دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 177-368