دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 383-565 
مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

صفحه 529-548

10.22059/jlq.2018.232785.1006885

مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین