دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 567-759