بررسی دکترین گروه شرکت‌ها در حقوق بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

   گروه‌های شرکتی از ترکیب شرکت مادر و چند شرکت فرعی که هر کدام شخصیت حقوقی مستقلی دارند، ایجاد می‌شوند. حقوق شرکت‌های کلاسیک، از نظر اعمال قاعدة استقلال شخصیت حقوقی، تفاوتی بین شرکت‌های فرعی و سایر شرکت‌ها نمی‌گذارد، اما حقوق مدرن و به‌ویژه حقوق اقتصادی، تحت تأثیر اندیشه‌های اقتصادی، گروه شرکتی را به‌عنوان پدیدة واحد مدنظر قرار می‌دهد. وحدت حقوقی گروه شرکت‌ها که در حقوق بانکی ایران با عنوان ذی‌نفع واحد شهرت یافت، تحت عنوان دکترین گروه شرکت‌ها یا گروه‌های شرکتی ظاهر شد. در این مقاله دکترین گروه شرکت‌ها در حقوق بانکی به‌عنوان شعبه‌ای مهم از حقوق اقتصادی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF DOCTRINE OF CORPORATE GROUPS IN BANKING LAW

نویسنده [English]

  • Ebrahim Abedi Firouzjaee
PhD in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

A corporate group is emerged with a parent company and one or several subsidiaries that each of them has their own legal personality. Classic corporate law considers no differences between companies of group and other companies but modern law especially economic law under influence of economic thoughts considers the member of corporate group as united phenomenon. Legal unity of corporate group is called doctrine of the group of companies or corporate group. In Iranian banking law is united beneficiary. In this article, we have examined the doctrine of group companies in banking law as one important branch of economic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate group
  • Control
  • Dialectical movement of corporation law
  • economic law
  • Legal unity of corporate group
  • Parent company
  • Piercing the corporate veil
  • Subsidiary

الف) فارسی

1. باقری، محمود (1385). «اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستی‌های حقوق خصوصی»، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دورۀ 8، ش 19.
2. ----------- (1390). «محدودیت‌های تملک سهام بانک‌ها در ایران با مطالعۀ تطبیقی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی.
3. ------------- (1390). نقش حقوق شرکت‌ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی‌سازی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
4. بهمئی، محمدعلی؛ مرادی، فهیمه (1392). «نقش دکترین گروه شرکت‌ها در شناسایی اطراف پنهان قرارداد داوری»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 61.
5. دلوکیو، جورجیو (1391). فلسفۀ حقوق، ترجمۀ دکتر جواد واحدی، چ سوم، تهران: میزان.
6. زارع، ملیحه (1392). خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، تهران، رسالۀ دکتری رشتۀ حقوق خصوصی و اسلامی. دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
7. صفار، محمدجواد (1390). شخصیت حقوقی، تهران: بهنامی.
8. صفایی، حسین؛ قاسم‌زاده،مرتضی(1393). حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چ بیستم، تهران: سمت.
9. صقری، محمد (1393). حقوق بازرگانی شرکت‌ها، تهران: سهامی انتشار.
10. طباطبایی‌نژاد، سید محمد (1388). «لزوم تبیین حقوق شرکت‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل 44»، مجلۀ مجلس و پژوهش، ص 192-157.
11. طوسی, عباس (1394). تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، تهران: شهر دانش.
12. کاتوزیان, ناصر (1385). فلسفۀ حقوق. ج 1، چ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
13. -------------- (1387). قواعد عمومی قراردادها، ج1 و3، چ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
14. -------------- (1382). مقدمۀ علم حقوق، تهران: سهامی انتشار، چ سی‌وسوم.
15. کاشانی، محمود (1392). منحرف شدن بانک‌ها از وظایف قانونی، موجود در آدرس زیر: تاریخ آخرین مشاهده 27/6/1395 http://www.khabaronline.ir/detail/349414/weblog/kashani
16. ------------ (1384). «نارسایی‌های حقوقی بانکداری در ایران»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 42, 84، ص 65-55.
17. کلی، جان (1388). تاریخ تئوری حقوقی در غرب، ترجمۀ دکتر محمد راسخ، تهران: طرح نو.
18. گیدنز، آنتونی(1393).جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر نی.
19. معین، محمد (1387). فرهنگ یک‌جلدی فارسی، تهران: سرایش.
 
 

ب) خارجی

20. Berle, Jr.Adolf A.(1947). “The Theory of Enterprise Entity”, Columbia Law Review, Vol. 47, No. 3 (Apr., 1947) pp. 343-358.
21. Blumberg, Philip I. et al  (2006). Blumberg on corporate groups, V1 New york: Aspen publishers,V 1,3
22. Blumberg, Phillip I (1986). “limited liability and corporate groups”, The Journal of Corporation Law1986 .11
23. Blumberg, Phillip (2005). “The Transformation of Modem Corporation Law: The Law of Corporate Groups”, CONNECTICUT LAW REVIEW V.37, No. 3,SPRING 2005.
24. Cozian, Maurice ( 2003). Droit des sociétés. paris: litec.
25. Dearborn, Meredith (2009.) “Enterprise Liability: Reviewing and Revitalizing Liability for Corporate Groups.” CALIFORNIA LAW REVIEW,: 195-261.
26. Douglas William Orville (1929),  Insulation from Liability Through Subsidiary Corporations 39 Yale Law Journal 193.
27. Gaertner, Michael J (1989). “Reverse Piercing the Corporate Veil: Should Corporation Owners Have It Both Ways?” William and Mary Law Review. Volume 30 | Issue 3 (William and Mary Law Review Vol. 30 Issue 3, pp.667-704.
28. Graefe, René Reich (2005) “Changing Paradigms: The Liability of Corporate Groups in Germany.” CONNECTICUT LA W REVIEW,: 758-817
29. Gridel, Jean-Pierre(1990)“La Personne Morale En Droit Français.” Revue Internationale de Droit Comparé 42, no. 2 ,.
30. Haiper Ho, Virginia (2012)“Theories of Corporate Groups: Corporate Identity.” SETON HALL LAW REVIEW.[Vol. 42,: 879-951
31. Halpern, Paul (1980) An Economic Analysis of Limited Liability in Corporation Law. Toronto: The University of Toronto Law Journal
32. HANSMANN, HENRY(1998) “Ownership of the Firm.” Journal of Law, Economics, & Organization,, 267-304
33. Hu, Xinyu(2010) LE GROUPE DE SOCIETES EN DROIT FRANCAIS. Thèse de doctorat ET EN DROIT CHINOIS
34. Landers, Johnathan M(1975)“A Unified Approach to Parent, Subsidiary, and Affiliate Questions in Bankruptcy.” The University of Chicago Law Review, Vol. 42, No. 4, 1975: pp. 589-652
35. Lutter, Marcus(1990) “ENTERPRISE LAW CORP. V. ENTITY LAW, INC.” The American Journal of Comparative Law, 1990: 949-968
36. Merl, philipe(2010) Droit commercial.Societes Commerciales. Paris: Dallloz, 2010
37. muchlinski, peter(2005) Multinational Enterprises and The Law. Oxford: Blackwell
38. posner, Richard(1985) ECONOMIC ANALYSIS OF LAW. Boston: Little, Brown and Company
39. Ripert, Georges( 1952) Aspects juridiques du capitalisme moderne. Paris
40. Robinson, Maurice H( 1910)“The holding corporation.” Yale review,: 390-412
41. STRASSER, KURT A(2004) Piercing the Veil in Corporate Groups. CONNECTICUT: CONNECTICUT LA W REVIEW.V 37.p637.