مبانی عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

     امروزه اشخاص و صاحبان صنعت و به‌ویژه بیمه‌گران به‌منظور تضمین جبران خسارات واردشده، درصدد اخذ پوشش بیمه‌ای هستند. در این زمینه بعضاً دو یه سه شخص با یکدیگر رابطه دارند: بیمه‌گذار و بیمه‌گر و عنداللزوم شخص ثالث ذی‌نفع. در این مجال، بیمه‌گران نیز جهت تضمین خسارات، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گران دیگر می‌کنند که در اصطلاح به این عملیات، بیمۀ اتکایی یا بیمۀ مجدد گفته می‌شود. با این حال در صورت بروز خسارت بیمه‌گذاران درصدد رجوع نه به بیمه‌گر مستقیم خود، بلکه به بیمه‌گر اتکایی‌‌اند و در این عرصه بعضاً موفق هم بوده‌اند. با این حال در این مقاله دلایل عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با نگاهی به رویۀ قضایی کشورهای  انگلستان و آمریکا بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. جمالیزاده، احمد (1380). بررسی فقهی عقد بیمه، چ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

2. گودرزی، حجت‌الله؛ شمس، میر فلاح (1385). اصول قراردادهای بیمه، تهران: صادق‌نیا.

3. کاتوزیان، ناصر؛ ایزانلو، محسن (1387). بیمۀ مسئولیت مدنی، تهران: دانشگاه تهران.

4. مظلومی، نادر (1365). «بیمۀ اتکایی و عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری»، فصلنامۀ بیمۀ مرکزی ایران، سال اول، ش 3.

ب) خارجی

5. Abramovsky, Aviva, (2008). "reinsurance: the silent regulator?", http://Cwis.Syr.Edu,Syracuse University.

6. Darrington Semple, and Robert Hal (1986). "the reinsurer's liability in the event of the insolvency of a ceding property and casullty insurer", Tort & Insurance Law Journal, vol.21

7. Debra Hall,(n.d). "rights and responsibility of reinsurer in receivership", The International Journal  of Insurance Law.

8. Downs Walter, (1935). "liability of reinsurer of an insolvent surety to furnishers of labor or material on contracts with the United States",   Ins. Counsel J, vol. 2.

9. Gurley John, (1984) ." regulation of reinsurance in the united states", 19 Forum.

10. Khawar Rizvan (2002). "reinsurance and privity in the past, present and future: privity of contract in reinsurance and the contracts(rights of third parties)act 1999", Tulane Law Review, vol.77.

11. Olson James Robert(1966). "reinsurer liability to the insolvent reinsured",  Notre Dame L. vol. 41.

12. P.T.O'neill, (2004).  the law of reinsurance in england and bermuda, london: Sweet and Maxwell.

13. Rudnik James (1995). "reinsurance as a source of recovery for insured losses", 15 Constr. Law. 

14. Shanman James, Stone,David (2010). "Issues Arising From Reinsurance Of Captive", newaatand

15. Tianfu Liu, (2002). "Direct Action In Marine  Reinsurance", A Thesis of LL.M, institute of comparative law, mcgill university, montréal

16. Debra Hall,(n.d). "rights and responsibility of reinsurer in receivership", The International Journal  of Insurance Law.

17. Gasser, Eugenia, Selina, Mejicanos, "Some Aspects of the Law of Reinsurance in Canada and Guatemala", Univercity of Alberta, Proquest Dissertations and Theses, 1983

18. Graydon Starw (1989). "the law of reinsurance contracts in california in relation to anglo-american common law",U.S.F.l.Rev.vol23

19. H.Bicford Peter, (2003). "dealing with insolvencies in the collection of reinsurance", for the american conference institute: Conference on Reinsurance Claims and Collections, New York.

20. Hammesfar, Robert & Wright, Scott (1994)." The Law of Reinsurance Claims".

21. Harold, Smith,(1938). "The Right of the Liquidator of an Insolvent Reinsured to Collect Reinsurance in Full Without Paying the Loss of the Original Insured in Full", CunselJournal Insurance, Vol 5, No 44.

22. Harvey, Rubin ( 1972). "The Contractual Law of Nonproportional Reinsuranc", Ins. L.J., Number 592.

23-Havens, Charles .( 1985). "The Application of United States and EEC Antitrust Laws to Reinsurance and Insurance Pooling Arrangements", Antitrust L.J, Vol. 54, No. 4.

24-Kiln, Stephen, Kiln ,Robert. (2001). " Reinsurance in Practice", 4ed.

25-Kramer, Henry. (1980). "The  Nature of Reinsurance, in Reinsurance", 1.5.( R.Strain, ed,).

26-Nutter Franklin. (1983). "Reinsurance Issues In The Liquidation Of Insolvent Insurers", 18 Forum.