قاعدة جمجمة نازک؛ تأثیر وضعیت خاص زیان‌دیده بر جبران زیان‌های بدنی در حقوق کامن‌لا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکدة حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

 قاعدة جمجمة نازک، به‌عنوان اختراع قضایی قرن بیستم، برآمده از دل دعاوی آسیب‌های جسمانی است. این قاعده در جایی به‌کار می‌رود که تقصیر خوانده به‌دلیل آسیب‌پذیری و حساسیت‌های از پیش موجود در زیان‌دیده به آسیبی پیش‌بینی‌ناپذیرمنجر می‌شود.قاعدة جمجمة نازک یا خواهان پوست تخم‌مرغی نخستین‌بار توسط قاضی کِنِدی در دعوای دولیو علیه وایت و پسران در سال 1901 اعلام شد. هرچند محل تولد قاعدة جمجمة نازک دعاوی آسیب‌های جسمانی است، اما دادگاه‌ها تمایل دارند تا آن را به دعاوی آسیب‌های روانی نیز تسری دهند. این قاعدة استثنایی بر قاعدة قابلیت پیش‌بینی ضرر است؛ قاعده‌ای که دردعاوی خسارت‌های مالی مورد توجه است.این قاعده در حقوق ما نیز قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE THIN SKULL RULE: NON- EFFECT OF ESPECIAL CONDITION OF VICTIM IN REMEDY OF BODILY HARMS IN COMMON LAW

نویسندگان [English]

  • Alireza Alipanah 1
  • Mahbob Khodaei 2
1 Assistant Professor, Department of Law Faculty of Law Shahid Beheshti University
2 MA in Private Law Department of Law Faculty of Law University of Tabriz
چکیده [English]

The thin skull rule, as judicial invention of 20th century, has come up from bodily damages cases. This rule applies where negligent defendant due to pre-existing susceptibility and vulnerability victims, lead to unpredictable damages. The thin skull rule or eggshell plaintiff rule was initially enunciated by Lord Justice Kennedy in Dulieu, in 1901. Although place of birth thin skull rule is bodily damage cases but the courts tend to extend that rule to mental harm cases. This rule is known as an exception to the foreseeability of damage rule that is considerable in material damage cases. This rule is applicable in our law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bodily harms
  • Foreseeability of damage
  • Pre-existing conditions of victim
  • Shabby Millionaire Rule
  • Thin skull rule
  • Verdict of Dieh
الف) فارسی
1. ایزانلو، محسن (1390). شروط محدودکننده و ساقط‌کنندة مسئولیت در قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
2. بابایی، ایرج (1394). حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد، تهران: میزان.
3. جعفری تبار، حسن (1388). فلسفة تفسیری حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
4. --------------- (1395). دیو در شیشه؛ در فلسفة رویة قضایی، تهران: حق‌گزاران.
5. حاجی نوری، غلامرضا (1393). «بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر»، فصلنامة حقوق، ش 1.
6. خادم سربخش، مهدی (1389). «تأثیر حالت و وضعیت زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان»، مجلة حقوقی دادگستر، ش 70.
7. ژوردن، پاتریس (1391). اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مهدی ادیب، تهران: میزان
8. شوشی نسب، نفیسه؛ میرشکاری، عباس (1392)، «تأثیر وضعیت پیشین زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان»، مجلة حقوقی دادگستر، ش 77.
9. عالی پناه، علیرضا (1387). «بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا»، مجلة معارف اسلامی و حقوق، ش 1.
10. غمامی، مجید (1388). قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران: گنج دانش.
11. کاتوزیان، ناصر (1374). الزامات خارج از قرارداد، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
12. ----------- (1387)، قواعد عمومی قراردادها، ج 4 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.
13. گرجی، ابوالقاسم (1390). دیات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
14. یزدانیان، علیرضا (1395). قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ج 1، تهران: میزان.
 
ب) خارجی
15. Allen m. Linden, (1969). “Down with Foreseeability; of thin skull and rescuers”, Canadian Bar Review, Vol. 47, No. 4.
16. Vivienne Harpwood, (2006). Modern Tort law, Cavendish publishing.
17. Gary L. Bahr and Bruce N. Graham, (1982). “The Thin Skull Plaintiff Concept; Evasive or Persuasive’, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 15, No 3.
18. Steve P. Calandrillo, (2006). An Economic Analysis Of the Eggshell Plaintiff Rule, The Berkeley Electronic Press.
19. Richard W. Wright, (1985). “Causation in Tort Law”, California Law Review, Vol. 73, No. 6.
20. Steve P. Calandrillo & Dustin E. Buehler, (2013). “Eggshell Economics ; A Revolutionary Approach to Eggshell Plaintiff Rule”, Ohio State Law Journal, Vol. 74, No. 3.
21. Giesen, Dieter (1988). International medical malpractice law, Publisher J.C.B Mohr.
22. Stanley McQuade (2001). The Eggshell Skull Rule and Related Problems in Recovery for Mental Harm in the Law of Torts, 24 Campbell L. Rev, Vol. 24, No. 1.