تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتباراسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادۀ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

چکیده

قرارداد اعتباراسنادی از ترکیب چندین رابطۀ حقوقی شکل می‌گیرد. در برخی موارد ممکن است قرارداد پایه یا قرارداد گشایش اعتبار نامشروع باشد؛ ازاین‌رو این بحث مطرح می‌شود که روابط پایۀ نامشروع بر اعتبار اسنادی چه تأثیری دارد و آیا عدم مشروعیت قرارداد پایه را باید به‌عنوان استثنای اصل استقلال در اعتبار اسنادی پذیرفت؟ در حقوق ایران، مسئلۀ عدم مشروعیت خود قرارداد اعتبار اسنادی و قرارداد پایه در جریان پرونده‌های حقوقی سوءاستفادۀ کلان بانکی مطرح شده است؛ بیشتر قضات، عدم مشروعیت را به‌عنوان استثنای اصل استقلال نپذیرفته و به اجرای قرارداد اعتبار اسنادی و حاکمیت مطلق اصل استقلال رأی داده‌اند. اما در پرونده‌های اخیر انگلیسی قضات به‌طور ضمنی و در مقدمات حکم عدم مشروعیت قرارداد پایه را به‌عنوان استثنای اصل استقلال در اعتبار اسنادی پذیرفته‌اند. مطالعۀ تطبیقی کشورهای کامن‌لا نیز نشان می‌دهد، برخی حوزه‌های قضایی آمادگی پذیرش استثنای دیگری برای اصل استقلال در اعتبار اسنادی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of illegality of the underlying contract on the documentary credit with an emphasis on the approach of Iran's civil courts in case of the big bank fraud

نویسندگان [English]

  • morteza shahbazinia 1
  • fereshteh goroui 2
1 Tarbiat Modares University
2 Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

A documentary credit consists of a combination of several legal relationships. In some cases, the underlying contract or the contract for the opening of the credit may be illegal; hence the question arises what is the effect of underlying contract on the documentary credit and whether illegality in the underlying contract should be accepted as an exception to the autonomy principle of documentary letters of credit.In the law of Iran, the issue of illegality of the documentary credit itself and the underlying contract has been raised in the civil cases of the biggest bank fraud and the opinion of The majority of judges do not accept illegitimacy as an exception to the principle of autonomy and believe in the absolute sovereignty of the principle of independence;But in recent English cases, the judge’s obiter dicta accepted the illegality of the underlying contract as the exception to the principle of autonomy in documentary credit. A comparative study of illegality in common law countries also demonstrates that some jurisdictions have getting ready to recognize it as another exception to principal of autonomy in the documentary letters of credit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegality
  • Principle of Autonomy
  • underlying contract
  • documentary credit
  • International trade
1. ابدالی، مهرزاد (1383). «بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران»، فصلنامةعلمی - پژوهشیعلومانسانی، دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ش37، ص 22-1.
 
 
2. امامی، سید حسن (1363). حقوق مدنی، ج 1، چ چهارم، تهران: کتابفروشی اسلامی.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382). مجموعه محشای قانون مدنی، چ سوم، تهران: گنج دانش.
4. شهیدی، مهدی (1377). حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، تهران: مجد.
5. صفایی، سید حسین (1385). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، قواعد عمومی قراردادها، چ چهارم، تهران: میزان.
6. کاتوزیان، ناصر (1385). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
7. موسوی خمینی، روح‌االله (بی‌تا). تحریرالوسیله، المجلد (1 و2)، چ دوم، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی دارالعلم.
8. نجف‌آبادی، عباس (1387). «عدم مشروعیت در حقوق قراردادهای انگلستان»، ماهنامۀ کانون ش، 86، ص 88-75.
 
 
9. Alavi, Hamed (2016). “Illegality as an Exception to Principle of Autonomy inDocumentary Letters of Credit; a comparativeApproach, Korea University Law Review, Vol.20:3, pp. 3-20.
10-Amaefule, Chumah (2011). the exceptions to the principle of autonomy of documentary credits, Ph.D. thesis, University of Birmingham.
11-Agasha, Mugasha (2004). Enjoining the beneficiary's claim on a letter of credit or bank guarantee, JBL 515.
12. Enonchong, Nelson, (2006). the Autonomy Principle of Letter of Credit: An Illegality Exception, LMCLQ. .pp. 404 -425.
13. Michelle Kelly-Louw (2008). Selective Legal Aspects of Bank Demand Guarantees, Ph.D. thesis, University of South Africa.
14. Liao, Zhixiong (2015). ” The illegality exception” reconsidered, For the Conference on International Trade and Business Law”, Airlangga University and University of Waikat, pp;1-30
15. Lu, Lu, (2011). the Exceptions in Documentary Credits in English Law, Ph.D. thesis, University of Plymout.
16. Low, Hang Ye, (2010). Grounds for withholding payment in documentary credits, Ph.D. thesis, University of Birmingham.
17.Tettenborn, A.M.,(1984). An Introduction to the Law of Obligations, Butter Worths.