دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 369-559