سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دکترین شروع دوباره که از مفاهیم مدرن حقوق ورشکستگی و متأثر از رویکرد اقتصادی به حقوق محسوب می‌شود، به‌دنبال این است که بازرگان متوقف را از پرداخت تمام یا برخی از بار بدهی‌هایی که بر دوش دارد، معاف کند تا فرصتی را به‌منظور پیوستن دوبارۀ وی به جامعه به‌عنوان عضو مولد اقتصادی فراهم سازد. در حقیقت نظریۀ شروع دوبارۀ بازرگانِ مولد و خلاق با معاف ساختن بازرگان از پرداخت دیونی که در ادای آن ناتوان شده، از دارایی و درآمد آتی او در مقابل بستانکاران حمایت می‌کند. با اینکه قانونگذار ایران موضعی در خصوص این نظریه اتخاذ نکرده، اما راهنمای قانونگذاری حقوق ورشکستگی آنسیترال به‌صورت جداگانه به آن پرداخته است. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی این نظریه تبیین و بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fresh start policy in bankruptcy law

نویسندگان [English]

  • abbas toosi 1
  • behnam bigdeloo 2
  • koorosh kaviani 3
1 Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University, Department of ‎Private and Islamic Law. ‎
2 PhD Candidate in Private Law, Allameh Tabataba'i University‎
3 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University,Department of ‎Private and Islamic Law
چکیده [English]

The doctrine of the fresh start which is one of the modern concepts of bankruptcy law and is influenced by the school of the economic interpretation of the law, Seeks to relieve the Merchant from debts owed to provide an opportunity for him/her to rejoin society as a productive economic member. In fact, the theory of the fresh start for the productive and creative merchant, by discharging of a debtors debts that he/she has been unable to pay, protect his/her property and future income from creditors. Although the Iranian legislature has not taken a position on this theory, the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law addresses it separately. In this research, this theory is explained and studied with a comparative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merchant
  • Fresh start
  • Efficiency
  • discharge
  • Bankruptcy
الف) فارسی
1. رمضانی آکردی، حبیب؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ پارساپور، محمدباقر (1395). «برائت از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 13، ش 2، ص 181-161.
2. صقری، محمد (1388). حقوق بازرگانی: ورشکستگی، چ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
3. طوسی، عباس (1393). تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، چ اول، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
4. علیخانی، علیرضا (1392). مبانی و اهداف قانونگذاری در ورشکستگی، جهت دریافت مدرک دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
5. کاتوزیان، ناصر (1391). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج2، چ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
6. کاویانی، کورش (1391). حقوق ورشکستگی، چ اول، تهران: میزان.
 
ب) خارجی
7. Anthony T. Kronman (1983). “Paternalism and the Law of Contracts”, Vol.92 YALE L.J. pp.763-798.
8. Benjamin, Laufer (2012). An economic analysis of the German bankruptcy code in the context of the European reform movement,Masters Thesis Msc International Finance at Hec Paris.
9. Doug, Rendleman. (1980). “The Bankruptcy Discharge: Toward a Fresher Start”, Vol.58 N.C. L. REV.pp. 723-767.
10. F.H. Buckley. (1995). “The American Fresh Star”t, 4 S. CAL. INTERDISC. L.J.pp.67-98.
11. Gerard, McCormack; Andrew, Keay; Sarah, Brown and Judith Dahlgreen. (2016). Study on a new approach to business failure and insolvency: Comparative legal analysis of the Member States’ relevant provisions and practices, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
12.Gharles, G.Hallinan (1987).The "Fresh Start" Policy in Consumer Bankruptcy:A Historical Inventory and an Interpretive Theory”, UniversityOf Richmond Law Review, Vol. 21,  pp.50-159.
13. Jesús Huerta de Soto (2009). The Theory of Dynamic Efficiency, Routledge.
14. John D, Honsberger (1999). “Philosophy and Design of Modern "Fresh Start" Policies: The Evolution of Canada's Legislative Policy”,OsgoodeHall Law Journal, Vol.37, pp. 172-188.
15. Kartik, Athreya. (2006) . “ Fresh start or head start? Uniform bankruptcy exemptions and welfare”, Journal of Economic Dynamics & Control, Vol.30.pp.2051–2079.
16. Margaret, Howard.( 1987). “A Theory of Discharge in Consumer Bankruptcy”, OHIO State Law Journal, Vol .48, pp.1047-1088.
17. Nicola, Howell (2014). “The "Fresh Start" Goal of The Bankruptcy Act: giving a temporary reprieve or facilitating debtor rehabilitation?”, Qut Law Review, Vol .14, pp.29-52.
18.Petr, Sprinz.(2011). "Fresh Start" Policy of Bankruptcy Law in Visegrad Countries: economic and legal analyses. LL.M Short Thesis, Central European University.
19. Posner, Richard A.(2007). Economic Analysis of Law. 7th ed. New York: Aspen Publishers.
20. Richard, Posner (1979). “Utilitarianism, Economics, and Legal Theory”, Vol.8 Journal of Legal Studies, pp.103-140.
21. Rachel Siew Lin Lee. (2015). How is ‘efficiency’ determined in the insolvency context?, A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Queensland.
22. Rafael, Efrat (1999). “The "Fresh Start" Policy in Bankruptcy”, Abi Law Review, Vol. 7, pp.555-599.
23. Sean C. Currie (2009). “The Multiple Purposes of Bankruptcy: Restoring Bankruptcy's Social Insurance Function after BAPCPA”, Vol.7 DePaul Bus. & Com. L.J. pp.241-274.
24.Theodore, Eisenberg. (1981). “Bankruptcy Law in Perspective, Cornell Law Faculty Publications”, Vol.28 UCLA L. REV. pp.953- 999.
25. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).(2005). Legislative Guide on Insolvency Law, United Nations Publication. New York
26. William C. Whitford. (1997). “Ganging Definitions of "Fresh Start" in U.S Bankruptcy Law”, Journal of Consumer Policy, Vol.20, pp.179–198.
27. Ziegel, Jacob S. (1999) . “The Philosophy and Design of Contemporary Consumer Bankruptcy Systems: A Canada-United States Comparison”, Osgoode Hall Law Journal Vol.37.1/2, pp.205-262.