توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

فوت یکی از طرفین دعوا به ­موجب مادۀ 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار می­یابد. اما ورثه قادر به پیگیری همۀ دعاوی نیستند. به‌طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی می­شود. شاید این نتیجه­گیری ناشی از مقایسۀ حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامۀ دعوا برای مطالبۀ حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع می­شود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیلی رابطۀ دادرسی تعبیر می­کنند. مبانی دیگری نیز می­توان برای انتقال دعاوی شخصی برشمرد، از جمله تعلق ارادۀ متوفی بر استمرار دعوا. مطالعۀ مبانی و مصادیق توارث دعاوی شخصی، این امکان را می­دهد تا بتوان به نظریه­ای عمومی در زمینۀ توارث دعاوی شخصی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TRANSMISSIBILITY OF PERSONAL ACTIONS TO HEIRS IN IRANIAN AND FRENCH LAW

نویسنده [English]

 • Reza Shokoohizadeh
Assistant Professor of Law, University of Teheran, Iran
چکیده [English]

Death of one of the parties is one of the cases of suspension of procedure. The action would be continued with the involvement of heirs. But all the actions are not compatible with the involvement of heirs. Traditionally, personal actions are deemed non-transmissible. Taking into account the non-transmissibility of personal rights, this conclusion may be justified. But bring the case to justice, may affect the substance of the rights. One of the substantive effects of the action is the stabilization of the subject-matter of the case. With bringing the action, the death of the parties, it is principally hard to extinguish the subject-matter of the case. This effect so called in French Law as the (effet novatoir de l’instance). The fundament and obstacles of this effect is the principal subject matter of this Article. This study is dedicated to render a general theory of transmissibility of personal actions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personal actions
 • Transmissibility to heirs
 • moral damages
 • Subject-matter of the case
 1. الف) فارسی

  1. آشوری، محمد (1385). آیین دادرسی کیفری، ج 1، چ یازدهم، تهران: سمت.
  2. ایرانی ارباطی، بابک (1385). مجموعه نظرهای مشورتی-حقوقی، تهران: مجد.
  3. پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی (1395). مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) سال 1392، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
  4. جعفری لنگرودی، سید محمدجعفر (1386). مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، ج2، تهران: کتابخانۀ گنج دانش،.
  5. شریعتی نسب، صادق (1390). فرزندخواندگی، تهران: شهردانش.
  6. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 2، 1381، تهران: میزان.
  7. کاتوزیان، ناصر (1378الف). حقوق مدنی: خانواده، جلد 1، ، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  8. --------- (1378ب). حقوق مدنی: خانواده، ج 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  9. ---------- (1380). حقوق مدنی-عقود معین ج 3، چ چهارم، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
  10. -----------(1382). مسئولیت مدنی، ج 1، چ دوم، دانشگاه تهران.
  11. ------------ (1389). وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
  12. کولومبه، کلود (1385). اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمۀ علی­رضا محمدزادۀ وادقانی، تهران: میزان.

  ب) خارجی

  1. Bigot, Christophe (1995). La protection de l’image des personnes et les droits des héritiers, LEGIcom.
  2. Bras Miranda, Générosa (2007).  ). «La protection postume des droits de la personnalité », Les Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 19, no 3.
  3. Carbonnier, Jean (1972)., Droit civile: la famille, les incapacités, , 9e éd, PUF.
  4. Cornu, Gérard et Foyer, Jean (1996). Procédure civile, PUF, Paris.
  5. Croze, Hervé et Morel (1988). Christian, Procédure civile, Press Universitaire de France, Paris.
  6. Dreyfuss, Lionel (2004). L’influence du décès d’une partie sur l’instance civile en cours..
  7. Givord, François (1938). La réparation du préjudice moral, thèse Gronoble.
  8. Granet, Frédérique (2002). Les motifs de révocation d’une adoption simple, AJ Famille.
  9. Guinchard, Serge et Chainais, Cécile et Ferrand, Frédérique (2014). Procédure civile: Droit interne et droit de l’Union européen, 32e éd, Dalloz, Paris.
  10. Jougla-Ygouf, Sarra (2012). Droits d’auteurs, Nashville-Tennessee.
  11. Jourdain, Patrice (2013). Préjudice d’angoissement ou pert d’une chance de vie?, RTD civ, Dalloz.
  12. Malaurie, Philippe, Aynès, Laurent (1989). Cours de droits civile: La famille, 2em éd., Editions Cujas.
  13. Mazeaud, Henri, Mazeaud, Léon, Mazeaud, Jean, Chabas, François (1998). Obligations: Théorie générale, Montchrestien, Paris.
  14. Raizon, Hélène (2014). La contractualisation du droit moral de l’auteur, thèse, Université d’Avignon.
  15. Saas, Claire (2008). Les héritiers face au préjudice subi par leur auteur, AJ Pénal, Dalloz.
  16. Sériaux, Alain (1994). La notion juridique de patrimoine, RTD Civ, Dalloz.
  17. Terré, François et Simler, Philippe et Lequette, Yves (2005). Les obligations, Dalloz, Paris.
  18. Viney, Geneviève, Patrice, Jourdain (2001). Les effets de la responsabilité, 2e éd., sous la direction de Jacques Ghestin, L.G.D.J.
  19. Wiederkehr, George et al,. (2009). Code civil, 108e ed.,  Dalloz, Paris.