ماهیت حقوقی «وعدۀ اجرا»ی تعهدات طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

«وعدۀ اجرا»ی تعهد، عقد عهدی است که تابع آثار و احکام عمومی قراردادهاست. مسئله این است که آیا «وعدۀ ایفای» تعهدات طبیعی نیز می‌تواند تنها با ارادۀ مدیون، این تعهد فاقد ضمانت اجرا را وارد جهان حقوق کند؟ یا، تحقق این امر، نیاز به رضایت طلبکار دارد؟ پراکندگی نظرها میان دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، در این زمینه، درخور ملاحظه است. گاه نتیجۀ «وعدۀ اجرا» را تکوین تعهد جدید حقوقی با موضوع ادای دین اخلاقی می‌دانند و گاه تنها یک «اقرار» ساده به‌منظور تأیید و شناسایی یک تعهد اخلاقی. شماری هم مولود جدید را نتیجۀ «تبدیل» تعهد طبیعی به یک تعهد حقوقی الزام‌آور می‌انگارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL NATURE OF "PROMISE TO FULFILL" NATURAL OBLIGATIONS

نویسنده [English]

 • Nahid Javanmoradi
Assistant Professor of Private Law, Allameh Tabatabai University, Iran
چکیده [English]

Binding to execute an obligation is a kind of contractual obligation, which is submitted to the general terms and conditions of validity of a legal agreement. However, the question is to know whether the simple promise of completion of a natural obligation could make it enforceable by debtor’s unique will, or creditor’s consent is also necessary. Doctrinal and jurisdictional interpretations in this matter are quite different from each other. Some consider it as a new legal agreement to fulfill a moral duty. While the others think that it is not, but a simple avowal to confirm a moral obligation. Still some jurists believe that the new agreement is a substitution of a new legal contract for an existing natural obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Promise to fulfill an obligation
 • Natural obligations
 • Novation
 • Unilateral volition
 1. الف) فارسی

  1. امامی، سید حسن (1371). حقوق مدنی، ج 1، چ نهم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
  2. جعفری لنگرودی، جعفر (1357). ج 1، دائرة‌المعارف حقوق مدنی و تجارت.
  3. جوان مرادی، ناهید (1377). رسالۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
  4. -------------  (1382). «مبانی نظری تعهدات طبیعی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، ش 62.
  5. ------------- (1396). «تأثیر پرداخت دیون طبیعی در مطالبات طلبکاران حقوقی»، فصلنامۀ پژوهش حقوقی، دانشگاه علامه طباطبائی، ش 19.
  6. ------------- (1382). «مبانی نظری تعهدات طبیعی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، ش 62.
  7. السنهوری، عبدالرزاق انتقال و سقوط تعهدات (بی‌تا)، ترجمۀ امینی، علیرضا و منصوری، دانش کیا، محمدحسن، مرکز ترجمه و نشر دانشگاه.
  8. شهیدی، مهدی (1368). سقوط تعهدات، چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  9. کاتوزیان، ناصر (1367). حقوق خانواده، ج 2، انتشارات بهنشر.

  10.------------- حقوق مدنی، نظریۀ عمومی تعهدات، تهران: دادگستر، چ اول.

  11.-----------  (1378). عقود معین 4، چ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

  12.------------  (1374). نظریۀ تعهدات، چ اول، نشر یلدا.

  13.مجموعه اصطلاحات حقوقی دالوز.

  ب) لاتین

  Aubry et Rau (1950). “Cours de droit civil Francais” .t.4. les obligations par Bartin et Ponsard. 6 ed.

  -                      (2010). “Droit civil Francais” .t.1. Introduction supplement par Esmein.

  1. Baudry, Lacantinerie et Bard (1907-2012). “traite theorique et pratique de droit civil”, des Obligations. t.2, 3 ed. Paris.
  2. Beudant (ch), (1936-1953). “Course de droit civil Francais publie par Beudant et Lerebours pigeonniere”, t 8 les contrats et les obligations, 2 ed. Paris.
  3. Boulanger, (1952). “encyelopedie de droit”
  4. Carbonnier, (1964). “droit civil” t.1. Introduction, t.4. obligations. Paris1976.
  5. Capitant (H), (1924). “De la cause des obligtions”, paris.
  6. Chabas, (1998). “Lecons de droit. Civil: Les obligation theorie generale”, Montchrestein, 90ed.
  7. Colin et Capitant, (1953). “Course Elementaire de droit civil Francais”, par La morandiere, 10ed,.t.4.

  -                      (1959). “Traite de droit civil”, t.1-2, paris.

  1. Dupeyrouux, (1955). “contribution. a La theorie generale des acts a titre gratuits”, these Toulouse.
  2. Flour, (1964-1965). “Cours de droit civil”. polycepir, paris.
  3. Flour et Auber, (2014). “droit civ. Les obligations”. t.1, acts Juridiques, Armand colin, Paris.
  4. Gaudmet, (1973). “Theorie generale des obligations”, t.1, parDesbois, 1ed, sirey, Paris
  5. Geny, (1954). “Methode d’interpretation et sources en droit positif Francais”. 2ed, Paris.
  6. GHestin et Goubeaux, (1977). “Traite de droit civil Francais sous la direction de Jacques Ghestin”, Introduction general, t.1, 2ed.
  7. Gobert, (1956). “Essaie sur le role d’ Obligation naturelle these”, Paris
  8. Hemard, (1929). “Droit civil theorie generale des obligations Les Principaux contrats”, t.2, Receuil Sirey.
  9. Josserand, (1938-1940). “cours de droit civil positif Francais”. t. 2. 3 ed. Paris,
  10. Marty et Reynaud, (1961). “Droit civil. Francais, Introduction generale L’etude de droit”. t.1. Paris.

  -                      (1962), “Droit civil conception d’obligation”, t.2, paris.

  1. Mazeaud, (1983), “Lecons de droit civil” t.1, Introduction sur l’etude de droit, 6ed, par Francais chabas, paris.

  -                      (1969). “Obligations” t.4, 4ed, par Michel de juglart, paris

  1. planiol et Rippert, (1952). “Traite pratique de droit civil Francais”. T.2, La Famille par Roast, 2ed, paris.

  -                      (1952-1954). “Les obligations” t.7 par Esmein, Radoant gabold. 2ed, paris

  1. Planiol, Rippert et Boulanger, (1950-1951). “Traite elementaire de droit civil”, t.1, 5ed, paris t.2, 4ed, paris, 1952- t.3, 4ed, Paris.
  2. Rippert, (1949). “La ragle morale dans les obligations civiles”, 4ed, Paris
  3. Planiol, Rippert et Boulanger, (1956). “Trait de droit civil”, Introduction general d’opres le traite de Planiol, t.1, des personnes, Paris.

  -                      (1957). “Les obligations”, t.2, Paris.

  1. Saleilles, (1949). “La theorie generale les obligations”, these.
  2. Savatier, (1974). “La theoriedes obligations”, vision juridique et economique, 3ed
  3. Stark, (1972). “Droit civil: les obligations”, Paris.
  4. Terre, (2002). “simler et Lequette: Droit civil Les obligations”, 8ed, Dalloz
   1. Weil et terre, (1975-1980). Droit civil, t.1: “Introduction generale, personnes Famille”, 4ed.

  -                      Les oblogations, 4ed, Dalloz, Paris.