ویژگی‌های قواعد شکلی (آیین دادرسی مدنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

    هرچند به ظاهر مفهوم قواعد شکلی امری بدیهی به‌نظر می‌رسد، برخلاف این ظاهر می‌توان گفت هنوز ماهیت، ویژگی‌ها و کارکردهای این قواعد آنچنان که شایسته است، تحلیل نشده و به‌راستی مفهوم و ویژگی‌های این قواعد مورد سؤال است. از فلاسفۀ بسیار قدیمی می‌توان بنتام را نام برد که به تبیین مفهوم قواعد شکلی پرداخته است و از نظر وی قواعد شکلی وسیلۀ اجرای حق‌های ماهوی هستند. قواعد شکلی هم از حیث اهداف و هم از حیث ویژگی‌ها و همچنین از حیث کارکردها از قواعد ماهوی‌ متفاوت‌اند. این قواعد ابزار اعمال حاکمیت‌اند؛ ابزار تأمین حق‌های شکلی‌اند؛ حالتی انتخابی دارند؛ بر قواعد ماهوی تفوق دارند؛ عوام‌فهم نیستند و به شیوه‌هایی خاص بین حق‌های شخصی و حاکمیت هارمونی برقرار می‌کنند و نظم را در بین خود مردم و همچنین بین دولت و مردم برقرار می‌سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CHARACTERISTICS OF PROCEDURAL RULES (CIVIL PROCEDURE)

نویسنده [English]

 • Hosein Davoodi
Assistance Professor, Private Law Department Islamic Azad University, Rasht branch
چکیده [English]

The concept of procedural rules apparently is obvious, but, you can say, features of procedural rules not analyzed properly. Indeed, the nature of these rules is questioned. Bentham as one of very old philosophers has defined the concept of procedural rules. In his view, procedural rules are the means of enforcing substantive rules. Procedural rules in goals, features, and functions are different from the substantive rules. These rules are the means of applying sovereignty, serving procedural rights. They are voluntary, supremacy on substantive rules, and technical concepts. With special ways they are harmonized between personal rights and sovereignty, and do order between people themselves as well as people with sovereignty. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Procedural Rules
 • civil procedure
 • judgment philosophy
 • Public Order
 • positive rules
 1. الف) فارسی

  1. بهرامی، بهرام (1389). بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها، تهران: نگاه بینه.
  2. جعفری تبار، حسن (1388). فلسفۀ تفسیری حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  3. شمس، عبدالله (1382). آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران: میزان.
  4. شیروی، عبدالحسین (1393). داوری تجاری بین‌المللی، تهران: سمت.
  5. کاتوزیان، ناصر(1390). مقدمۀ علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  6. --------- (1344). اعتبار امر قضاوت‌شده در دعوای مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

   

  ب) لاتین

   

   

  1. Bryan A. Garner (2009).Black's Law Dictionary, Ninth Edition Editor in Chief, west, A Thomson Reuters business.
  2. David Marcus (2011). When Rules are Rules: The Federal Rules of Civil Procedure and Institutions in Legal Interpretation, Arizona Legal Studies  Discussion Paper No. 11-22, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1852856
  3. Edwin E. Bryant (1899). The Law of Pleading Under the Codes of Civil Procedure 1 (2d ed.)
  4. ELIZABETH A. MARTIN, (2003). A Dictionary of Law, FIFTH EDITION, OXFORDUNIVERSITY PRESS.
  5. HENRY CAMPBELL BLACK, M.A(1910), A LAW 'DICTIONARY, SECOND EDITION, ST. PAUL, MINN. WEST PUBLISHING CO.
  6. Ian Grainger and Michael Fealy, Martin Spencer (2000), THE CIVIL PROCEDURERULES IN ACTION, Cavendish Publishing, London. Sydney.
  7. Ian Grainger and Michael Fealy, Martin Spencer (2000),  THE CIVIL PROCEDURERULES IN ACTION, Cavendish Publishing, London • Sydney,2000
  8. J.A.jolowicz (2000). On civil procedure, Cambridge university press, new York.
  9. John Thibaut and Laurens Walker (1978). A Theory of Procedure,  California Law Review, Vol. 66, No. 3 (May, 1978). pp. 541-566, http://www.jstor.org/stable/3480099, Accessed: 05/04/2011
  10. Loïc CADIET (2011). Introduction to French Civil Justice System and Civil Procedural Law, Ritsumeikan Law Review, No. 28.
  11.  Maurice Amos(1926). A Day in Court at Home and Abroad,  The Cambridge Law Journal, Vol. 2, No. 3 Cambridge Law Journal Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4515132
  12. Paul Ranjard, Wan Hui Da IP Agency (2011). Comparative Study between the Civil Procedures of France, Germany and China, undertaken by the EU-China Trade Project (2004-2008) www.euctp.org.
  13. Robert A. Leflar (1959). The Law of Conflict of Laws, Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., Content downloaded/printed from HeinOnline (http://heinonline.org),Sat Jan 23 05:04:58 2016
  14. ROBERT G. BONE (2010). PROCEDURE, PARTICIPATION, RIGHTS, BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW, Vol. 90:1011.
  15. Ronald Dworkin (2011). Justice for hedgehogs, Harvard University press Cambridge, Massachusetts London, England.
  16. Ronald Dworkin(1985). A Matter of Principle, Harvard University Press.
  17. SIR JACK I. H.JACOB Q.C, Hon. LL.D (1987), THE HAMLYN LECTURES THIRTY-EIGHTH SERIES ,THE FABRIC OF ENGLISH CIVIL JUSTICE, Published under the auspices of THE HAMLYN TRUST, LONDON,STEVENS & SONS.
  18. Sturner, Rolf (1996). special features of comparative procedural law, peter Gills, ed.