دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 189-435