالحی ذهابی، جمال (1381)، «مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین»، فصلنامۀ صنعت بیمه، ش 67، سال هفدهم.
 6. کاتوزیان، ناصر (1389)، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران: میزان.
 7. الماسی نجادعلی، میرحسینی مجید، (1389)، «حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران»، مجلۀ حقوق خصوصی، ش 17، سال هفتم، ص28-5 .
 8. الماسی، نجادعلی، افضلی مهر، مرضیه (1387)، «قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی»، مجلۀ نامۀ مفید، ش 67، سال چهاردهم، ص26-3.
 9. الماسی، نجادعلی (1389)، تعارض قوانین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 10. نصیری، محمد (1371)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: آگاه.
 11. نیکبخت، حمیدرضا، علیخانی، حمیدرضا (1389)، «قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 52.
 12. نیکبخت، حمیدرضا؛ عیوض‌پور، علی‌اصغر (1390)، «اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعدۀ حل تعارض در تعهدات غیر قراردادی»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش44، سال بیست‌وهشتم.

13. B.Froblich Anita, COPYRIGHT INFRINGMENT IN THE INTERNET AGE-PRIMETIME FOR HARMONIZED CONFLICT-OF-LAWS RULLES?,2009.

14. Dessemontet Francois, CONFLICT OF LAWS FOR INTELLECTUAL PROPERTY IN CYBERSPACE,200119

15. Doctrine and Opinions, APPLICABLE LAW IN COPYRIGHT INFRINGMENT CASES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT,2005.

Goldstein Paul, Hugenholtz Bernt, INTERNATIONAL COPYRIGHT,2010.-21

16. Matulionyte Rita, LAW APPLICABLE TO ONLINE INFRINGMENTS IN CLIP AND ALI PROPOSALS: A REBALANCE OF INTERESTS NEEDED, 2011.

17. Matulionyte Rita,LAW APPLICABLE TO COPYRIGHT,2011(BOOK)

18. Ross Blackman Samuel, Choice of Law for Online Copyright Infringement, 2013

19. Ohly Ansgar ,CHOICE OF LAW IN THE DIGITAL ENVIROMENT-PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW-HEADING FOR THE FUTURE ,2005.

20. sarcevice Peter, volken Paul, Year book of Private International Law,2010

21. Xalabarder Raquel , COPYRIGHT: CHOICE OF LAW AND JURISDICTION IN THE DIGITAL AGE,2010.27

22.American Law Institute” INTELLECTUAL PROPERTY:PRINCIPLES GOVERNING JURISDICTION,CHOICE OF LAW,AND JUDGMENTS IN TRANSNATIONAL DISPUTES”,2008,www.wipo.int

23. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION IN ELECTRONIC CONTRACTS II, (January 2011),www.emarketservices.com

24. European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property(CLIP)”PRINCIPLES ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY”(Final Text,1 December 2011)http://www.cl-ip.eu