عامل زمان در تعارض قوانین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

گاهی اوقات تعارض قوانین با دخالت عامل زمانی پیچیده‌تر می‌شود. در واقع موقعیت‌هایی که در لحظه ایجاد شوند و از بین بروند، بسیار نادرند و اغلب آنها در طول مدت ‌زمانی مشخص ادامه می‌یابند. روشن است که بسط یافتن این موقعیت‌ها در زمان، آنها را به تغییرات قوانین حساس می‌کند. تأثیر این تغییرات  بر روی قانون قابل اعمال بر رابطۀ حقوقی، سبب پدید آمدن مسئلۀ تعارضات در زمان می‌شود. اما آنچه پیچیدگی این مسئله را باز هم بیشتر می‌کند، آن است که دخالت‌های عامل زمان انواع بسیاری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد که تشخیص این موضوع به تشخیص راه‌حل متناسب برای هر کدام از حالات تعارضات زمانی منجر خواهد شد. در این مقاله انواع این حالت‌ها و راه‌حل‌های آنها بررسی و نشان داده خواهد شد که دخالت عامل زمان به نتایج یکسانی منجر نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Time Factor in Conflict of Laws

نویسندگان [English]

 • Nejadali Almasi 1
 • Mahdi Hosseinalizadeh 2
1 The professor of university of Tehran
2 The judgment
چکیده [English]

Occasionally, the conflict of laws becomes more complicated with factor intervention. In fact, the situation created and eliminated at the moment are very rare, and often they continue to develop over a certain period of time. It is clear that expanding these situations in time makes them sensitive to changes in laws. The effect that these changes can have on the law applicable to the legal relationship creates the problem of conflict at the time. But what further complicates this problem is that time-domain interference has many kinds to take into consideration that recognizing this issue will result in the identification of suitable solution for each of the conflicts of time. In this article, a variety of these states and their solutions will be investigated and it wiil be shown that time factor interference does not lead to the same results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conflict in space
 • conflict in time
 • lex causae
 • Vested rights
 • Transitional rights
 1. الف) فارسی

  1. الماسی، نجادعلی (1396). حقوق بین‌الملل خصوصی، چ هفدهم، تهران: میزان.
  2.  داورنیا، رحیم (1384). حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
  3. سلجوقی، محمود (1393). حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 2، چ هفتم، تهران: میزان.
  4. شریعت باقری، محمدجواد (1395). حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: میزان.
  5. صفایی، سید حسین (1393). مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، چ سوم، تهران: میزان.
  6. کاتوزیان، ناصر (1389). حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان، چ چهارم، تهران: میزان.
  7. ----------- (1390). فلسفۀ حقوق، ج 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.

   

  ب) خارجی

  1. Audit. B,( 2010). Driot International Privé, Paris,Economica, 3èd.

  9. Bartin. E., (1930). Principes de Droit International de Privé Selon le Loi et la Jurisprudence Francaise, Paris, Domat Montchrestien.

  1. Batiffol. H et P. Lagarde,(1993). Traité de Droit International Privé, tom I ParisL.G.D.J., ,8éd.
  2. Bertrand, Mathilde Souleau, (2005). Le Conflit Mobile, Paris ,Dalloz.
  3. Castel, J.G.,(1961). Conflicts of Laws in Space and Time, Canadian Bar Review 39.4.
  4. Chuan, Jason and Kaczorowska, Chuah A,(2000). Conflict of Laws, Cavendish publishing, second edition.
  5. Courb, P,(1981). Les Objectifs Temporels Règles de Droit International Privé, Paris.
  6. Fahmy,Mohammad K,(1965). Le Conflit Mobile de Lois en Droit International Privé Français, Paris.
  7. J.Foyer,(1964). Filiation Illégitime et Changement de la Loi Applicable, Paris, Dalloz.
  8. Garaud, Christine,(2014). Droit International Privé, 4 édition, Bréal.
  9. Gavald, CH,(1955). Les Conflits dans le Temps en Droit International Privé, Recueil Sirey.
  10. Graulich, P,(1961). Principe de Droit International Privé, Conflits de Lois, Coflits de Juridictions, Paris, Dalloz.
  11. Grodecki, J.K,(1959). Conflicts of Laws in Time, 35 B.Y.I.L.
  12. Loussouarn Yvon et Pierre Bourel ,(2007) Droit International Privé, Paris, 9 éd,Dalloz.
  13. Level, P,(1959). Essai Sur Les Conflits de Lois dans le Temps, Paris.
  14. Mann, F.A,(1954). The Time Element in The Conflict of Laws, B.Y.I.L.
  15. Mayer,PierreetHeuzé,Vincent,(2014).Droit international Privé, Paris, Montchrestien, 11éd.
  16. Morris, J.H.C.,(1966). The Time Factor in The Conflict of Laws, The International and Comparative Law Quarterly.
  17. Niboyet, J.P., M. Laure,(2013). Droit international privé, L.G.D.J.
  18. Rigaux, F ,(1966). Le Conflit Mobile en Droit International Privé, Rec. La Haye.
  19. Rogerson, Pippa,(2013). Collier´s Conflicts of Laws, Fourth edition, Cambridge University Press.
  20. Spiro, Ervin,(1960). The Incidence of Tim in The Conflict of Laws, The International and Comparative Law Quarterly.