دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-176 
دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن

صفحه 123-140

10.22059/jlq.2019.240482.1006928

فریدون نهرینی؛ حبیب‌الله پورصادقی؛ حسن محسنی