دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 437-646 
2. عامل زمان در تعارض قوانین

صفحه 437-455

10.22059/jlq.2020.267272.1007114

نجادعلی الماسی؛ مهدی حسینعلی زاده


7. نگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم

صفحه 533-551

10.22059/jlq.2020.290891.1007290

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی


10. مرجع صالح برای تفسیر رأی داور

صفحه 591-607

10.22059/jlq.2020.271606.1007142

عباس میرشکاری؛ محمدکاظم مهتاب‌پور