دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 437-646 
نگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم

صفحه 533-551

10.22059/jlq.2020.290891.1007290

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی