فناوری زنجیرۀ بلوک، قراردادهای هوشمند و آیندۀ علم حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه برنامه‌ریزی و توسعۀ اقتصادی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

هدف از این مقاله پرداختن به این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند، علم حقوق دچار چه تحولاتی خواهد شد؟ با توجه به قابلیت این فناوری در تأمین حقوق مالکیت، اجرای کم‌هزینۀ قراردادها، ایجاد شفافیت و جلوگیری از تقلب، در این مقاله استدلال می‌شود که علم حقوق در زمینه‌های مختلفی چون تعریف و تضمین حقوق مالکیت، حقوق قراردادها، قواعد حقوقی ناظر بر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، حقوق تجارت، به‌ویژه در زمینۀ حقوق شرکت‌های سهامی و ابزارهای پرداخت به‌طور شگرفی متحول خواهد شد و کدهای رایانه‌ای عهده‌دار امر حکمرانی خواهند شد. پذیرش این موضوع، هم از حیث آموزش علم حقوق و بازار کار آن حائز اهمیت است و هم از حیث آمادگی برای مواجهه با پدیده‌های جدید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blockchain, Smart Contracts, and the Future of Law

نویسنده [English]

 • Ali Nassiri Aghdam
Planing and Economic Development Department, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Blockchain transforms many aspects of governance. By employing this technology transparency, fraud detection, contract enforcement will be secured and the role of intermediary agents will diminish. If this is a real effect of above-mentioned technology, which roles can be assigned to law and legal science which has been evolved to perform similar role in organizing society. It seems to me that legal science will transform fundamentally. It is not that societies do not need laws any more, but some branches of legal science such as property right law, contract law, commercial law and so forth will change profoundly and computer based codes will replace them. Then, code governance must be taken seriously because it has deep effects of legal science. In comparison, other branches of legal science will evolve to accommodate to new technologies and new emergent conflicts of interest.

کلیدواژه‌ها [English]

 • law
 • Blockchain
 • Smart contract
 • Cryptocurrency
 • Code Governance
 1. اکرمی، سید رحمت‌اله؛ شعبانی، صادق (1397). خلاصه عملکرد بودجۀ دولت با تأکید بر ایام پایانی سال (گزارش یک آسیب)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور.
 2. پژوهشگران اندیشکدۀ محنا (1397). تغییر در حکمرانی قضایی، تهران: اندیشکدۀ محنا.
 3. حاجی‌زاده، امیرحسین (1397). معضلات مالکیت و معاملات اموال غیرمنقول، ارائه‌شده در نشست هفتۀ پژوهش در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
 4. دفیلیپی، پریماورا؛ رایت، آرون (1397). بلاک چین و قانون: حکمرانی کد، ترجمۀ حامد حیدری و یاسر زندی، تهران: صفحه سفید.
 5. صادقی، محسن؛ ناصر، مهدی (1397). «ملاحظاتی برای سیاست‌گذاری حقوقی قراردادهای هوشمند»، فصلنامۀ سیاستگذاری عمومی، ش ۲، ص ۱67-۱43.
 6. علوی، هومن (1391). ارزیابی شکایت‌های واصله به ستادهای سرمایه‌گذاری استانی، موضوع مادۀ 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش پژوهشی با شمارۀ مسلسل 12368.
 7. کوتر، رابرت؛ یولن، تامس (1388). حقوق و اقتصاد، ترجمۀ یداله دادگر و حامده اخوان هزاوه، همدان: نور علم.
 8. نوری، محمد (1397). آسیب‌شناسی مسئلۀ چک در نظام حقوقی و قضایی کشور و بررسی نوآوری‌های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، گزارش منتشرنشده.
  1. Abadi, J., Brunnermeier, M., (2018). Blockchain Economics, the NYU Intermediation Conference, and the BIS.
  2. Barański, P., (2017). Blockchain Technology and its Potential in Taxes, Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/en/pages/tax/articles/blockchain-technology.html
  3. Berg, C., Davidson, S. and Potts, J., (2018). Institutional Discovery and Competition in the Evolution of Blockchain technology, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3220072 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3220072
  4. Bhattacharyya, D., (2019). How Blockchain is Transforming Capital Market, L&T Infotech Proprietary, White paper, 18 p. https://www.lntinfotech.com/wp-content/uploads/2018/05/How-Blockchain-is-Transforming-Capital-Market.pdf
  5. Ciaian, P., (2018). Blockchain Technology and Market Transparency, JRC-AGRI Market transparency workshop, European Commission, 30-31 May, Brussels. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/law/consultation/mt-workshop-blockchain-technology-and-mt_ciaian_en.pdf
  6. Clark, B. (2018). Blockchain and IP Law: A Match Made in Crypto Heaven?, WIPO (World Intellectual Property Organization), available at https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.html
  7. Cooter, R. and Bernd-Schäfer, H., (2011). Solomon's Knot: How Law Can End the Poverty of Nations, Princeton University Press.
  8. Financial Technology Working Group, (2018). Impacts of Distributed Ledgers and Block Chain Technology on Market activities, https://www.ey.com/.../vwLUAssets/EY-IFRS-Accounting...crypto-assets/.../EY-IFRS-...
  9. Oprunenco. A., Akmeemana, CH. (2018). Using blockchain to Make Land Registry More Reliable in India, https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/05/18/using-blockchain-to-make-land-registry-more-reliable-in-india/.
  10. Schumpeter, J. A., (1936). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Translated from the German by Redvers Opie, Harvard University Press, Cambridge, MA.
  11. Schwanke, A. (2017). Bridging the digital gap: How tax fits into cryptocurrencies and blockchain development, https://porthmeor.sculptureqode.com/-bridging-the-tax-gap-addressing-the-crisis-in-federal-tax-administration.pdf
  12. Szabo, N., (1997). “Smart Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public Networks”, Vol. 2, No. 9, https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/548/469-publisher=First.
  13. Tapscott, D. (2017). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World?, Brilliance Audio; Unabridged edition (May 2, 2017).
  14. Warnez, J. (2017). Revenue Registration and Automatic Taxation for Platform Businesses on Blockchain, Copenhagen Business School.
  15. World bank group, (2017). “Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain”, International Bank for Reconstruction and Development, No.1.