مطالعۀ تطبیقی چالش‌ها و راهکارهای بکارگیری ارزهای رمزنگاری‌شدۀ دیجیتالی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

     با ابداع فناوری رمزنگاری داده‌ای امروزه ابزارهای الکترونیکی جدیدی در حوزۀ بازارهای پولی پدید آمده‌اند که امکان تبادل مبالغ عظیمی از وجه را در قالب داده‌پیام‌های الکترونیکی پدید آورده‌اند. یکی از این ابزارها ارزهای رمزنگاری‌شدۀ دیجیتالی است. ارزهای رمزنگاری‌شده به دو گونه تقسیم می‌شوند. گونۀ نخست توسط حاکمیت کشورها تولید می‌شود و گونۀ دوم توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج می‌شود. به‌سبب تفاوت ماهیتی این ارزها با ارز رسمی کشورها در تبادل در بازارهای پولی، امکان تلقی عنوان ارز به این ابزارها با چالش‌هایی مواجه است. در آمریکا مسئلۀ موجود حسابرسی تبادل ارزهای مجازی است که پیش‌بینی تشریفات تخصیص مجوز به متقاضیان، مسئلۀ حل‌شده است. اما در ایران، به‌سبب عدم ارائۀ تعریف مشخصی از ارز نه نمی‌توان این ابزارها را جزو دایرۀ شمول ارز تلقی کرد و نه می‌توان با توسل به اصولی مانند اصل حاکمیت اراده و تلقی ابزارهای مزبور به‌عنوان کالا در مبادلات، امکان استفاده از ظرفیت آنها در بازارهای پولی یا سرمایه را فراهم آورد. ازاین‌رو پیش‌بینی سیاستگذاری‌های صحیح قانونی و اجرایی در جهت ارائۀ تعریف مشخصی از ارز، مکانیسم تبادل، اعتبارسنجی حقوقی، الزامات قانونی و پیش‌بینی مراجع صلاحیت‌دار نظارتی جزو الزامات نظام حقوقی ایران در راستای به‌کارگیری این ارزهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Challenges and Solutions for the Use of Digital CryptoCurrencies in the Iranian and American Legal System

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi 1
  • Mahdi Naser 2
1 University of Tehran
2 PhD Student in Private Law In University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

With the advent of data encryption technology, today new electronic money instruments have emerged that allow the exchange of large sums of money in the form of electronic messaging data. One of these tools is the digital cryptocurrencies. cryptocurrencies are divided into two types. The first species, such as Ethereum, is produced by the sovereignty of the countries, and the second is mined by miners from decentralized territories. Due to the difference in the nature of these currencies with the official currency of the countries in exchanging monetary markets, the possibility of considering the currency's title to these instruments is facing challenges. In the United States, there is the current issue of virtual currency exchange auditing, which has solved the problem of foreseeing the allocation of licenses to applicants. But in Iran, because it does not provide a definite definition of currency, these instruments can not be considered as part of the circle of inclusion of the currency, nor can it be used by using principles such as the principle of the sovereignty of will and the perception of such instruments as commodities in exchanges, the possibility of using Provided their maximum capacity in monetary markets. , legal validation, legal requirements and the prediction of competent authorities are among the requirements of the Iranian legal system for the use of these currencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Cryptocurrencies
  • Monetary Markets
  • Challenges and Solutions
  • Iranian Law
  • American Law
1.Alexandr Nellson, (Lv, May21,2019). How to store bitcoin and other cryptocurrencies properly,https://medium.com/@nellsonx/how-to-properly-store-bitcoins-and-other-cryptocurrencies-14e0db1910d
2. Anisha Reddy, (2018). COINSENSUS: The Need for Uniform National Virtual Currency Regulations, DICKINSON LAW REVIEW,Vol123
3. Carla L. Reyes, (2018). Moving Beyond Bitcoin to an Endogenous Theory of Decentralized Ledger Technology Regulation: An Initial Proposal, 61 VILL. L. REV
4. Camilla Hodgson, (Lv Apr. 22, 2019), Bitcoin could trigger the next financial crisis, BUSINESS INSIDER ,http://www.businessinsider.com/bitcoincould-trigger-financial-crisis-2017-12
5. David Floyd, (Lv, Apr. 29, 2019). Can the SEC Regulate Bitcoin? Cryptoassets’ Legal Questions (Tentatively) Answered, NASDAQ https://www.nasdaq.com/article/can-the-sec-regulatebitcoin-cryptoassets-legal-questions-tentatively-answered-cm892254
6. Functions and Characteristics of Money: (Lv 21Mar2019) A Lesson to Accompany The Federal Reserve Bank of Philadelphi, https://www.philadelphiafed.org/-/media/education/teachers/resources/fed-today/Functions_and_Characteristics_of_Money_Lesson.pdf
7. Hay, Steve,(Lv 26Jan,2020).Bitcoin VS Ethereum, https://99bitcoins.com/bitcoin-vs-ethereum/
8. Hilary J. Allen, (2017). $=€=BITCOIN?,Maryland. Law. Review,Vol76
9. Jamie Redman, (Lv,May 4, 2019). Bitcoin Advocates Prepare to Fight the California Bitlicense, BITCOIN, https://news.bitcoin.com/bitcoin-advocatesfight-california-bitlicense/
10. Joshuah Bearman & Tomer Hanuka, (Lv June. 8, 2019). The Rise and Fall of Silk Road, Pt. 1, WIRED, http://bit.ly/2O1K2Gz
11. Katie Martin, (Lv April,23,2019), Cryptocurrency holders take on central banks at their peril, https://www.ft.com/content/2b94acc4-cfbb-466c-bf8a-09a5106c750b
12. Marc Andreessen, (Lv May. 21, 2019). Why Bitcoin Matters, N.Y. TIMES: DEALBOOK, http://dealbook.nytimes.com/2014/01/21/why-bitcoin-matters/?_r-0
13.Marc Lyne,(Lv,26Jan2020). What Is A QR Code And Why Do You Need One?, https://searchengineland.com/what-is-a-qr-code-and-why-do-you-need-one-27588
14.Mark Edwin Burge, (2016). Apple Pay, Bitcoin, and Consumers: The ABCs of Future Public Payments Law, HASTINGS L.J.Vol67
15.Nathan Reiff, (Lv. Mar. 16, 2019). What Are Centralized Cryptocurrency Exchanges?, INVESTOPEDIA, https://www.investopedia.com/-/what-arecentralized-cryptocurrency-exchanges/
16.Paul Vigna, (Lv, May. 27, 2019). Howard Marks Trashes Bitcoin: ‘An Unfounded Fad’, WALL ST. J., https://blogs.wsj.com/moneybeat/2017/07/27/howardmarks-trashes-bitcoin-an-unfounded-fad
17.Robby Houben, Alexander Snyers, (2018). Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, Requested by the TAX3 committee,European Parliament, Cryptocurrencies and Blockchain
18.Rossi Sergio,( 2007). Money and Payments in Theory and practice, Routledge Law Review, London
19.Ruzbeh Bacha, (Lv, May 22, 2019). Cryptocurrency — Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin — Everything You Need to Know in 2017, MEDIUM ,https://medium.com/cryptolinks/cryptocurrency-bitcoin-ethereum-ripplelitecoin-everything-you-need-to-know-in-2017-28109d927037
20.Savelyev Alexander, (2018).Copyright in the blockchain era: Promises and challenges, computer law & security review,Vol 34
21.Sklaroff Jeremy, (2017). Smart Contracts and the Cost of Inflexibility, University of Pennsylvania Law Review,Vol166
22.Stan Higgins, (Lv May. 02, 2019), NY Bitcoin Businesses Now Have 45 Days to Apply for BitLicense, COINDESK, https://www.coindesk.com/ny-bitcoin-business-45-daysbitlicense/
23.Susan Alkardi, (2019). Defining and Regulating Cryptocurrency: Fake Internet Money or Legitimate Medium of Exchange? Duke University School of Law, J.D. expected May, 2019; B.S. in Psychology, University of California, Davis
24.Treas, (Lv,Mar 1, 2019). Order 180-01 ,available at https://www.treasury.gov/about/role-of-treasury/ordersdirectives/Pages/to180-01.aspx./ Fin. Crimes Enf’t Network, U.S. Dep’t of Treasury
25.Trevor I. Kiviat,( 2016). Note, Beyond Bitcoin: Issues in Regulating Blockchain Transactions, 65 DUKE Law .Journal. Vol 65
26.Yessi Bello Perez, (Last updated Mar. 17, 2019). California’s Bitcoin Bill Shelved by State Senator, COINDESK, https://www.coindesk.com/californiasbitcoin-bill-shelved-by-state-senator/.