دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران

چکیده

ارتباط میان دعاوی اگرچه آثار بسیار مهمی بر فرایند دادرسی و رأی دادگاه‌ها دارد، قانونگذار به‌غیر از تعریف مفهوم ارتباط کامل، معیار عینی برای تشخیص مصداق ارتباط مقرر نکرده است. در این تحقیق شش معیار برای ارتباط معرفی شده است: ارتباط به‌مثابة همبستگی و وابستگی، ارتباط همسو و ناهمسو، ملازمۀ اثباتی و اثر اسباب حکم هر دعوا، امر قضاوت‌شده، جمع اجرای دو حکم، معیار قابلیت استماع دعاوی تجزیه‌ناپذیر و معیار منع محکومیت مضاعف. منبع این شش معیار آنچنان که در مقاله آمده، برداشت و روش برخورد رویۀ قضایی است. این شش معیار با هدف اجرای صحیح عدالت در کلیة دادرسی‌ها با عطف توجه به صلاحیت محاکم اعمال می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RELATED ACTIONS AND STUDY OF SIX CRITERIA FOR THEIR RECOGNITION

نویسندگان [English]

 • Fereydoon Nahreini 1
 • Habibollah Poursadeghi 2
 • Hassan Mohseni 1
1 Associate Professor of Private Law, Faculty of Law & Political Sciences, University of Tehran, Iran
2 PhD in Private Law, International Campus of Kish Island, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Relation between litigations has a significant effect on process and judgment. Except its definition, legislator has not indicated concrete criteria of the relation for its recognition. In this study, we have studied six criteria including Co-Relationship and Mere Relationships; One-way Relation and Two Way Relation; Proof Relation and the effect of judgments; Res judicator; Indivisibility of Claims and interdiction of twice condemning. The source of these six criteria is the current interpretation of judicial precedent. The goal of these six criteria is just administration of justice governing all proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • related actions
 • same cause
 • full connection
 • counterclaim
 • plural actions
 1. الف) فارسی

  1. ابهری، حمید (۱۳۹۱). آیین دادرسی مدنی (۲) جریان دادرسی؛ از آغاز تا پایان، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.
  2. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی (1384). دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج ۱، تهران: محراب فکر.
  3. بدریان، فخرالدین (1391). بررسی تطبیقی دعوای متقابل، تهران: نگاه بینه.
  4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1375). دانشنامۀ حقوقی، ج ۳، تهران: امیرکبیر.
  5. خدابخشی، عبداله (1394). حقوق دعاوی (تحلیل و نقد رویۀ قضایی)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  6. شمس، عبداله (1380). آیین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته، ج ۱، تهران: میزان.
  7. ---------- (1381). آیین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته، ج ۲، تهران: میزان.
  8. دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا، ج 2، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم از دورۀ جدید.
  9. زندی، محمدرضا (1391). رویۀ قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده 4 (تشریفات دادرسی)، چ دوم، تهران: جنگل.
  10. عابدیان، میرحسین؛ اسدزاده، مجتبی؛ فیروزمند، علی (1388). در تکاپوی عدالت، تهران: میزان.

  10. غمامی، مجید؛ محسنی، حسن (1390). آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران: سهامی انتشار.

  11. کاتوزیان، ناصر (1376). اعتبار امر قضاوت‌شده در دعوای مدنی، چ پنجم، تهران: دادگستر.

  12. متین دفتری، احمد (1391). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1 و 2، چ چهارم، تهران: انتشارات مجد.

  13. مجموعه نظریه‌های مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه در امور مدنی (1393). ج 1: آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی از سال 1362 تا 1392) گردآورندگان: محمد خرازی، حمید گوینده، فریدون تحصیل دوست، غلامحسین افتاده، تهران: انتشارات روزنامۀ رسمی کشور.

  14. محسنی، حسن (1395). «رویکردی تطبیقی بر دعوی تقابل»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار، دورۀ 19 ، ش 1.

  15. محسنی، حسن (1393). ادارۀ جریان دادرسی مدنی، بر پایۀ همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ سوم.

  16. محسنی، حسن (1391). «دعاوی مرتبط و ناکارآمدی مقررات مرتبط»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال هفتادوششم، ش 77، بهار.

  17. مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1382 (1385). ج 9، چ اول، تهران: روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران.

  18. مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1378 (1381). ج 8، چ اول، تهران: روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران.

  19. مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1384 (1387). ج 11، چ اول، تهران: روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران.

  20. مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1386 (1389). ج 13، چ اول، تهران: روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران.

  21. معین، محمد (1357). فرهنگ فارسی، چ سوم، ج ۲، تهران: امیرکبیر.

  22. نهرینی، فریدون (1392). ایستایی اجرای حکم دادگاه، تهران: گنج دانش.

  23. واحدی، جواد (1370). «دعوای متقابل»، مجلۀ قضایی و حقوقی دادگستری، سال اول، ش 2، زمستان.

  24. نفیسی، علی‌اکبر (1343). فرهنگ نفیسی، ج ۱، تهران: کتابفروشی مروری.

  ب) خارجی

  26. Cadiet, Loïc (2010). connexité, in: Rep.pr.civ, Paris, Dalloz.

  27. Cornu, Gérard (2007). Vocabulaire juridique, Paris, Puf, 8e éd.

  28. Friedenthal, Jack, Mary Kane, Arthur Miller, (1985). Civil Procedure, USA: West Publishing Co.

  29. Motulsky, Henry (1973). La cause de la demande dans la délimitationdel'officedujuge, in : ÉCRITS, Paris : Dalloz, 1974, Tome I: études et notes de procédure civile, pp. 101-124.