تحلیلی بر اعمال قواعد خاص حل تعارض در مقررۀ رم2 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

اعمال قاعدۀ حل تعارض یکسان در همۀ دسته‌های مسئولیت غیرقراردادی به نتایج نامطلوبی منجر خواهد شد. ازاین‌رو تدوین‌کنندگان مقررۀ رم2 اتحادیۀ اروپا (2007) در خصوص تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در بند نوزدهم مقدمۀ آن تأکید کردند برای آن دسته از ضمانات قهری خاص که اعمال قاعۀه اصلی مادۀ 4 (قانون محل تحقق خسارت) در آنها مانع از تعادل و توازن منطقی میان منافع طرفین دعوا می‌شود، قواعد معینی مقرر شده است. بنابراین، مقررۀ رم2 در دسته‌های کوچک‌تر شبه‌جرم‌ها شامل مسئولیت ناشی از تولید، رقابت غیرمنصفانه، خسارت زیست‌محیطی، نقض حقوق مالکیت فکری، اعتصاب صنفی (اتحادیه‌ای) و همچنین برخی شبه‌عقدها به تعیین قاعدۀ خاص پرداخته است. در حقوق ایران قواعد حل تعارض خاصی برای الزامات خارج از قرارداد تدارک دیده نشده است. این مقاله با مداقه در قواعد حل تعارض مقررۀ رم‌2 و حقوق ایران به تحلیل آنها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Application of Special Conflict Law Rules in the Rome II Regulation of European Union

نویسندگان [English]

 • Homayoun Mafi 1
 • seyedeh Arefeh Saeidi Golsefidi 2
1 .Associate Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 .Master of Law. Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

The application of uniform conflict of law rules in all classes of non-contractual responsibility will result in undesired results. Therefore, The compositors of Rome II Regulation (2007) of European Union in the paragraph 19 of its preface emphasized that certain rules has been provided regarding the determination of applicable law on non-contractual obligation for those groups of special compulsory guarantees which the application of the original rules of article 4 (law of the place of injury) in them prevents from logical balances between the interests of disputed parties. Therefore, The Rome II Regulation has determined the special rules in small classes of torts including responsibility resulting from production, unfair competition, environmental injury, breach of intellectual property law, industrial action and some quasi-contracts. This article will analyze them with examination on special conflict of law rules of Rome II regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-contractual responsibility
 • Applicable law
 • Special conflict of law rules
 • Tort
 • Quasi-contract
 1. الف) فارسی

  1.الماسی، نجادعلی؛ افضلی مهر، مرضیه (1387). « قانون حاکم بر شبه‌‌عقد در تعارض قوانین»، مجلۀ نامه مفید، ش 67، ص 26-3.

  2. جعفری تبار، حسن (1375). مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، چ اول، تهران: دادگستر.

  3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). ترمینولوژی حقوق، چ بیست‌ودوم، کتابخانۀ گنج دانش.

  4. سلجوقی، محمود (1377 ). حقوق بین‌الملل خصوصی،جلد دوم، تعارض قوانین، چ اول، تهران: دادگستر.

  5. ----------- (1389). بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، چ دوازدهم، تهران: میزان.

    6. شیرازی، اکبر (1365). «مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران، آمریکا و بین‌الملل»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، دورۀ 5، ش 5.

  7. طالب احمدی، حبیب (1388). «تقصیر در گفتگوهای مقدماتی»، مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور اول، ش 3، ص 181-153.

  8. عاشوری، مهدی (1389). تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد، چ اول، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

  9.غریبه، علی (1379). «دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین‌المللی»، در مقالات حقوقی، مجموعه نخست، تهران: فروزش، ص 132 -119.

   10. کاتوزیان، ناصر (1362). حقوق مدنی، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، چ اول، تهران: بهنشر.

  11. ---------- (1364). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چ اول، تهران: بهنشر.

  12. ---------- (1376). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 4 ، چ اول، تهران: بهنشر.

    13. ---------- (1383). حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، چ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

    14. مرادی حسن (1377). «نکاتی در خصوص حقوق مالکیت معنوی»، مجلۀدیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 10 و 11، ص 104-95.

   15. میرحسینی، مجید (1393). مبانی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی  در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

    ب) خارجی

  1. Boschiero, Nerina (2007). Infringement of Intellectual Property Rights, Yearbook of Private International Law, Vol IX, European Law Publisher, Swiss Institut of Comparative Law.
  2. Dickinson, Andrew (2008). "The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations", London, Oxford University Press.
  3. Garcimartín Alférez, Francisco J (2007). "The Rome II Regulation: On the Way Towards a European Private International Law Code", The European Legal Forum, 7th year, pp 77 – 91.
  4. Geller, Paul Edward (2004). "Conflicts of Laws in Copyright Cases :Infringement and Ownership Issues", Journal Copyright Society of the U.S.A. pp 315-394.
  5. Hage-chahine, Najib (2012). "Culpa in Contrahendo in European Private International Law: Another Look at Article 12 of the Rome II Regulation", Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 32, Issue 3, pp. 451-540.
  6. Hay, Peter (2007). "Contemporary Approaches to Non-Contractual Obligations In Private International Law (Conflict of Laws) and the European Community Rome II Regulation", Emory University, The European Legal Forum, 7th year, pp 137 – 152.
  7. Rable, Ernest (1960), The Conflict of Laws,A Comparative Study,Second Edition< Vol 2,Foreign Corporations:Torts:Contracts in General,University of Michigan.
  8. Roland, H. Et Boyer, Laurent. (1985). Expressions Latines Du DroitFrancai,. Lyon: L’Hermes.

  24. Webb, Charlie (2009). "What is Unjust Enrichment?", Oxford Journal of Legal Studies, Vol 29, pp 215-243.