بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت سرمایه، در واحدهای تجاری و همچنین نقش بسیار پررنگ شرکت‌ها و واحدهای تجاری در اقتصاد هر کشور و نقش گستردۀ بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌ها، شناخت دقیق فرایند تأمین مالی شرکتی، بررسی حقوقی آن، مراحل سه‌گانۀ آن و اشراف کامل به ابزار موجود در این فرایند بسیار ضروری است. مراحل سه‌گانه و به‌هم‌پیوسته در تأمین مالی شرکتی شامل تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تأمین مالی و تصمیمات تقسیم سود است که همگی در ارتباط با هم و در ارتباط با راهبردهای بازار سرمایه و محصول، تأمین مالی شرکتی را تشکیل می‌دهند. دو ابزار اصلی تأمین مالی شرکتی، ابزارهای بدهی و حقوق مالکانه است و دو راهبرد کلی در تأمین مالی شرکتی، استراتژی محافظه‌کارانه و تهاجمی است. با توجه به ارتباط متقابل تصمیمات مالی و حقوقی و اهمیت نقش وکلا و حقوقدانان در امور شرکت‌ها، این پژوهش برای رفع خلأ تحقیقاتی موجود و به روش کتابخانه‌ای- تحلیلی، به بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی شرکتی پرداخته و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا برای تأمین نقدینگی شرکت‌ها باید از الگوها و نسبت‌های خاص استفاده کرد؟ این پژوهش در دو بخش تدوین شده است که در بخش اول مفاهیم و کلیات و در بخش دوم راهبردهای تأمین مالی و مراحل مهم شرکتی به لحاظ حقوقی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

legal aspects of corporate financing

نویسندگان [English]

  • Majid Ghamami 1
  • neda khanzadeh 2
1 Associate Professor of Faculty of Law and Political Sciense
2 faculty of law and political science, university of tehran
چکیده [English]

Considering the importance of capital in firms, also due to the far-reaching implications of firms and enterprises in the economy of any country, and the broad role of the capital market in corporate financing, accurate understanding of corporate financing, its triple steps and the risks involved in that process is really essential. Triple and connected steps in corporate financing are investment decisions, financial policy decisions and dividend policy decisions which are connected to each other, and are connected with capital and product market strategy. Two significant instruments of corporate financing are debt and equity, and two main strategies in corporate financing are aggressive and supportive strategy. Considering the interaction between financial and legal decisions, and the importance of the lawyer's role at firms, the present study addresses the legal aspects of corporate financing, and seeks to answer this question: if we need special patterns for corporate financing? This research has been developed in two parts, in a library-analytical manner, which first deals with concepts and foundations, and the second part describes the strategies and steps in corporate financing with the legal view .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The debt
  • Equity
  • Bonds
  • Capital market
  • Product market
الف) فارسی
1. اسلامی‌پناه، علی؛ عباسیان، رضا (1384). «ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 39، ش 3، ص43-23.
2. اشراقی آرانی، مجتبی (1396). حقوق تأمین مالی هواپیما، تهران: شرکت سهامی انتشار.
3. آگدن جوزف پی (1397). مالی شرکتی پیشرفته، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
4. برزیده، فرخ؛ بولو، قاسم؛ غلامپور، نجمه (1392). «رابطۀ میزان سهام شناور و ضریب قیمت به درآمد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار»، راهبرد مدیریت مالی، ش 1، ص 83-63.
5. حسینی، سید علی؛ حکمت، هانیه؛ کاشف، معصومه (1392). «نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها»، فصلنامۀ پژوهش حسابداری، دورۀ 3، ش 1، ص 26-1.
6. خالقی مقدم، حمید؛ رافیک، باقومیان (1386). «مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه»، پیک نور، تهران، سال پنجم، ش 4، ص82-58.
7. دمودران، اسوات (1392). مالی شرکتی پیشرفته، ترجمۀ احمد بدری، روح‌اله فرهادی و سارا شهریاری، تهران، چ اول، مؤسسۀ علمی فرهنگی نص.
8. شهرآبادی، ابوالفضل (1377). «حق تقدم خرید (وارانت) و اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام عادی»، فصلنامۀ حسابدار، ش 127، ص32-26.
10. غمامی، مجید (1386). تأمین مالی پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال، مجلۀ حقوق تطبیقی، ش 3، ص 246-224.
9. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروه الوثقی (1392)،تهران،  ج 5، نشر دینا.
11. کاتوزیان، ناصر (1364). عقود معین، ج 2، تهران: انتشارات گنج دانش.
12. محبی، محسن؛ قلی‌زاده پاشا، عیسی (1392). «قرارداد اختیار معاملۀ سهام در نظام حقوقی ایران»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ص141-101.
13. مشایخ، شهناز؛ نصیری، سپیده سادات (1393). «سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورس»، فصلنامۀ پژوهش حسابداری، سال سوم، ش 12، ص122-108.
14. نبوی، ابراهیم (1395). اصول حسابداری، ج 2، تهران، انتشارات دیدار.
 
ب) خارجی
15. Asquith, Pual & Lawrence A. Weiss,(2016). Lessons in Corporate Finance, New Jersey, John Wiley & Sons.
16. Arnott, Robert and Asness, Clifford ,(2003). “Higher Dividend Higher Earning Growth”, Portfolio Management, Vol.59, PP.70-87.
17. Dyson, John R. & Watson, Denzi, (2007). Corporate Finance principles and practice, United Kingdom, Pearson Education Limited.
18. Fulmer, Gonge,(2002). Why cash flow is more importance than profit, publication of Business Development. pp1-25.
19. Fazzari, Steven; Bruce, Peterson & Hubbard, Glenn, (1988). “Financing Constraintsband Corporate Investment”, The National Bureau of Economic Research, pp.141-195.
20. Cunninggham, Lawrence (2015). Lessons for Corporate America, Fourth Edition, School of Law Yeshiva University Publishers.
21. Grainblatt, Mark & Titman, Sheridan, (2001) ,Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw.
22. Minola, Tommaso; Cassia,Lucio &Criaco,Giuseppe, (2013). Financing Patterns in New Technology-Based Firms, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol.19,No.2, pp.18-32.
23. Petrella, Giovanni (2006). “Option bd-ask spread and scalping Risk: Evidence from a covered warrants Market”, The Journal of Future Market, pp18- 36.
24. Taillard, Michael (2013). Corporate Finance for Dummies, John Wiley & Sons.
25. Zaman,Qamar; Akhtar,Waheed; Hassan, Musaab & Asad,Meraj, (2017). “A Corporate Financing Policy for Equitable and Sustainable Wealth Creation”, Finance Journal, pp.143-162.
 
Internet
26. Gregory H, Bauer, Monetary Policy, Private Debt and Financial Stability Risks, Electronic Copy available at : http://ssrn.com/abstract=2869044 , Last seen: 2019/July/26.
27.Gabriel,Stephan and Baker,B, Concepts of Business and Financial Risk, available at https://www.jstor.org/stable , Last seen 2019/June/10