تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شناسایی و اجرای آرای خارجی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان نتیجۀ سایر مباحث اساسی تعارض قوانین(دادگاه صلاحیت‌دار و قانون حاکم) در این دعاوی به شمار می‌رود. با توجه به افزایش روزافزون مراودات تجاری بین‌المللی به‌خصوص با موضوع حقوق مالکیت فکری تعداد این دعاوی نیز افزایش یافته است و ضرورت شناسایی و اجرای بین‌المللی آرای صادره در این حوزه به جهات مختلف احساس می‌شود. با توجه به پیشینۀ موضوع در اسناد بین‌المللی، این مسئله قدمت چندانی ندارد و تنها به‌تازگی اصول حقوقی غیرالزام‌آوری توسط برخی مؤسسات حقوقی خارجی در خصوص این موضوع به تصویب رسیده است. حقوق ایران در این خصوص ساکت است و تنها مقررات عام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند مورد استناد واقع شود. مسئلۀ اصلی این مقاله بررسی تحلیلی این موضوع است که با توجه به ماهیت ویژۀ حقوق مالکیت فکری، آیا نظام سنتی موجود برای شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری کفایت می‌کند یا نیازمند تدوین قواعد خاص در این زمینه هستیم؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN INTELLECTUAL PROPERTY JUDGMENTS IN THE LIGHT OF THE SPECIAL NATURE OF THESE PROPERTIES

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alsadat Iravani Mohajeri 1
  • Morteza Nassiri 2
  • Mahmoud Sadeghi 3
1 PhD Student of Private Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Law, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Law, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The recognition and enforcement of foreign intellectual property judgments as the result of other substantive issues in conflict of law (jurisdiction and governing law) are in these cases. Due to the increasing international trade relations, especially with respect to intellectual property rights, the number of such claims has increased, and the need to internationally recognize and enforce the judgments issued in this area is felt in different ways. Given the background of the issue in international documents, this issue is not examined long ago, and recently some non-binding legal principles have been adopted by some foreign law institutes. Iranian law is silent in this regard and only the general provisions of Iran’s civil law and the law on the enforcement of civil judgments can be invoked. The main issue of this article is that given the specific nature of intellectual property rights, it is necessary to address is the existing system sufficient to recognize and enforce the judgments of foreign intellectual property, or does it require the formulation of specific rules in this regard?   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign judgments
  • Conflict of laws
  • Intellectual Property Rights
  • Recognition and enforcement
  • Public interest
الف) فارسی
1. احدزاده، عباس (1387). قانون قابل اعمال در رابطۀ غیر قراردادی حقوق مالکیت فکری، پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
2. الماسی، نجادعلی (1382). حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: میزان.
3. جعفری تبار، حسن (1389). جزوۀ درس فلسفۀ حقوق مالکیت فکری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
4. حبیبا، سعید؛ شاکری، زهرا (1394). منافع عمومی و حقوق مالکیت فکری، انتشارات دانشگاه تهران.
5. کاظمی، امین (1392). تعامل حقوق مالکیت فکری و نفع عمومی، تهران: جاودانه.
6. نصیری، مرتضی (1395). تعارض قوانین در تجارت بین‌المللی، تهران: جنگل.
 
ب) خارجی
1. ALI Principles available at : http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687
2. Asensio ,Pedro A.de Miguel,(2010). Recognition and Enforcement of Judjments in Intellectual Property Litigation , Tubingen Mohr Siebeck
3. Austin ,GW, (1997) The Infringment of Foreign Intellectual Property Rights ,LQ Rev
4. Bradley, Curtis A. (1997). Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism, 37 V. J. INT’L L.,Heinonline
5. Born & Westin (1992). International Civil Litigation in United States Courts, American Bar Association
6. Burbank, Stephen ,B ,(2001). “Jurisdictional Equilibration,the proposed Convention and Progres in National Law”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 49, Issue 2.
7. Clarkson , CMV & Hill, Jonathan ,( 1997). The Conflict of Laws ,Oxford,First edition.
8. Dinwoodie, Graeme,B ,(2000). A New Copy right Order : Why National Courts Should Create Global Norms, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 149, No. 2
9. Fawcett,James , Torremans, Paul, (2011). Intellectual property and Private International Law, Oxford,2nd ed.
10. Franklin ,Jonathan A. ,& Morris, Roberta J., (2002). International Jurisdiction and Enforcement of Judgments in the Era of Global Networks: Irrelevance of, Goals for, and Comments on the Current Proposals, Heinonline,77 CHI.-KENT L. REV. 1213.
11. McGarrigle, Phillip L , (1998). The Role of Foreign Judgments in Patent Litigation: A Perspective and Strategic Overview, Heinonline .
12. PARK, WILLIAM D, &. CROMIE, STEPHEN JH , (1990). INTERNATIONAL COMMERCIAL LITIGATION , London u.a. : Butterworth.
13. PIGGOTT, FRANCIS T,( 1884), THE LAW AND PRACTICE OF THE COURTS OF THE UNITED KINGDOM RELATING TO FOREIGN JUDGMENTS AND PARTIES OUT OF THE JURISDICTION ,2nd ed., London.
14. Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights,Joint Proposal Drafted by Members of Private Law Assocciation of Korean and Japan (Joint University Global COE Project (The Joint Koren and Japanese Proposal)2010.
15. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), available at: https://www.ip.mpg.de/en/research/research-news/principles-on-conflict-of-laws-in-intellectual-property-clip.html
16. Trancparency of Japanes Law Project,Transparency Proposal on Jurisdiction ,Choice of Law ,Recognition and Enforcement of Foreign Judjments in Intellectual Property(Transparency Proposal),2009
17. Trimble Landova,Marketa,(2009). Public Policy Exeption in Recognition of Copyright Judjments in Cases of Copyright Infringment, William S.Boyd School of Law University of Nevada,Las Vegas.
18. Trimble Landova,Marketa (2015). “Advancing National Intellectual Property Policies In A Transnational Contex”, Maryland Law Review,Vol. 74.
19. Ubertazzi, Benedetta (2012). “Recognition and Enforcement of Foreign Judjments in Intellectual Property:A Comparison for the International Law Association”, Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law, Vol. 3, Issue 3.
20. Von Mehren , Arthur T. & Trautman, Donald T., (1968). “Recognition of Foreign Adjudication: A Survey and a Suggested Approach”, Harvard Law Review ,Vol. 81, No. 8
21. Wadlow, Christopher (1998). Enforcement of Intellectual Property in European and International Law.
22. Y,Szaszy, (1967). International Civil Procedure ,A Comparative Study, Leyden.
23. Zhang, Wenliang ( 2013). “Recognition and Enforcement of Foreign Judjments in China”, Chinese Journal of International Law, Vol.12.