شرط تضمین پرداخت خسارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس بین‌المللی کیش)

چکیده

     نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامن‌لا، از شیوه‌های رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد می‌شود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیش‌بینی از سوی او یا برخی مسئولیت‌های ذی‌نفع این تضمین یا ادعای شخص ثالث، جبران کند. این نهاد، برخاستهازعرفشکل‌گرفتهبینتجاراستکهبهمرورزماندربرخینظام‌هایحقوقیشناساییشدهاست. در این مقاله درصدد بررسی اعتبار شرط تضمین پرداخت خسارت با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی هستیم. مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهد که این شروط جز در موارد جبران خسارت ناشی از عمد یا غفلت شدید ذی‌نفع، معتبر تلقی می‌شود. در این مقاله، مفهوم، اعتبار و انواع شرط تضمین پرداخت خسارت و نهادهای مشابه آن در فقهامامیه وحقوقایرانبررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INDEMNITY CLAUSE

نویسندگان [English]

 • Hassan Badini 1
 • Shiva Deilami 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Private Law, University of Tehran, Kish International Campus, Iran
چکیده [English]

“Indemnification” is a common method for the risk allocation in contracts in the Common Law; according to which, one party is liable to indemnify the other party against the losses resulted from his anticipatory act, from the indemnitee’s liabilities or from a third party’s claim. This institution has emerged from the customs formed amongst the merchants, gradually recognized by the legal systems. In this paper, we are going to examine the validity of the indemnity clause by using the relevant legal principles and rules. Studies show that the indemnity clauses are typically being considered valid, except in cases of indemnitee’s deliberative act or his gross negligence. In this paper, the concept of indemnity clause and its validity and variety along with the similar legal institutions in the Iranian law and the Shiite jurisprudence are being studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Indemnitee
 • Indemnitor
 • Indemnity clause
 • Indemnity against Liability
 • Negligence
 • Public Policy
 1. الف) فارسی و عربی

  1. ابراهیم پوراسنجان، عادل؛ ابراهیمی، سید نصرالله؛ باقری،محمود (1395). «تحلیلی بر شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت (موردکاوی قراردادهای نفت و گاز)»، پژوهش‌هایحقوقتطبیقی، دورۀ 20، ش 3.
  2. ایزانلو، محسن (1393). شروط محدودکننده و ساقط‌کنندۀ مسئولیت در قراردادها، چ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  3. سرخیل، مرضیه، (1392). بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمۀ مسئولیت، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، قم: دانشگاه پیام‌نور.
  4. شریفی، سید الهام الدین؛  حاتمی، حسن (1387). «قاعدۀ تقدم تفسیر قرارداد به زبان متعهدله و یا تنظیم‌کننده»، نامۀ مفید، ش 70.
  5. صادقی، محمدهادی (1379). جرایم علیه اشخاص، چ سوم، تهران: میزان.
  6. طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم (1410ق). عروه‌الوثقی فیما تعلم به البوی، چ دوم، ج 2، بیروت: مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات.
  7. عرفانی، توفیق (1386). «تفسیر قراردادها»، مجلۀ کانون، ش 71.
  8. قاسم‌زاده، سید مرتضی (1384). «بیمۀ جهیز»، مجلۀ حقوقی عدالت آرا، ش 2 و3.
  9. کاتوزیان، ناصر (1378)، حقوق مدنی، عقود معین4(عقود اذنی-وثیقه‌های دین)، چ سوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  10. کاتوزیان، ناصر (1380). قواعد عمومی قراردادها، ج 5، چ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  11. کاتوزیان، ناصر؛ ایزانلو، محسن (1387). مسئولیت مدنی_بیمه مسئولیت مدنی، ج 3، تهران: مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران.
  12. گرجی، ابوالقاسم (1372). مقالات حقوقی، ج 1 و 2، چ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  13. نکویی، محمد (1390). شرط عدم مسئولیت (مطالعۀ تطبیقی)، چ اول، تهران: میزان.

  ب) انگلیسی

  1. Beaver Taylor R.,(2014). “The Texas Anti- Indemnification Act”, St. Mary's Law Journal, Vol. 45, No.3.
  2. Bennett Michael (2016). Drafting Effective Indemnity Clauses, College of Law CLE.
  3. Bua Nicholas J.,(1976). “Third Party Practice in Illinois: Express and Implied Indemnity”, DePaul Law Review, Vol. 25,No.4, Issue. 2.
  4. Courtney Wayne (2010). Construction of Contractual Indemnities – Out with the Old, In with the New, Sydney Law School, Legal Studies Research Paper,  No. 10/133.
  5. Courtney Wayne, J.W., Carter,(2011). “Indemnities against Breach and Settlement Of Third party Claims”, Journal Of contract Law,Vol.27.
  6. Di Lallo Tom,(2013). The interplay between indemnity clauses, releases and insurance, Available @  www.listgbarristers.com.au/.../dilallo,_t_-_indemnities__insurance__rele.
  7. Downie David (2012) . Indemnity And Exclusion Clauses, San Bernardino: Inter Alia Publishing.
  8. Drewry Daniel M., Carrie L. Ciliberto, (2009). “Drafting and Negotiating the “New” Key Contract Clauses” Pennsylvania, Philadelphia,  American Bar Association Forum on the Construction Industry.
  9. Garner  Bryan A., (2004). Black’s Law Dictionary,Eight Edition, Thomson west.
  10. Gerald I.Katz,(2001). contract Risk Allocation, Contract risk transfer seminar.
  11. Gray Jeremy J. F.,(1989). “ Implied Contractual Indemnity: An Infirm Doctrine Whose Time Has Passed ”, Loyola of Los Angeles Law Review,Vol.22, Isse. 4.
  12. Greenfield Don, Jay Todesco (2004). “Fundamental Aspects of Oil and Gas Law Revisited”, Alberta Law Review, Petroleum Law Edition, Vol.42.
  13. Kangles Nick, R Ben Rogers, Zahra Allidina, Chris Harris,(2011). “ Risk Allocation Provisions In Energy Industry Agreements: Are we Getting It right? ”, Alberta Law Review Journal, Vol. 49, Issue 2.
  14. Kleinberger Daniel S.,(1987). “No Risk Allocation Need Apply: The Twisted Minnesota Law of Indemnification”, William Mitchell Law Review,Vol.13,No.4.
  15. Macattram Genevieve (2015). “ How can The Indemnity Clause Expand or Limit The Responsibility for Liability of The Parties in International Oil And Gas Contracts?”, CEPMLP Annual Review, Vol.10.
  16. Makarov Timur,( 2015). Indemnity In The International Oil And Gas Contracts: Key Features, Drafting and Interpretation”, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy Gateway homepage, CEPMLP Annual Review, Vol. 12.
  17. Parker Penny L., John Slavich, (1991). “ Contractual Efforts to Allocate the Risk of Environmental Liability: Is there a Way to Make Indemnities Worth More Than the Paper They Are Written On?”, Southwestern Law Journal, vol.44:No.4.
  18. Potamkin Lawrence, Norman L., Plotka,(1944), “Indemnification against tort liability – The hold harmless clause – Its' interpretation and effect upon insurance”, University of Pennsylvania, law review, Vol. 92.
  19. Rowley, Keith A.(1999). ” Contract Construction and Interpretation: From the “Four Corners” to Parole Evidence (and Everything in Between)”, Las Vegas, University of Nevada,,School of Law, Scholarly Works. Paper 554.
  20. Sartain Charles W., J., Wayne Ballew, Robert Slater,(2013). “Your Fault,My Fault,Our Fault …Does It Even Matter? Indemnification And Exculpatory Agreements In the Oil Patch ”, Dallas, Southwest Land Institute.
  21. Shull C. Michael, Douglas A. Karet, Buck S. Beltzer, Robert E. Benson,(2014). Contract Clauses Managing Allocating And Transferring Construction Project Risks, Available @ http://docplayer.net/8250395-Contract-clauses-managing-allocating-and-transferring-construction-project-risks.html.
  22. Thomas, Howard B.,(1939). “Contracts of Indemnity against Liability and against Loss”, California Law Review, Vol. 24, No. 2.