دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 193-381