مطالعۀ تطبیقی ارزیابی خسارت لذات یا مطبوعیت زندگی در صدمات بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

خسارت مطبوعیت یا از دست دادن لذات زندگی از اجزای مهم خسارات معنوی محسوب می‌شود که دشواری‌های زیادی برای ارزیابی مالی و تقویم به پول دارد. این نوع زیان بر کیفیت زندگی زیان‌دیده از صدمۀ بدنی متمرکز است و فارغ از بحث درآمد، ثروت و موقعیت اجتماعی به چگونگی بهرۀ زیان‌دیده از زندگی و شادی او و فعالیت‌هایی که در این راستا انجام می‌داده است، نظر دارد. ارزیابی چنین زیانی شاید بیش از سایر اقسام زیان نیازمند توجه به خصوصیات فردی و شرایط شخصی زیان‌دیده است. به هر حال چگونگی ارزیابی این زیان همچون سایر عناوین خسارت‌های معنوی دشوار و با پیچیدگی‌های مربوط به احتمالات آینده همراه است. در مورد ارزیابی خسارت مطبوعیت پیشنهادهایی مثل در نظر گرفتن معادل پولی در ازای شادی اضافه‌شده به زندگی، طبقه‌بندی زیان‌ها به درجات مختلف و قرار دادن مبلغی در ازای آن و تهیۀ جداول راهنما بر مبنای ویژگی‌های عرفی و شخصی ارائه شده است. در این نوشتار گرایش‌های موجود در ارزیابی و چگونگی محاسبۀ این زیان مطالعه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study about the assessment of hedonic damages in personal injury

نویسندگان [English]

 • hasan badini 1
 • fateme sadat hoasseini 2
2 sudent
چکیده [English]

Hedonic Damages are so important between spiritual damages. In this kind of loss we should pay attention to the quality of life and the amount of claiment,s pleasure before hurt. The assessment of hedonic damages depends on the amount of happiness and his or her interest in life,not the amount of money or a high job. The best method of assessing is using of guide tables with concerning personal charasteristics. It seems that using a maximum amount in this kind of loss is efficient to avoid astronomical digits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hedonic damages"
 • "spiritual damages"
 • "The quality of life"
 • "assessment"
 • "guide tables"
 • "
 1. الف) فارسی و عربی

  1. اصغری آقمشهدی، فخرالدین (1382). «جبران خسارت معنوی در حقوق ایران»، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، ش 9 و 10، ص 48-31.
  2. بابایی، ایرج (1389). «جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران»، پژوهش حقوق و سیاست، ش 28، ص 30-1.
  3. خادم سربخش، مهدی؛ سلطانی‌نژاد، هدایت‌الله (1392). «اصل قابلیت جبران کلیۀ خسارات»، نشریۀ مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ششم، ش 12، ص 48-21.
  4. خامسی‌پور، فرسیما؛ قدوسی، آرش؛ میرحسینی، سید مجید؛ نیک‌دوستی، مجتبی (1392). «مبانی طبی، حقوقی و فقهی تعیین ارش ناتوانی جنسی در زنان آسیب نخاعی»، فصلنامۀ حقوق پزشکی، ش 27، ص 112-89.
  5. ستوده خراسانی، حمید (1394). «آسیب به سلامت روانی و مسئلۀ تعیین ارش»، مجلۀ پردازش فقهی حقوقی، ش 3، ص 37-21.
  6. صادقی، محمد‌هادی (1392). «موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص»، مجلۀ حقوق اسلامی، ش 36، ص 64-37.
  7. طوسی، محمد بن حسن (1387ق).  المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة.
  8. عباسلو، بختیار (1390). مسئولیت مدنی با نگرش تطبیقی، تهران: میزان.
  9. فصیحی‌زاده، علی‌رضا؛ سعیدی، سمیه (1395). «تحلیل انتقادی جایگاه دیه براساس ترتیب عقلانی روش‌‌های جبران خسارت»، مجلۀ مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش 15، ص 246-225.
  10. فهرستی، زهرا؛ فصیح رادمندی، منصوره (1390). «جبران خسارت معنوی ناشی از خسارات مازاد بر دیه»، فصلنامۀ تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، ش 24، ص 76-51.
  11. کاتوزیان، ناصر (1387). الزام‌های خارج از قرار داد، ج 1 انتشارات دانشگاه تهران.
  12. کاظمی، محسن؛ روشن، محمد؛ روزبهانی، شجاع (1393). «مسئولیت مدنی ایراد خسارت معنوی ناشی از بیماری‌های ایدز و هپاتیت در اثر انتقال خون‌های آلوده، با نگاهی به پروندۀ هموفیلی‌ها»، فصلنامۀ حقوق پزشکی، سال هشتم، ش 30، ص 182-147.
  13. میرشکاری، عباس؛ فرازمند، زینب؛ علی‌اکبر نیشابوری، زهرا (1392). «در تأمل یک رأی در زمینۀ مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌‌‌های آلوده»، فصلنامۀ اندیشمندان حقوق، ش 3، ص 62-47.

   

  ب) خارجی

  1. Avraham , Ronen ,(2005).  "Should pain and suffering damages be abolished from Tort Law ,More experimental evidence",  university of Tononto law journal ,Vol. 55, pp941-979.
  2. Blumstein, Bovbjerg and sloan (1991). "Beyond Tort Reform , Developing  Better Tools for assessing damages for personal injury" , Yale journal of regulation, Vol.8,pp 171-212.
  3. Bovjberg, Sloan and Blumstein, (1989). "Valuing life and limb in tort :scheduling pain and suffering", Northwestern, university law review ,Vol. 83,No.4, pp 916-961
  4. Bronsteen, John, Buccafusco, Christopher, Masur, Jonathan,S., (2008). "Hedonic adaptation and the settlement of civil lawsuits",Columbia law review, Vol. 108, No. 6,pp1516-1550, seen at:http://www.Jsor.org/stable/40041791,accessed at 15/05/2018
  5. Commande, Giovanni, (2005). "Towards a Global Model for adjudicating presonal injury damages" , Bridging Europe and comparative law journal , Vol. 19,No.2, pp 241-349.
  6. Diplock ,LOrd.j., (1972). "The Modern Law review ", Vol. 35, No,1, pp 449-477.
  7. Dorey,Diana,l., Rentiers , Brent,L., 2014, “The calculation of damages for Bodily injury claims”, Dolden wallace folick LLP, pp 2-28,available at: http://www.dolden.com
  8. Jolowicz,J.A.,Damages (1963). "Personal injury ,Assessment", The Cambridge law journal, Vol.21, No.2, pp 198-201. ,seen. at:http://www.Jstore.org/stable/4504876,accessed at 15/05/2018
  9. Jourdain,P ,(1999). prjudice d’agrment reconnu par la chambre sociale comme la privation des agrments d’une vie normale , Paris  ,Gaz,pal
  10. Karns,Jack,E.,(1990). "Economics,Ethics,and tort remedies:The emerging concept of hedonic value", Journal of business ethics, Vol. 9, No. 9,pp 1519-1556, seen .at:http://www.Jstor.org/stable/25072089 accessed at 15/05/2018
  11. Kessler, H. , (1984). "General principles of evaluating disability", vol.19, pp281-310
  12. Lacipiere ,F.,(1980).  prjudice d’agrment et dissolution de t’incapacit permanente ,Argus
   1. Munkman , John,(1973). Damages for personal injuries and death ,London, Butter worths , fifth edition.
  13. Ogus,A.I., (1972). " Damages for lost Amenities:for a foot,a feeling or a function?", The modern law review, Vol.35, No.1,pp1-17, seen at:http://www.Jstor.org/stable/1094069 accessed at 15/05.2018
   1. Oswald,Andrew,J.,Powdthavee,Nattavudh,(2008).”Death,Happiness and the calculation of compensatory Damages”,The Journal of legal studies,vol.37,No.s2,legal implications of the new research on happiness, pp1-42, seen at: http://www.Jstor.org/stable /10. 1086/595674
  14. Poser, Susan (2003). Bornstein, Brian,H., McGorthy, Kiernan,A.,"Measuring damages for lost enjoyment of life:The view from the Bench and the Behaviour", Vol. 27, No.1, Psychology in civil litigation,pp53-68 ,seen at:http://www.Jstor.org/stable/1394500,accessed at 15/05/2018
  15. Ruault,M., Dangibaud, (1987). M.,Les desagrment du prjudice d’agrment.
  16. Sugaman, Stephen,D., (2011). " Compensation for accidental personal injury: what nations might learn from each other",  pepperdine law review, vol 38, No.2, pp597-622.
  17. Sugarman. Stephen,D,(1993). "Pay at the pump, Auto insurance”, Journal of policy analysis and management, vol.13,No.2,pp 363-368, seen at://http://www.jstor.org/stable/3325018.
  18. Sugarman , Stephen, D.,(1998). Quebec’s comprehensive auto no-fault scheme and the failure of any of the united states to follow, les cahiers du droit" , les cahiers de droit,vol.39, special issue, pp303-333, seen at://www.researchgate.net/publication/241796782
  19. Sugarman , Stephen ,D .,(2013). Tort damages for non- economic losses,in  case of physical injury to the person, comparative Tort law, Research handbook in comparative law, pp201-255, seen at:http://www.law.bekeley.edu.
   1. Sugarman, Stephen,D.,(2005). “Tort Reform Throngh damages Law Reform; An American perspective", The sydney law review , Vol. 27,pp 507-524, , seen at:http://www.law.bekeley.edu.
  20. Sunstein, Cass,R., Kahneman, David, Ritov, Ilana,"Predictably incoherent judgments", Stanford law review, Vol. 54, pp1153-1215.
  21. Tabacchi ,Tina ,M .,1997, "Hedonic damages :A new Trend in compensation", ohio satate law journal, Vol. 52, Issu1, pp 331-349.
  22. Tilbury, Micheal ,(2001). “Damages for personal injyries :A statement of the modern Australian Law", western Australian law review, pp 260-284.
  23. Ubel, Peter,A., (2000). "Pricing life:Why it,s time for health care rationing", Cambridge, Mass:MIT press,No.29, 1073-1074
  24. Viscusi,W.kip,(1988), Born, Patricia,H.," Damages caps, Insurability and the performance of medical  malpractice insurance", Journal of Risk and insurance, Vol.72, pp23-43, seen at:http://www.jstor.org/stable/3519889.
  25. Winston smith, Hubert (1950). "Psychic interest in continuation of one’s own life: Legal Recognition and protection , spectrum of personality interests legally protectable in tort Actions for personal injury", university of pensylvania law review, Vol.98, No.6, pp 781-825