دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 647-832