اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

  دو مقولۀ اعسار و ورشکستگی امتیازات قانونی محسوب می‌شوند که هریک حسب مورد پیش روی تاجر یا غیر تاجر قرار دارند تا درصورتی‌که قادر به تأدیۀ دیونشان نباشند، از فشار تحمیلی از سوی طلبکاران رها شوند. تجار و اشخاص حقوقی به ‌موجب قانون نمی‌توانند دادخواست اعسار بدهند و به‌ناچار باید درخواست ورشکستگی کنند. این دو نهاد وجوه تمایز و تشابهی با یکدیگر دارند. از جمله آثار صریح دادخواست اعسار این است که اگر در مهلت 30 روز از ابلاغ اجرائیه به دادگاه تقدیم شود، محکوم‌علیه تا تعیین تکلیف دعوای اعسار در حبس قرار نمی‌گیرد. حال با توجه به سکوت قانونگذار این پرسش مطرح می‌شود که آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی نیز همانند دادخواست اعسار، تاجر مدعی ورشکستگی را از حبس می‌رهاند یا خیر؟ با فرض پاسخ مثبت به این پرسش آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی تنها در مهلت 30 روزه از ابلاغ اجرائیه واجد چنین اثری است؟ در این مقاله بررسی خواهد شد تقدیم دادخواست ورشکستگی به‌منزلۀ اعلام توقف توسط تاجر است و برابر قانون تجارت، تاجر متوقف به موجب اصل تساوی حقوق طلبکاران و منع رجحان یکی از بستانکاران بر سایرین حق پرداخت دیون را ندارد و در صورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران پس از توقف، این مورد از موارد صدور حکم اجباری به ورشکستگی به تقصیر است؛ در نتیجه قدر متیقن اینکه باید اثر تبعی و اولیه تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر پیش از اجرائیه یا داخل در مهلت 30 روزه را، منع اعمال ضمانت اجرای حبس مندرج در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of bankruptcy petition on the application of Article 3 of the Law on Execution of Financial Sentences 2014

نویسندگان [English]

 • omolbanin ramzanzade
 • seyyed Hasan hosseini Moghaddam
faculty member faculty of law umz university
چکیده [English]

The two categories of insolvency and bankruptcy are legal privileges, each of which is presented to the trader or non-trader so that if they are unable to pay their debts, they will be released from the pressure imposed by the creditors. merchants and legal entities cannot legally file for insolvency and have to file for bankruptcy.These two institutions have differences and similarities. One of the effects of the insolvency petition is that if it is submitted to the court within 30 days of the notification of the writ of execution, the convicted person will not be imprisoned until it will be rejected. considering the silence of the legislator, the question arises whether the filing of a bankruptcy petition, like the insolvency, will release the merchant claiming bankruptcy or not? Assuming a positive answer to this question, does filing for bankruptcy have such an effect only within 30 days of notification? This article examines the filing of a bankruptcy petition is a declaration of cease by the merchant and according to commercial law, the ceased merchant is not entitled to pay the debt according to the principle of equal rights of creditors and prohibition of preference of one of the creditors over the other. Otherwise it would be a bankruptcy by fault. As a result, it is certain that the primary effect of filing a bankruptcy petition before execution or within 30 days should be prohibition of applying the guarantee of imprisonment contained in the Law on Execution of Financial Sentences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • insolvency
 • imprisonment
 • Merchant
 • Creditors
 • cease
 1. احمدی وارستانی، عبدالغنی (1341). « معاملات ورشکسته»، مجلۀ کانون وکلا، ش 80، ص 141-117.
 2. اسکینی، ربیعا، (1386). حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران: سمت.
 3. ایزانلو، محسن؛ میرشکاری، عباس (1392). « مطالعۀ تطبیقی اصل تساوی طلبکاران»، نامۀ مفید، ش 100، ص 20-3.
 4. بنایی اسکویی، مجید (1394). «نقد رأی بطلان معاملات ورشکسته در فاصلۀ توقف تا صدور حکم ورشکستگی»، فصلنامۀ رأی: مطالعات آراء قضایی، ش12، ص 34-17.
 5. دمرچیلی محمد؛ حاتمی، علی؛ قرایی، محسن (1387). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چ هفتم، تهران: میثاق عدالت.
 6. ستوده تهرانی، حسن (1380). حقوق تجارت، ج ۴، چ چهارم، تهران،: دادگستر.
 7. سیمایی صراف، حسین؛ طباطبایی، مهدی (1394). «رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم با تأکید بر نقد مادۀ 18 آیین‌نامۀ اجرایی)»، فقه و حقوق اسلامی، ش 10، ص 50-29.
 8. صفایی، سید حسین؛ قاسم‌زاده، سید مرتضی (1384). حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران: سمت.
 9. صفری، اسفندیار؛ قنواتی، جلیل؛ علوی قزوینی، سید علی (1396). « بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1393»، آموزه‌های فقه مدنی، ش 16، ص 56-33.
 10. علی‌زاده، امیرحسین؛ علی‌زاده، قاسم (1396). «اثر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین»، فصلنامۀ قضاوت، ش 92، ص 103-136.
 11. علیخانی، علی‌رضا؛ غریبه، علی (1391). « لزوم توجه به مبانی فقهی در قانونگذاری ورشکستگی»، فصلنامۀ تخصصی فقه و تاریخ تمدن، ش 34، ص 120-89.
 12. عیسائی تفرشی، محمد (1376). « اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس، ش 5، ص 74-54.
 13. عیسائی تفرشی، محمد (1395). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجارتی، ج 1، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 14. فخاری، امیرحسین (1387). حقوق تجارت، چ اول، تهران: مجد.
 15. کاویانی، کورش (1391). حقوق ورشکستگی، حقوق تجارت 4، تهران: میزان.
 16. محسنی، حسن (1397). اجرای مؤثر رأی و آیین اجرای محکومیت‌های مالی، چ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 17. مصدق‌السطنه، محمد (1396). دستور در محاکم حقوقی، با مقدمه و توضیح محسنی حسن، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.