ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

   هر ملکی که موضوع اظهارنامۀ ثبتی قرار می‌گیرد تا زمانی‌که در دفتر املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملک در جریان ثبتی است و دارای مراحل زیر است: 1. ثبت اظهارنامه، 2. نشر آگهی‌های نوبتی، 3. انقضای مهلت اعتراض به آگهی‌های نوبتی و عدم وصول اعتراض، 4. وصول اعتراض در مهلت، 5. صدور رأی قطعی به نفع متقاضی ثبت یا معترض ثبتی، 6. انتشار آگهی تحدید حدود و 7. تمام شدن مرحلۀ تحدید حدود و حل اختلافات ناظر به این امر. با مرحلۀ ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، ملک از وصف در جریان ثبتی خارج می‌شود. در این مقاله با بررسی قوانین و مقررات و نیز رویه‌های ثبتی ثابت شد که در مراحل اول، دوم و چهارم، وضعیت ملک در جریان ثبتی، ارزش اثباتی در حد یک اماره یا بخشی از یک اماره را دارد. در مراحل سوم و ششم نسبت به اصل مالکیت، ارزش اثباتی سند رسمی برای وضعیت املاک در جریان ثبتی به اثبات رسید، درحالی‌که نسبت به حقوق ارتفاقی و حدود، همچنان این وضعیت ارزش اماره دارد. در مرحلۀ چهارم (علاوه‌بر ارزش پیش‌گفته) و نیز مرحلۀ پنجم، ارزش اثباتی آرای قضایی صادره در خصوص مورد حکومت دارد. مرحلۀ هفتم همانند مرحلۀ هشتم، به‌نظر می‌رسد ارزش اثباتی سند مالکیت رسمی نسبت به اصل مالکیت و نیز حدود و حقوق ارتفاقی وجود داشته باشد، اگرچه این ارزش مشروط به صدور سند مالکیت و مقید به آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE JUDICIAL VALUE OF THE DOCUMENTS ON PROPERTY IN THE REGISTRY

نویسندگان [English]

 • Ali Karimi 1
 • Abbas Karimi 2
1 Ph.D. Student of Private Law, Azad Islamique University of Yazd
2 Professor of the Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Any property that is subject to a registration but it is registered until completed and no ownership document issued. This is the property in the registration process. The registration process starts with the registration of the application, by publishing alternatives,  with the expiry of the protest deadline,  by protest action, in the deadline as step 5. By issuing a definitive vote in favor of registered applicant or protester, the process can be initiated in step 6 with limitation around territory. Step seven is to finish the limitation of territory and dispute resolution. Finally, by registering at the real estate office and issuing the ownership document, the property goes out of the registration process. In this article, it was established by law and regulations as well as the record procedures. It has a positive value of Judiciary circumstantial evidence. The official documents can be determinative to real estate process.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Registry Statement
 • Certificate of Ownership
 • Official Document
 • Applicant for Registration
 1. آقا جعفری، سمانه (1389). بررسی علل اختلافات و اشتباهات ثبتی در حقوق ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشکدۀ حقوق مرکز پیام نور.
 2. احدی، سیف‌اله (1395). ملکیت متزلزل (تحلیل فقهی مفاهیم، مصادیق و احکام)، رسالۀ دکتری، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 3. باختر، سید احمد (1383) حقوق ثبت، نشر خط سوم.
  1. بهرامی، داریوش (1397). حقوق ثبت املاک در ایران، چ چهارم، تهران: میزان.
  2. تفکریان، محمود (1395). حقوق ثبت املاک (قانون و مقررات عملیات مقدماتی و ثبت ملک تفکیک، تقسیم، افراز و رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی)، چ هجدهم، تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری نگاه بینه.
 4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر ( 1382). حقوق ثبت، ج 1، تهران: گنج دانش.

 

 1. حقیقت، علی (1397). ثبت املاک در ایران، تهران: گنج دانش،
 2. سالاری، حسین (1394). محشای قانون ثبت اسناد و املاک، تهران: چراغ دانش.
 3. شهری، غلامرضا (1397). حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران: جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی).
 4. فخاری، امیرحسین (1382). جزوۀ اسناد تجاری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی.
 5. کریمی، عباس (1378). جزوۀ حقوق اموال، دانشگاه تهران.
 6. ---------- (1386). ادلۀ اثبات دعوا، چ اول، تهران.
 7. کریمی، عباس؛ علاء، مهدی (1396). «نظریۀ ظهور در تصحیح اعمال حقوقی»، دوفصلنامۀ پژوهشنامۀ حقوق خصوصی عدالت، سال چهارم، ش8.
  1. محبی، محمود (1395). حقوق ثبت (تشکیلات و مقررات دفاتر اسناد رسمی و نحوۀ عملی تنظیم و ثبت سند رسمی به ضمیمۀ نمونۀ اسناد تنظیمی دفاتر)، چ دوم، تهران: خرسندی.
  2. موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن (1401ق). قئاعد فقهیه، ج 1، تهران: عروج.
 8. نیک‌دوست، مهدی (1392). تشریفات و اصول حاکم بر صدور سند مالکیت املاک با توجه به آخرین تغییرات قانونی، تهران: کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 9. هاشمی، احمد. «جزوۀ حقوق ثبت اسناد و املاک»، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.