حقوق رقابت بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه حضرت معصومه (س)

چکیده

گسترش روابط تجاری در عرصۀ بین‌الملل چالش‌های فراوانی ایجاد کرده است که این چالش‌ها به‌واسطۀ تفاوت در رویکرد کشورهای مختلف بروز یافته‌اند. چگونگی تحقق ساختار رقابتی در بازارهای بین‌المللی نمونه‌ای از همین موضوعات است که به‌منزلۀ یکی از شروط رونق تجارت بین‌الملل مطرح شده است. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم حقوق رقابت بین‌الملل، اهمیت آن و راهکارهای استفاده‌شده برای تحقق آن بررسی می‌شود. در حال حاضر هماهنگ‌سازی قوانین و ضوابط رقابتی مهم‌ترین ابزار تحقق نظام مشترک است و تفاوت‌های کشورها در سیاست‌ و دور‌نمای اقتصادی اصلی‌ترین مانع برای تحقق این امر محسوب می‌شوند. راهکارهای جدیدی که برای هماهنگ‌سازی به ‌کار گرفته می‌شوند، تلاشی است به‌منظور تسریع فرایند تحقق نظام بین‌المللی حقوق رقابت. در عین ‌حال، با توجه به خلأ طرح این مباحث در متون حقوقی و قانونی ایران، آگاهی از این ضوابط و راهکارها زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر کشورمان در زنجیرۀ تجارت جهانی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTERNATIONAL COMPETITION LAW

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Vakili Moghaddam
Assistant Professor of Private Law, Hazrat-e-Masoumeh University
چکیده [English]

Globalization of trade has aroused some controversial issues which should be considered in legal studies. This paper provides an overview of “international competition law”, as an intensive discussion which international trade encounters with. The spread of competition law around the world has been remarkable. But to initiate international competition law as a comprehensive system, is unworkable. It can be safe to say that the main reason is the variety of approaches about the competition law. The importance of competition law in international trade relations is undeniable, but it is an insufficiently studied field. The paper, after introducing characteristics, clusters the arenas and the sources of international competition law. Findings confirm the necessity of harmonization and the importance of international cooperation by soft law. Given the difficulties of international collaboration, this is a considerable achievement. The prevalence of soft law asserts that there is no doubt that states are no longer the only or most important actors in global law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-competitive Activities
  • Antitrust
  • Competition Policy
  • Global Competition
  • International Trade
الف) فارسی
جعفری‌صامت، امیر (1393). جنبه‌های حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری در حقوق ایران، تهران: مؤسسۀ چتر دانش.
شیروی، عبدالحسین و مهشید، جعفری‌هرندی (1389). «تجارت غیرمنصفانه از طریق دامپینگ و شیوۀ مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی»، حقوق خصوصی، سال 7، شمارۀ 17، 29-58.
شیروی، عبدالحسین (1389). حقوق تجارت بین‌الملل، چاپ اول، تهران: سمت.
وکیلی‌مقدم، محمدحسین (1389). توافقات ضدرقابت تجاری، چاپ اول، تهران: میزان
وکیلی‌مقدم، محمدحسین و حبیبا، سعید (1393). «توافقات ضدرقابتی در روابط تولید‌کننده و عرضه‌کننده»، مطالعات حقوقی، دورۀ 6، شمارۀ 3، 33-59.
وکیلی‌مقدم، محمدحسین و شیروی، عبدالحسین (1392). «حقوق غیردولتی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 4، شمارۀ 1، 117-135.
____________ (1394). «حقوق نرم»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 6، شمارۀ 1، 251-276.
 
ب) انگلیسی
Alden, Abbott & Shanker, Singham (2013). "Competition Policy and International Trade Distortions", European Yearbook of International Economic Law.
Anderson, Robert & Holmes, Peter (2002). "Competition Policy and the Future of the Multilateral Trading System", University of Sussex, Discussion Papers in Economics, No. 84.
Ayudhaya, Devahastin (2013). "ASEAN Harmonization of International Competition Law: What is the Most Efficient Option", International Journal of Business, Economic and Law, Vol. 2, 35-50.
Bakouch, Farah (2005). "Competition Law and International Trade from the GATT to the WTO: the Undeniable Reality of an Emergent Jurisprudence", A Thesis Submitted to McGill University, Degree of a Master of Law.
Blažo, Ondrej (2009). "Harmonization of Competition Law In Globalized Economy And European Law", Comenius University Work Paper.
Buxbaum, Hannah & Ralf, Michaels (2011). "Jurisdiction and Choice of Law in International Antitrust Law", Perspective Indiana Legal Studies Research Paper, No. 745.
Cheng, Chia jui & S. Liu- Chih-Kang Wang Lawrence (2007). International Harmonization of Competition Laws, Third Edition, Martinus Nijhoff Publishers.
Crane, Daniel (2009). "Substance, Procedure and Institutions in the International Harmonization of Competition Policy", Chicago Journal of International Law, Vol. 10, No. 1, 143-159.
Culter, A. Clair (2003). Private Power and Global Authority, Transnational Merchant Law in the Global Political Economy, First Edition, Cambridge University Press.
Dabbah, Maher (2003). the Internationalization of Antitrust Policy, First Published, Cambridge University Press.
Deeb Gabriel, Henry (2009). "The Advantage of Soft Law in international Commercial law: the Role of UNIDRIOT, UNCITRAL and the Hague Conference", Brook Journal International Law,Vol. 34, 650-673.
Douglas, Rosenthal & Nicolaides, Phedon (2015). "Harmonizing Antitrust: the Less Effective way to Promote International Competition", Institute for International Economics Work Paper, No. 30.
Egge, George (2001). "the Harmonization of Competition Laws Worldwide", Richmond Journal of Global Law & Business, Vol. 2:1, 93- 108.
Evenett, Simon, Lehmann, Alexander & Steil, Benn (2000). Antitrust Goes Global, First Edition, Brookings Institution Press.
Evenett, Simon, Lehmann, Alexander & Steil, Benn (2011). "Antitrust Policy in an Evolving Global Market Place", Industrial Organization Work Paper.
Garner, Bryan (ed) (2009). Black‘s Law Dictionary, 9 th Edition, West Publishing.
Guzman, Andrew (1998). "Is International Antitrust Possible", New York University Law Review, Vol. 73, 501-548.
Guzman, Andrew (2004). "the Case for International Antitrust", Berkeley Journal of International Law, Vol. 22, 355-374.
Hoekman, Bernard (1997). "policy and the Global Trading System", the World Bank Policy Research Working Paper, No. 1735.
Hylton, Keith (2003). Antitrust Law, Economic Theory and Common Law Evolution, First Edition, Cambridge University Press.
ICC Policy Statement (1996). International Cooperation between Antitrust Authorities.
Levinson, James (1994). "Competition policy and International Trade", NBER Working Paper, No. 4972.
Mason, Antony (2005). "The Rule of Law and International Economic", in Zifcak, Spencer, Zifcak, Spencer (ed), Globalization and the Rule of Law, Rutledge, First Edition, 121-140.
McGinnis, John (2003). "the Political Economy of International Antitrust Harmonization", William & Mary Law Review, Vol. 45, 549-594.
OECD (2014). Challenges of International Co-Operation in Competition law Enforcement.
Papadopoulos, Anestis (2010). the International Dimension of EU Competition Law and Policy, First Published, Cambridge University Press.
Perez, Eduardo (2016). "Competition Policy and Trade in the Global Economy: Towards and Integrated Approach", ICTSD Policy Options Paper, No. 125.
Schaub, Alexander (2001). "the Global Competition Forum, How it should be Organized and Operated", European Policy Centre Work Paper, No. 32.
Stephan, Paul (2005). "Global Governance, Antitrust and the limits of International Cooperation", Cornell International Law Journal, Vol. 38, 173-218.
Sweeney, Brenden (2010). the Internationalisation of Competition Rules, First Published, Rutledge Publishing.
Utton, Michael (2006). International Competition Policy, First Edition, Edward Elgar Publishing.
Wood, Diane (1992). "the Impossible Dream: Real International Antitrust", the University of Chicago Legal Forum, Vol. 32, 271-313.
Wood, Diane (2002). "International Harmonization of Antitrust Law: the Tortoise or the Hare", Chicago Journal of International Law, Vol. 3, No. 2, 391-407.
Wood, Diane (2005). "Antitrust at the Global Level", the University of Chicago Law Review, Vol. 72, 309-324.
Yoshizumi, Tojo (2011). "Trade and Competition Policy in a Global Economy: Convergence or Divergence ", Journal of International Economic Law, 481-506.
Zanettin, Bruno (2002). Cooperation Between Antitrust Agencies at the International Level, First edition, Hart Publishing.