تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقالۀ حاضر تحت عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به تجزیه و تحلیل موارد ابهام‌آمیز یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حق، بقای آن و حق یا عدم حق انتقال اجاره به غیر می‌پردازد. در مقابل تحت عنوان حق سرقفلی از نظر قوانین و مقررات به تجزیه و تحلیل سرقفلی به‌منزلۀ وجهی جدا از اجاره‌بها، منظور از «حق مطالبۀ سرقفلی به قیمت عادلۀ روز»، تداوم‌نداشتن اجاره بعد از انقضای مدت آن در سرقفلی نوع اول، امکان ساقط‌شدن اجارۀ پایۀ سرقفلی و نحوۀ تمدید اجاره می‌پردازد و پس از مقایسۀ حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی با اتکا به بحث‌های انجام‌شده نتیجه‌گیری کرده است که حق سرقفلی جایگزین مناسبی برای حق کسب، پیشه یا تجارت نیست. در نتیجه، حق اخیر که ثابت شده است مخالف شرع نیست باید به دلیل مصالح کنونی جامعه به سیستم حقوقی بازگردانده شود.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

آقاپور ‌اناری، اکبر (1376). عقد اجاره- قوانین و مقررات مربوط به آن، انتشارات طلایه.

اباذری ‌فومشی، منصور (1385).نحوۀ رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی، انتشارات خرسندی.

امامی، اسدالله (1364). آیا می‌دانید حقوق مالک و مستأجر از چه قرار است؟، نشر راهنما.

ایثاری، محمد (1378). «بحثی پیرامون سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت»، مجلۀ کارشناس، شمارۀ 22.

بهرامی، بهرام (1382). «بررسی و تطبیق حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت و مقایسۀ آثار حقوقی آن»، مجلۀ دادگستر، شمارۀ 13.

ـــــــــــــــــــــــ (1383). عقد اجارۀ کاربردی، نشر نگاه بینه.

بیگدلی، سعید (1380). «نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376»، فصل‌نامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق، شمارۀ 13 و 14.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1370). ترمینولوژی حقوق، گنج دانش.

خسروی، علی (1387). «حق زارعانه از منظر منابع حقوق ایران»، فصل‌نامۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، سال 3، شمارۀ 10 و 11.

دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور (1378). مجموعۀ مذاکرات و آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جلد 1، انتشارات روزنامۀ رسمی کشور.

رادان‌جبلی، علی (1382). «انتقال مورد اجاره به شریک، انتقال به غیر نیست»، مجلۀ دادرسی، شمارۀ 38.

ستوده‌تهرانی، حسن (1374). حقوق تجارت، تهران: نشر دادگستر.

سیفی‌زیناب، غلامعلی (1369). «سرقفلی در حقوق ایران»، مجلۀ کانون وکلا، شمارۀ بهار و تابستان.

عبدی‌پورفرد، ابراهیم (1384). «رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی»، مجلۀ فقه و حقوق، سال دوم.

کاتبی، حسین‌قلی (1363). فرهنگ حقوقی فرانسه-فارسی، تهران: گنج دانش.

کاتوزیان، ناصر (1371). «نیرنگ به قانون در روابط موجر و مستأجر»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 28.

ـــــــــــــــــــــــ (1380). «نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376»، مجلۀ وکالت، شمارۀ 6.

کامیار، غلامرضا (1385). «حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران»، ماهنامۀ کانون، شمارۀ 66.

کشاورز، بهمن (1374). سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، انتشارات جهاد دانشگاهی.

معزی، فرخ (1375). «نکاتی چند دربارۀ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت»، مجلۀ کارشناس، شمارۀ 14.

موسوی، یوسف‌طاهر (1384). حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

نوبخت، یوسف (1370). اندیشه‌های قضایی، انتشارات کیهان.

نوین، پرویز (1379). «قانون روابط موجر و مستأجر 1376»، مجلۀ دادگستر، شمارۀ 1.

ب) انگلیسی

Baker, Ryan (2013). "Bidding on Trademarked Keywords in Search Engines: A Trademark Law Update", 8 Washington Journal of Law, Technology & Arts.

Black, Henry Campbell (1983). Black’s Law Dictionary, West Publishing Co.

Behr, Lauren (2013). "Trademarks for the Cure: Why Nonprofits Need Their Own Set of Trademark Rules", 54 Boston College Law Review.

Crane, Judson A. (1932). "Partnership Goodwill", 18(6) Virginia Law Review.

Darch, Matthew C. (2013). "The Presumption of Irreparable Harm in Patent Infringement Litigation: A Critique of Robert Bosch LLC v. Pylon Manufacturing corp", 11 Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property.

Derenberg, Walter J. (1961). "Territorial Scope and Situs of Trademark and Goodwill", 47 (5) Virginia Law Review.

Fairfield, Joshua AT (2013). "Do-Not-Track as Default", 11 Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property.

 

Gugliuzza, Paul R. (2013). "IP Injury and the Institutions of Patent Law", 98 Iowa Law Review.

Ray, Siobhan (2013). "Don’t Hop on the Bandera Wagon Just Yet: Enforcing Sale of Business Covenants Not to Compete in Taxes", 65 Baylor Law Review.

Reece III, Laurence H., & One Bowdoin Square (2013). "Employee Noncompetition Agreements: Recent Developments and Trends", Massachusetts Law Review.

Williams, Paula J., Kris Anne Tobin, Eric Franklin, and Robert J. Rhee (2013). "Tackling "Arithmophobia": Teaching How to Read, Understand, and Analyze Financial Statements", 14 Transactions.