بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

ورشکستگی نهادی است حقوقی که در قانون تجارت طی مواد 412 تا 575 بدان پرداخته شده است. جرم ورشکستگی به ‌تقلب از جمله جرایم علیه اموال است که شخص بازرگان در صورت ارتکاب وفق مادۀ 670 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375مجازات می‌شود. این جرم در لایحۀ قانون تجارت طی مادۀ 1208 جرم‌انگاری شده است. تعیین عناصر جرم مذکور، ارتباط جرم ورشکستگی به ‌تقلب و کلاهبرداری، لزوم صدور یا عدم صدور قرار اناطه از طرف دادگاه کیفری جهت احراز توقف یا تاجر بودن شخص از جمله نکاتی‌اند که در عوالم نظر وعمل مورد اتفاق نیستند. در این نوشته در مورد نکات یادشده بحث و بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SUSPENSED TRADER AND FRAUDULENT ACTS

نویسندگان [English]

 • Alireza Mohammadzadeh Vadeghani 1
 • Mohammad Moein Amirmojahedi 2
1 Associate Professor of Faculty of law and political science, University of Tehran
2 Master of private law at Tehran University (farabi)
چکیده [English]

Bankruptcy is a legal institution (entity) that Commercial Code has dealt with in Articles 412 to 575. Fraudulent bankruptcy is a crime against property that trader will be punished ­_if committed_ under Article 670 of Penal Code of Islamic Republic of Iran 1392. This crime has been criminalized in Commercial Bill through Article 1208. Determination of its elements, relevance of fraudulent bankruptcy and fraud, requirement of issuance or non-issuance of suspension order from criminal court to establish suspension of payments or establishing whether he is a trader or not, are the points that are not theoretically and practically matters of consensus that will be discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • bankruptcy
 • Fraud
 • Fraudulence
 • suspension
 1. الف) فارسی

  1. آخوندی، محمود (1385)، آیین دادرسی کیفری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: سازمان انتشارات.

  2. اسکینی، ربیعا (1389)، حقوق تجارت:ورشکستگی و تصفیۀ امور ورشکسته، چ سیزدهم، ج 5، تهران: سمت.

  3. اردبیلی، محمدعلی (زمستان1392)، حقوق جزای عمومی، ج2، چ بیست‌وسوم، تهران: میزان.

  4. انوری‌پور، سید محسن (1353)، ورشکستگی در حقوق ایران، تهران: نشر بابک.

  5. --------- (1416ق- 1995م)، المعجم الوجیز، الصادر عن مجمع اللغة العربیة، مصر.

  6. بجنوردی موسوی، سید محمدبن حسن (1401ق)، قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، ج 2، تهران: مؤسسۀ عروج.

  7. جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، ج 2، قم: مؤسسۀ دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع).

  8. حجتی، مهدی(بهار 1385)، «بررسی ورشکستگی از منظر جزایی»، مجلۀ حقوقی دادگستر، ش 21.

  9. درویش‌خادم، بهرام (1361)، «معامله به قصد فرار از دین»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 26.

  10. دمرچیلی، محمد؛ قرایی، ‌محسن؛ حاتمی، ‌علی (1390)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: دادستان: کتاب آوا.

  11. دهخدا، علی‌اکبر (1386)، لغت‌نامه دهخدا، ج 15.

  12. راستین، منصور (1353)، مقررات کیفری بازرگانی، چ دوم، تهران: انتشارات دانشکدۀ علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

  13. -----------(1351)، حقوق بازرگانی، تهران: انتشارات دانشکدۀ علوم اداری و مدیریت بازرگانی.

  14. رحمدل، منصور (1386)، «ورشکستگی ‌به ‌تقصیر»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ص 138-114.

  15. ---------- (1385)، «ورشکستگی به تقلب»، نشریۀ مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، ص 185-159.

   

  16. سماواتی، حشمت‌الله (1385)، بررسی دقیق پیرامون اعسار: نظری،کاربردی و تطبیقی...، تهران: کمالان.

  17. شهری، غلامرضا، خرازی محمد (1380)، مجموعه نظرهای مشورتی ادارۀ حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضاییه در مسائل مدنی از 1363 تا 1380، تهران: روزنامۀ رسمی کشور.

  18. شمس‌ناتری، محمدابراهیم و دیگران (1393)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی‌کنونی، ج 1، چ ‌دوم، تهران: میزان.

  19. صقری، محمد (1376)، حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  20. فرهنگ عمید (1354)، چ دوازدهم، تهران: جاویدان.

  21. قایم‌مقام فراهانی، محمدحسین (1375)، ورشکستگی و تصفیه، تهران: دادگستر.

  22. عرفانی، محمود (1392)، حقوق تجارت، ج 3، چ چهارم، نشر جهاد دانشگاهی.

  23. کاتوزیان، ناصر (1390)، عقود معین، ج 2، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.

  24. ---------- (1389)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ بیست‌وششم، تهران: میزان.

  25. متین دفتری، احمد (1337)، مجموعه رویۀ قضایی قسمت کیفری، آراء 1311تا 1337، تهران: بی‌نا.

  26. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن (1401ق)، دیدگاه‌های نو در حقوق، ج 2، تهران: مؤسسۀ عروج.

   27. محمدزاده‌وادقانی، علیرضا؛ امیرمجاهدی، محمدمعین (1392)، حقوق تجارت(4) ورشکستگی و امور تصفیه، تهران: مجد.

  28. منتظری نجف‌آبادی، حسینعلی (1425ق)، رسالۀ استفتاءات(منتظری)، ج 3، قم: نشر محلاتی.

  29. مهدی‌پور، حمید (تنظیم)، (آبان1385)، «میزگرد: گزارش‌آخرین ‌نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش‌های 304تا306)»، مجلۀ قضاوت، ش 27.

   

  ب) لاتین

  30. Nathalie Martin with Stewart Paley,(2006), The New Bankruptcy Law And You, John Wiley & Sons, Inc , Hoboken, New Jersey.

  31. Dominique Vidal,(2010), Droit de l’entreprise en difficulte’ , e’d. Lextenso,3 edition.

  32. Starck Boris,(1972), Droit Civil, Les Obligation, Paris.