مرجع صالح برای تفسیر رأی داور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گاهی رأی داور به‌دلیل ابهام یا اجمالی که دارد، قابل اجرا نبوده و نیازمند تفسیر برای رفع ابهام یا اجمال است. با وجود اهمیت موضوع، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مرجع صالح برای تفسیر رأی داور ساکت بوده و نویسندگان حقوقی که به‌نحو تفصیلی به تبیین مرجع داوری و احکام آن پرداخته‌اند، به‌صراحت موضوع مرجع صالح برای تفسیر رأی داور ر بررسی نکرده‌اند. شباهت وظایف داور با دادرس، اقتضای این را دارد که داور بتواند رأی خویش را تفسیر کند. به‌علاوه، منطق تفسیر و اصل استقلال داور ایجاب می‌کند که رأی صادره توسط مرجع صادرکنندۀ آن یعنی داور تفسیر شود. با وجود این، دلایلی چون استثنایی بودن صلاحیت داور و عدم امکان قیاس آن با صلاحیت دادرس، تبعات سوء ناشی از تفسیر رأی توسط داور و نیز، اعمال قاعدۀ فراغ داور پس از صدور رأی، برقراری صلاحیت تفسیر رأی توسط داور را نفی می‌کند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تبیین دو دیدگاه مختلف دربارۀ صلاحیت یا عدم صلاحیت داور برای تفسیر رأی داوری، ادلۀ هریک بررسی شود. در نهایت نیز، صلاحیت داور در خصوص تفسیر رأی خویش در مهلت زمانی محدود پس از صدور رأی به رسمیت شناخته شده است، پس از صدور رأی نیز، دادگاه صلاحیت تفسیر را خواهد داشت، با این حال، دادگاه نباید در تفسیر رأی از نظر داور، غافل شود و بدون استماع نظر وی در خصوص تفسیر رأی اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competent Authority to Interpret the Arbitrium

نویسندگان [English]

 • Abbas Mirshekari 1
 • MohammadKazem Mahtabpour 2
1 university of Tehran
2 Student/SBU
چکیده [English]

Sometimes, the arbitrator award include some kind of vagueness or incomprehensiveness which make interpretation necessary. Despite its importance, the regulations remain silent about the rightful authority for interpreting the arbitrator award and the doctrine, which discuss a lot about arbitration and its regulations, doesn’t mention this subject expressly. Comparing with the judge, it should be said that arbitrator himself is responsible for offering an interpretation for his award. Furthermore, the concept of interpretation and the independency of the arbitrator confirm the aforementioned claim. However, the exclusivity of the arbitrator’s authority, incomparability with the judge’s authority, possible negative effect and court recess are opposed what was said.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interpretation
 • Award
 • Arbitrator
 • independency
 1. الف) فارسی

  1. آخوندی، محمد (۱۳۷۷). «استقلال قضات در نظام حقوق ایران»، اصلاح و تربیت، ش۵۰.
  2. امیرمعزی، احمد (۱۳۹۳). داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران: دادگستر.
  3. بختیاروند، مصطفی؛ احمدی، میترا (1397). «انواع رأی در داوری تجاری بین‌المللی با تأکید بر حقوق ایران»، مجلۀ حقوقی بین‌الملل، ش 58، ص ۲98- ۲73.
  4. پاینده، حسین (۱۳۸۵). «مرگ مؤلف در نظریه‌های ادبی جدید»، نامه فرهنگستان، ش۳۲، ص 44- 26.
  5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۸). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، چ چهارم، تهران: گنج دانش.
  6. جعفریان، منصور (۱۳۷۴). «تأملاتی بر لایحۀ داوری تجاری بین‌المللی: تصحیح و اعتراض به رأی داوری»، مجلۀ مجلس و راهبرد، ش ۱۶، ص 208- 175.
  7. خدابخشی، عبداله (۱۳۹۲). حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویۀ قضایی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  8. ------------ (۱۳۹۷). حقوق دعاوی (جلد ششم) بایسته‌های حقوق داوری تطبیقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  9. خزاعی، حسین (1386). «رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین‌المللی»، فصلنامۀ حقوق، سال 37، ش 3، ص ۹۷- ۱۲۵.
  10. ساکت، محمدحسین (۱۳۹۴). «کشمکش‌زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن‌لا»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش۲۳، ص 238- 187.
  11. عمید، حسن (۱۳۷۹). فرهنگ عمید، تهران: امیرکبیر.
  12. محسنی، حسن (۱۳۹۴). آیین دادرسی مدنی فرانسه (۲)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  13. مصلحی عراقی، حسینعلی؛ صادقی، محسن (۱۳۸۵). «بررسی جریان رسیدگی در شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، ش ۱، ص ۸۷- ۱۱۴.
  14. مافی، همایون (۱۳۹۴). شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
  15. مافی، همایون؛ پارسافر، جواد (۱۳۹۱). «دخالت دادگاه‌ها در رسیدگی‌های داوری در ایران»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش ۵۷، ص 109- 85.
  16. میرشکاری، عباس؛ سلیمی، محسن (۱۳۹۷). «موضوع و ماهیت تعهد داور»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ ۴۸، ش ۴، ص۷59-۷43.
  17. واحد، شقایق؛ معبودی نیشابوری، رضا (۱۳۹۴). «استقلال یا بی‌طرفی داور؛ ترادف یا تمایز»، مطالعات حقوق تطبیقی، ش ۶، ص 412- 393.

   

   

  ب) خارجی

  1. Anonymous, (1985). UNCITRAL, Yearbooks, Vol. XVI.
  2. Bantekas, Ilias, (2015). An Introduction to International Arbitration, Cambridge University Press.
  3. Baptista Luiz Olavo, (2010). "Correction and Clarification of Arbitral Awards", Discussion paper, ICCA Congress.
  4. Collier, J. G., , (2001). Conflict of Laws, Cambridge University Press.
  5. Croft, Clyde , Kee, Christopher , Waincymer, Jeff , (2013). A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules, Cambridge University Press.
  6. Frances, Kellor, (1931). Code of Arbitration: Practice and Procedure of the American Arbitration Tribunal, C C H Press.
  7. Gary, B Born, (2012). International Arbitration: Law and Practice, Second Edition, Kluwer Law International.
  8. Greenberg, Simon, Kee, Christopher, Weeramantry, J. Romesh, (2010). International Commercial Arbitration, Cambridge University Press.
  9. Helm, KATHERINE A, (2006). “The Expanding Scope of Judicial Review of Arbitration Awards: Where Does the Buck Stop?” Dispute Resolution Journal, Vol.61, No.4.
  10.  Homi Kaikobad, Kaiyan (2007). Interpretation and Revision of International Boundary Decisions, Cambridge University Press.
  11. Lin, Yu Hong & Shore, Laurence (2003). “Independence, Impartiality, and Immunity of Arbitrators—us and English Perspectives”, Journal of International & Comparative Law Quarterly, Vol. 52, Issue 4, pp. 935- 967.
  12. Moses, Margaret L, (2014). “Inherent and Implied Power of Arbitrators”, Loyola University Chicago School of law, pp. 1-13.
  13. Werner, Charles A. &Holtzman, David, (1987). “Clarification of Arbitration Award”, the Labor Lawyer, Vol 3, N.1, pp. 183- 198.
  14. http://ebooks.narotama.ac.id/files/A%20Guide%20to%20the%20ICDR%20International%20Arbitration%20Rules/Article%2030%20%20Interpretation%20Or%20Correction%20Of%20The%20Award.pdf, last visited 4/10/2016.
  15. ICC rules of Arbitration, available on: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_34, last visited 18/11/26.