دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 369-559