دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 173-397 
تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط

صفحه 269-287

10.22059/jlq.2017.62614

مرتضی شهبازی نیا؛ فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان


بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

صفحه 325-343

10.22059/jlq.2017.62617

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی