دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 399-587