دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 589-781 
8. تصفیۀ ویژه

صفحه 703-721

10.22059/jlq.2017.222495.1006836

عباس میرشکاری؛ افروز صمدی