دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 399-587