شرایط قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه امکان صدور قرار تأمین هزینه‌ها برای جلوگیری از طرح دعوای واهی در اغلب مقررات ملی و سازمان‌های داوری بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. با این حال قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به پیروی از قانون نمونۀ آنسیترال 1985 به قرار مزبور اشاره‌ای نکرده و به طرح سؤالاتی در خصوص امکان و شرایط صدور این قرار در داوری‌های مشمول این قانون منجر شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ضمن ارائۀ مفهوم روشنی از قرار مزبور به بررسی امکان و شرایط صدور آن مطابق قانون ایران می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد درحالی‌که امکان صدور قرار تأمین هزینه‌ها مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران وجود دارد، شرایط موجود برای صدور چنین قراری باید با توجه به حقوق عرفی بازرگانی مدنظر قرار گیرد. سایر ابهامات شکلی مرتبط با این قرار نیز با توجه به قواعد کلی حاکم بر دستورهای موقت در داوری تجاری بین‌المللی پاسخ داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONDITIONS OF SECURITY FOR COSTS ORDER IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

نویسندگان [English]

  • Azam Ansari
  • Reza Maboudi Neishabouri
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Nowadays, security for costs order to prevent frivolous claims has been recognized in most national and arbitral institutions laws. Nevertheless, Iran’s International Commercial Arbitration Act like Uncitral Model Law, 1985, has not mentioned it and so it has resulted in some questions in possibility and conditions to order it in arbitrations covered this law. This study through a descriptive analytical and also comparative method provides clear meaning for security for costs order and address its possibility and conditions to order it under Iran Law. The essay shows that although it is possible to order this provisional measure, the conditions for awarding it should access with regard to lex mercatoria. Other procedural ambiguities are resolved referring to applicable rules on measure interims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration Costs
  • Defendant
  • Frivolous Claim
  • Measure Interim
  • Procedural Rules
الف) فارسی
1. امیرمعزی، احمد (1388). داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، چ دوم، تهران: دادگستر.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق، چ دوم، تهران: گنج دانش.
3. جنیدی، لعیا؛ حق‌پرست، رضا (1393). «خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور»، مجلۀ حقوق خصوصی، دورۀ 11، ش2، ص 411-435.
4.جنیدی، لعیا (1376). قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، چ اول، تهران: دادگستر.
5. ------- (1378). نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، چ اول، تهران: انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
6. -------- (1392). اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، چ سوم، ویرایش دوم، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
7. خدابخشی، عبدالله (1391). حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویۀ قضایی، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
8. رضایی، علی (1395). «مسئلۀ هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی»، مجلۀ مطالعات حقوقی، دورۀ هشتم، ش 3، ص 49-19.
9. شمس، عبدالله (1383). «موارد صدور دستور موقت و عوامل مؤثر در تشخیص آن»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 39، ص 48-9.
10. ---------- (1384). آیین دادرسی مدنی، ج 3، چ اول، تهران: دراک.
11. شیروی، عبدالحسین (1392). داوری تجاری بین‌المللی، چ دوم، تهران: سمت.
12. صفایی، سید حسین (1377). «سخنی چند دربارۀ نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 40، ص 39-5.
13. لیو، جولیان دی ام؛ میستلیس، لوکاس ای؛ کرول، استفان ام (1391). داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی، ترجمۀ محمد حبیبی مجنده، چ اول، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
14. نهرینی، فریدون؛ موسوی، سید عباس (1396). «مراجع صالح برای صدور دستور موقت با رویکرد تطبیقی»، فصلنامۀ قضاوت، ش 89، ص 59-37.
 
ب) خارجی
15. Adhipathi, Sandeep. (2003). Interim Measures in International Commercial Arbitration past, present and future, .LLM Theses and Essays.Paper 1, available at: digitalcommons.law.uga.edu/stu_llm/1/
16. Bench Nieuwveld, Lisa (2017). Third-Party Funding in International Arbitration, 2 edition, Wolters Kluwer.
17. Berger, Bernhard (2010). “Arbitration Practice: Security for Costs; Trends and Developments in Swiss Arbitral Case Law”, ASA Bulletin, 28(1), p.7-81
18. Blackaby, Nigel, Partasides, Constantin, Redfern, Alan and Hunter, Martin(2009), Redfern and Hunter on International Arbitration, Fifth Edition, United Kingdom: Oxford University Press
19. Born, Gary (2004). International Commercial Arbitration, Second Edition, The Netherlands: Kluwer Law International
20. Gu, Weixia (2005). “Security for Costs in International Commercial Arbitration”, Journal of International Arbitration, Vol.22, No.3, p.167-206
21. Kee, Christopher(2007), “International Arbitration and Security for Costs : a Brief Report on Two Developments”, American Review of International Arbitration, Vol. 17, issue. 2. pp. 273-280.
22. Kojovic, Tijana(2001), “Court Enforcement of Arbitral Decisions – How Final is Provisional?”, Journal of International Arbitration, Vol. 18, Issue 5, p.511-532
23. Lawrence, William (1982). “Application of the Clean Hands Doctrine in Damage Actions”, Notre Dame Law Review, Vol.57, Issue 4, 673-688.
24. Moses, Margaret. (2008). The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Cambridge: Cambridge University Press.
25. Redfern, Alan& O’Leary, Sam (2016). “Why it is time for international arbitration to embrace security for costs”, Arbitration International, 32, p. 397–413
26. Rubins, Noah (2000). “In God We Trust, All Others Pay Cash: Security for Costs in International Commercial Arbitration”, American Review of International Arbitration, Vol. 11, No.3, p. 307-378
27. SAVOLA, Mika (2016). “Interim Measures and Emergency Arbitrator Proceedings”, Croat. Arbit. Yearb. Vol. 23, p.73-79
28. Schill, Stephan (2006). “Arbitration Risk and Effective Compliance: Costs-Shifting in Investment Treaty Arbitration”, The Journal of World Investment & Trade, 7(5), p.653-697
29. Schwarz, Franz T. & Konard, Christian W. (2009). The Vienna Rules: A Commentary on International Arbitration in Austria, The Netherlands: Kluwer Law International.
30 .Shalaan, Wael (2013). Interim Measures in International Commercial Arbitration-A Comparative Study of the Egyptian, English and Scottish Law, PhD Thesis, University of Stirling
31. Sim, Christine (2017). “Security for Costs in Investor–State Arbitration”, Arbitration International, Vol.33, No.3, p.427-495
32. Von Goeler, Jonas (2016). Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure, Wolters Kluwer
33. Voser, Nathalie (2007). “Interim Relief in International Arbitration: The Tendency Towards a More Business-Oriented Approach”, Dispute Resolution International, Vol. 1, No. 2, p. 171-185
34. Waincymer, Jeffrey (2012). Procedure and Evidence in International Arbitration, The Hague: Kluwer Law International