نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (موسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران

چکیده

تضمین امنیت و ثبات معاملات حقوق مالکیت صنعتی، تأمین امنیت اشخاص ثالث و پیشگیری از مواجهه با معاملۀ معارض از جمله چالش‌هایی هستند که سبب شده‌اند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا به نقش سیستم‌های ثبتی در تأمین امنیت این معاملات توجه کنند و همزمان دو کارکرد حقوقی «اطلاع‌رسانی» و کارکرد «حمایتی» سیستم‌های ثبت مالکیت صنعتی را در نظر بگیرند. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف، توجه به گزارش‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حوزۀ مالکیت فکری و تحلیل مقررات مالکیت صنعتی آنها نشان می‌دهد که سیستم‌های ثبت مالکیت صنعتی از لحاظ تأثیر بر اعتبار قراردادهای انتقال به سه دستۀ اعلامی، ایجادی و تأییدی قابل تقسیم‌اند. مقالۀ حاضر ضمن بررسی ماهیت هر یک از سیستم‌های مزبور، اثر آنها را در تأمین امنیت حقوقی معاملات مالکیت صنعتی و تأمین کارکردهای حقوقی مورد انتظار از ایجاد سیستم‌های ثبت مالکیت صنعتی در دنیا، تجزیه‌وتحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که دو سیستم تأییدی و ایجادی ثبت مالکیت صنعتی به‌دلیل تأثیر ثبت در یکی از مراحل ایجاد یا اثرگذاری حق، علاوه‌بر کارکرد اطلاع‌رسانی، امکان ارائۀ حمایت حقوقی از اشخاص ثالث را در نقل و انتقالات حقوق مالکیت صنعتی فراهم می‌کنند. لکن سیستم تأییدی ضمن تأمین کارکرد حمایتی مورد انتظار از ایجاد سیستم ثبت مالکیت صنعتی، با قواعد عام معاملات و اصل حاکمیت اراده هماهنگی بیشتری دارد و همین امر سبب تمایل بیشتر نظام‌های حقوقی از جمله ایران به آن شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF "REGISTRATION" IN THE PROCESS OF TRANSFERRING OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS: ANALYSIS OF REGISTRATION SYSTEMS OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS TRANSACTIONS IN THE WORLD

نویسنده [English]

 • Nasrin Tabatabai Hesari
Assistant Professor of Faculty of Law & Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Ensuring the security of industrial property rights transactions, securing of third parties and preventing of opponent dealings has caused that legal systems of the world pay attention to the role of registration systems in these transactions and consider two “declarative” and “protective” functions of registration systems. A comparative study of national laws, considering reports of international organizations in the scope of industrial property and the analysis of the provisions of Industrial Property shows that industrial property registration systems are indivisible into three categories: declarative, constitutive and inposability system. The present paper, while analyzing the nature of each of these systems, has analyzed their effect on the legal security of industrial property transactions and expected legal functions from the establishment of industrial property registration systems in the world. The article has been concluded that the Constitutive and inposability system provide both “declarative” and “protective” functions of registration systems. Because in both systems, the registration is effective in one of the stages of creation or effect of the right. But the inposability system has more coordination with the general rules of transactions and the principle of ‘freedom of will’, which has led to a greater tendency of legal systems to that, including Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual property law
 • legal formalism
 • Registration law
 • the Assignment and licences contract
 • the Validity and stability of the Transaction
 • Transfer contracts
 1. الف) فارسی

  1. طباطبائی حصاری، نسرین؛ صادقی مقدم، محمدحسن (1394)، «آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 6، ش 2، ص 698-677.

  1. طباطبائی حصاری، نسرین (1393)، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  2. قبولی درافشان، سید محمدمهدی؛ محسنی، سعید (1395«قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریۀ وحدت هنر)»، مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورۀ هشتم، ش 1، ص 135-111.

   

  ب) لاتین

  1. Arbrandt, Elsa; Edlund, Sara (2006), "Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties (Sweden)", Report Q190 for AIPPI
  2. Birstonas, Ramunas; Klimkeviciute, Danguole (2014), "PROBLEMATIC ASPECTS OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF TRADEMARK RIGHTS IN THE EU (EEA) AND OF ITS INTERRELATION WITH CONTRACT LAW: POSSIBLE SOLUTIONS? " European Scientific Journal, Vol 10, no. 19.
  3. Brochu, François (1999), “Les nouveaux effets de la publicité foncière: du rêve à la réalité? , Les Cahiers de droit, vol.40, n°2.
  4. Cabrillac, Rémy (2008), Des droit des obligation, 8 édition, Paris, Dalloz.
  5. Cameron, Donald M.; Borenstein, Rowena (2003), KEY ASPECTS OF IP LICENSE AGREEMENTS, Oglivy Renault.
  6. Carbonnier, Jean (2000), “Droit civil (les obligations)” , T.4, 22e édition, Press Universitaires de France, 2000.
  7. Cooke, Elizabeth (2003), the New Law of Land Registration, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing.
  8. Dagot, Michel; Frémont, Paul (2003), “Publicité foncière (généralités), Juris- Classeur (Civil Annexes- fasc 30), Groupe LexisNexis.
  9. De Groot, Selma (2007), “Fiduciary Transfer and Ownership” u: (ed.) Faber, Wolfgang; Lurger, Brigitta, Rules for the Transfer of Movables A Candidate for European Harmonisation or National Reforms? European Legal Studies Sellier.
  10. Einhorn, David (2006), “Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties (united State of America)”  Report Q190 for AIPPI.
  11. Ferrari–Hofer, Lorenza ; Peyrot, Paul‌; Hess–Odoni, Urs and TROLLER, Kamen (2006), “Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties (Swiss)”, Report Q190 for AIPPI.
  12. Goplakrishnan, N.S. (2015), intellectual Property Rights, p. 340
  13. Gueriero, Marie-Antoinette, (1975), Ľ acte juridique solennel, Paris Librairie générale de droit ET de jurisprudence.
  14. Kelli, Aleksei ; Värv, Age ; Mets, Tõnis ; Mantrov, Vadim ; Birštonas, Ramūnas ; Ginter, Carri (2016), “Different Regulatory Models of Transfer of Industrial Property Rights in the Baltic States: A Plea for Harmonized Approach, International Comparative Jurisprudence.
  15. Kelli, Aleksei (2015), “The conceptual bases for codifying Estonia׳s IP law and the main legislative changes: From the comparative approach to embedding drafted law into the socio-economic context”, International Comparative Jurisprudence, 1.1.
  16. Labrusse-Riou, Catherine Labrusse-Riou, Droit civil (introduction, thémis droit privé), 1 édition, Presses Universitaires de France.
  17. LUTNAES, Karine (2006), “Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties (Norway) , Report Q190 for AIPPI.
  18. MATHESON, Sarah ; OSHA, John ; Marie VERSCHUUR , Anne (2016),”Security interests over intellectual property”, Summary Report for aippi.
  19. Mazeaud, H . ., Mazeaud, J., ; CHABAS, F, (2000), Leçons de droit civil. Introduction à l’étude du droit, (12th Ed.), Paris: Monîchrestien.
  20. Mc Guire, Mary Rose (2008), Intellectual Property Rights: Property or Rights? The Application of the Transfer Rules to Intellectual Property”, in: edited by : Faber, Wolfgang & Larger, Brigitta, Rules for the Transfer of Movables (A Condidate for European Harmonisation or National Reforms), European.
  21. Merges, Robert P. (1999), “As many as six impossible patents before breakfast: Property rights for business concepts and patent system reform , Berkeley Technology Law Journal, Vol 14, no. 2.
  22. Morandi, Eliana, (2007), “The Role of The Notary in Real State Conveyancing, volume 4, DIGITAL EVIDENCE AND ELECTRONIC SIGNATURE LAW REVIEW.
   1. Mouly, Christian (2003), “publicité foncière: Europe occidentale”, Juris- Classeur (Civil Annexes 6, Fasc.20), Groupe Lexisnexis.
   2. North, Douglass C ; Thomas, Robert Paul, (1973), the Rise of the Western World: A New Economic History, Cambridge University Press.
   3. Palmer, David (1998), “Security, Risk and Registration”, Land Use Policy, Vol.15, No. 1.
    1. Picod, Yves (1999), Leçons de droit civil (Sûretés publicité foncière), 7e édition, Paris, Moncherestien.
    2. SCHMIDT, Per HAKON ; RYGAARD, Sture (2006), “Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties (Denmark)”, Report Q190 for AIPPI.
    3. Starck, B.‌; Roland, H.‌; Boyer, L. (1988), Introduction au droit (5th Ed.), Paris: Litec.
    4. The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) (2016), Adopted Resolution 2016 - Study Question: Security interests over registered intellectual property rights, Meeting: 2016 AIPPI World Congress – Milan.
    5. The International Association for the Protection of Intellectual Property (‌AIPPI) (2006), Adopted Resolution 2006 - Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties, Meeting: 2006 AIPPI World Congress – Gothenburg‌- Yearbook 2006/I