قلمرو سازش‌نامه‌های مشمول کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعة تطبیقی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق علوم و سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

سازش یا میانجی‌گری با توجه به اتکاء بر تراضی طرفین و اینکه نتیجة فرایند سازش یا سازش‌نامه، مطلوب طرفین دعواست، طریقی ویژه در حل‌وفصل اختلافات محسوب می­شود. کنوانسیون سنگاپور 2019 در خصوص سازش‌نامه‌های تجاری بین‌المللی، توسط سازمان ملل متحد به‌منظور ارتقای نهاد مذکور تنظیم شده ‌است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی‌گری در حقوق ایران خواهد داشت. از موضوعات مهم مطروحه در خصوص کنوانسیون سنگاپور، قلمرو اعمال معاهدة مذکور است. سه خصیصة اصلی در سازش‌نامة منعقده میان طرفین باید وجود داشته باشد تا در محدودة اعمال این کنوانسیون قرار بگیرد که عبارت‌اند از: «انعقاد سازش‌نامه در اثر فرایند میانجی‌گری»، «وصف تجاری سازش‌نامه» و «وصف بین‌المللی سازش‌نامه». در مقالة حاضر سه مؤلفة مذکور تحلیل می‌شود و موضع حقوق ایران نیز در مورد آنها بیان می‌شود. پژوهش پیش‌رو، به این نتیجه نائل می‌آید که با توجه به فلسفة حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور از سازش‌نامه‌ها و به‌منظور ارتقای جایگاه میانجی‌گری در میان روش‌های حل‌وفصل اختلافات، باید از معیارهای سه‌گانة مذکور، مفهوم موسعی ارائه کرد تا سازش‌نامه‌های بیشتری از حمایت اجرایی این مقررات بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scope of Settlement Agreements Covered by Singapore Convention 2019 With Comparative Study of Iranian Legal System

نویسندگان [English]

 • Reza Maboudi Neishabouri 1
 • Seyed Alireza Rezaee 2
1 Assistant Professor of Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Phd Student of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Conciliation or mediation is a specific way of resolving disputes because it bases on parties' agreement and settlement agreement is satisfactory for both parties. The United Nations has promoted this way of dispute settlement by ratifying the Singapore Convention 2019 on Settlement Agreements Resulting from Mediation. Iran's adhesion to the Convention is a positive step towards enhancing the status of mediation in Iranian legal system. One of the major issues raised in relation to the Singapore Convention is its scope. There must be three main features in a settlement agreement between the parties to fall within the scope of Convention: “Resulting from Mediation”, “Being international” and “Being commercial”. In the present article, the concept of these three elements is examined and Iranian law's position on them is discussed. The conclusion of this article is that considering philosophy of the Singapore Convention's enforcement regime for settlement agreements and to promote the status of mediation among dispute resolution methods, the above-mentioned three criteria should be widely interpreted to provide more settlement agreements supported by the Convention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • “Settlement Agreement Resulting from Mediation”
 • “Commercial Settlement Agreement”
 • “International Settlement Agreement”
 • "Dispute Resolution Methods"
 • "Singapore Convention"
 • "International Trade"
 • "Settlement of Dispute"
 1. الف) فارسی

  1. امامی، سید حسن (1352). حقوق مدنی، ج 2، تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381). دائره‌المعارف علوم اسلامی قضایی، ج 2، تهران: کتابخانة گنج دانش.
  3. جنیدی، لعیا (1390). «کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورة 2، ش 1، شمارة پیاپی 1360691، ص 87-52.
  4. شمس، عبدالله (1398). آیین دادرسی مدنی (دورة پیشرفته)، ج 3، چ سی‌ودوم، تهران: دراک.
  5. شیروی، عبدالحسین (1385). «بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی»، اندیشه‌های حقوقی، سال چهارم، ش دهم، ص 76-45.
  6. شیروی، عبدالحسین (1391). حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: سمت.
  7. کاتوزیان، ناصر (1391). حقوق مدنی؛ عقود معین مشارکت‌ها-صلح، ج 2، تهران: کتابخانة گنج دانش.
  8. متین دفتری، احمد (1388). آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1، تهران: مجد.

  ب) لاتین

  1. Abramson, Hal (2019). New Singapore Convention on Cross-Border Mediated Settlements, In Mediation in International Commercial and Investment Disputes, London, Oxford University Press, First Edition.
  2. Alexander, Nadja (2019). “Ten Trends In International Mediation”, Singapore Academy of Law Journal, Vol. 31, pp. 405-447
  3. Alexander, Nadja & Chong, Shou Yu. (2019)(B). “The new UN Convention on mediation (aka the ‘Singapore Convention’) – Why it’s important for Hong Kong”. Hong Kong Lawyer 26-33. Research Collection School Of Law. Available at: https://ink. library. smu. edu. sg/sol_research/2938.
  4. Alexander, Nadja (2018). “Singapore Convention on Mediation”, Available at: http:/mediationblog. kluwerarbitration. com/2018/07/24/singaporeconventionmediation.
  5. Boulle, Laurence & Qin, Jay (2016). “Globalising Mediated Settlement Agreements”, Journal of International and Comparative Law, Vol. 3(A), pp. 33-54.
  6. Chong, Shou Yu & Steffek Felix (2019). “Enforcement of international settlement agreements resulting from mediation under the Singapore convention Private international law issues in perspective”, Singapore Academy of Law Journal. 31, (Special Issue), 1-39. Research Collection School Of Law, Available at: https://ink. library. smu. edu. sg/sol_research/2943.
  7. Chong, Shouyu & Alexander, Nadja. (2019)(A). “Singapore convention series: Why is there no ‘seat’ of mediation?”, Research Collection School Of Law, Available at: https://ink. library. smu. edu. sg/sol_research/2893/.
  8. Chua, Eunice (2019)(B). “The Singapore convention on mediation – A brighter future for Asian dispute resolution”, Asian Journal of International Law,  Vol. 9(2), pp. 195-205.
  9.  Chua, Eunice (2019)(A). “Enforcement Of International Mediated Settlement Agreements In Asia: A Path Towards Convergence”, Asian International Arbitration Journal, ,  Vol. 9(2),  , pp. 1–27.
  10. Claxton, James M. (2019). “The Singapore Convention: Mediation in a New York State of Mind”. Available at SSRN: https://ssrn. com/abstract=3416116 or http://dx. doi. org/10. 2139/ssrn. 3416116
  11. D’Ambrumenil, Peter. (1997). Mediation And Arbitration, First published, Great Britain, Cavendish Publishing Limited.
  12. Lo, Chang-fa (2014). “Desirability Of A New International Legal Framework For Cross-Border Enforcement Of Certain Mediated Settlement Agreements”, Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 119-137.
  13. Lo, Chang-fa & Jo-Mei M, Winnie (2014). “Draft Convention On Cross-Border Enforcement Of International Mediated Settlement Agreements”, Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 387-401.
  14. Mccormick Khory & Ong Sharon S M (2019). “Through The Looking Glass: An Insiders Perspective Into The Making Of The Singapore Convention On Mediation”, Singapore Academy of Law Journal, Vol. 31, pp. 520-546. 
   1. Morris-Sharma, Natalie Y, (2019). “Constructing The Convention On Mediation The Chairperson’s Perspective”, Singapore Academy of Law Journal, Vol. 31, pp 487-519.
   2. Nigmatullina, Dilyara (2019). Combining Mediation and Arbitration in International Commercial Dispute Resolution, New York, Routledge, First Published.
   3. Nwoye, Ikemefuna Stephen, (2019). “A Review of The United Nations Convention On International Settlement Agreements Resulting From Mediation”, Available at: https://ssrn. com/abstract=3434885 or http://dx. doi. org/10. 2139/ssrn. 3434885 .
   4. Quek Anderson, Dorcas. (2019). “Supporting party autonomy in the enforcement of cross-border mediated settlement agreements: A brave new world or unchartered territory?”. Privatizing dispute resolution: Trends and limits, 18, 349-392. Research Collection School Of Law. Available at: https://ink. library. smu. edu. sg/sol_research/2909
   5. Redfern Alan & Hunter Martin, (2009). The Law and Practice of International CommercialArbitration, London: Oxford University Press.
   6. Roberts, Kenneth M. (2007). “Mediating the evaluative-facilitative debate: Why Both Parties Are Wrong And Proposal For Settlement”, Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 39(A), pp.187-214.
   7. Rooney Kim M. (2019). “Turning The Rivalrous Relations Between Arbitration And Mediation Into Cooperative Or Convergent Modes Of A Dispute Settlement Mechanism For Commercial Disputes In East Asia”, Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 12, No.1, pp. 107-132.
   8. Schnabel, Timothy. (2019)(A). “The Singapore Convention On Mediation: Framework For The Cross-Border Recognition And Enforcement Of Mediated Settlements”, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Vol. 19, pp.1-60.
   9. Schnabel, Timothy. (2019)(B). “Implementation Of The Singapore Convention: Federalism, Self-Execution, And Private Law Treaties”, Available at: https://ssrn. com/abstract=3320823.
   10. Silvestri, Elisabetta (2019). “The Singapore Convention On Mediated Settlement Agreements: A New String To The Bow Of International Mediation?”, Access to Justice in Eastern Europe, Vol. 2(3), pp. 5-11.SIM, Christine (2019). ”Conciliation of investor–state disputes, Arb-con-arb, and The Singapore Convention”, Singapore Academy of Law Journal, Vol. 31, pp. 670-712.
   11. Sussman Edna (2018). “The Singapore Convention Promoting the Enforcement and Recognition of International Mediated Settlement Agreements”, Icc Dispute Resolution Bulletin Vol. 3, pp. 42-54.
   12. Uncitral, (2015) (A). “Audio Recordings Working Group I (Arbitration and Conciliation)”, 62nd Session, Feb. 2, 2015, available at: https://icms. unov. org/CarbonWeb/Public/uncitral/speakerslog/66bOla32-7le9-4665-953e3a7163be0el 1.
   13. Uncitral, (2015) (B). “Audio Recordings: Working Group HI (Arbitration and Conciliation)”, 63rd Session, Sept. 10, 2015, available at: https://icms. unov. org/CarbonWeb/public/uncitral/speakerslog/dfe74c4l-404d-4cd9-ad3e- 8ab8834a3dcc.
   14. Uncitral, (2016) (A). “Audio Recordings: Working Group HI (Dispute Settlement)”, 65th Session, Sept. 16, 2016, available at: https://icms. unov. org/CarbonWeb/public/uncitral/speakerslog/aa875fca-el3c- 49db-83f7-820bbe6dfe74.
   15. Uncitral, (2016) (B). “Audio Recordings: Working Group I (Arbitration and Conciliation)”, 64th Session, Feb. 2, 2016, available at: https://icms. unov. org/CarbonWeb/public/uncitral/speakerslog/16f54Ola-84d4-407a-a63b- 06511666b2d9.
   16. Žukauskaitė, Miglė (2019). “Enforcement of Mediated Settlement Agreements”, Vilnius University Press, Vol. 111, pp. 205–217.