ابطال رأی داوری در ایکسید به‌سبب تجاوز آشکار از حدود اختیارات‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‏ بوشهر، ایران

10.22059/jlq.2023.349359.1007719

چکیده

      توقف اجرای رای داوری در مرکز بین ­المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه­ گذاری (ایکسید) جز از طریق توسل به آیین ابطال ممکن نمی­ باشد. به عبارت دیگر اصولا امکان تجدیدنظر خواهی و اعلام بطلان رای داوری در ایکسید همانند دیگر نهادهای داوری، پیش­بینی نگردیده. ماده 52 کنوانسیون واشنگتن مشتمل بر پنج جهت ابطال رای داوری است که در این تحقیق بند 1 (b) آن که ناظر بر ابطال به دلیل تجاوز آشکار از حدود اختیارات است مورد بررسی قرار گرفته. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است در پی پاسخ به این پرسش هستیم که به‌منظور اثبات تجاوز از حدود اختیارات دیوان داوری به چه مصادیقی می‌توان توسل جست. نتیجۀ حاصل از مطالعۀ رویۀ ایکسید چنین بود که تجاوز از حدود اختیارات در بستر مادۀ 42 کنوانسیون امکان تحلیل دارد و منقسم به تجاوز از حدود صلاحیت و تجاوز از حدود قانون قابل اعمال به‌نحو سلبی و ایجابی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Annulment of ICSID Arbitral Award for the ‎manifest excess of powers

نویسنده [English]

 • Abbas‎ Barzegarzadeh
Assistant Professor, Department of Public International Law, Faculty of ‎Humanities, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

 It is not possible to stop the implementation of the arbitration award in the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) except by resorting to the annulment procedure. In other words, the possibility of appeal and declaration of invalidity of the arbitration decision is not foreseen in ICSID as in other arbitration institutions. Article 52 of the Washington Convention contains five ways of revoking the arbitration award, which is analyzed in this research, paragraph 1 (b), which deals with revoking due to clear violation of powers.. The plan considered for the research is divided into two parts: the first, the history of drafting paragraph b of Article 52, the basis of the authority of the arbitration board, annulment limitations, prohibition of the right of average appeal of the annulment hearing board and interpretation of the annulment have been discussed, and in the second part, by focusing the research on the excess of powers and topics such as the necessity of complying with the provisions of the investment treaty, the cases that have been considered in  ICSID award were counted.It is necessary to mention that the studied treaties here are considered to be investment ones and commercial treaties are out of the scope of the discussion.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Revision
 • Annulment
 • ICSID
 • Excess
 • Powers
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. الهویی نظری، حمید؛ بهاره احمدپور؛ محمدرضا شکیب (1398). بررسی امکان تجدیدنظر در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، زمستان، 94(4)، 1191-1210 در:

           https://jplsq.ut.ac.ir/?_action=article&au=343854&_au  (23 اردیبهشت 1401)

  1. باغبان، رحیم؛ حدیثه یکتا (1400). معیارهای تشخیص قرارداد سرمایه‌گذاری در داوری سرمایه‌گذاری خارجی. دوفصلنامۀ دانشنامۀ حقوق اقتصادی، بهار و تابستان، 28(19)، 293-317 در:

         https://lawecon.um.ac.ir/article_41779.html (17 اردیبهشت 1401)

  1. بذار، وحید (1399). مکانیزم رد اولیۀ دعوا در داوری سرمایه‌گذاری. فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، زمستان، 9(33)، 105-124 در: https://jplr.atu.ac.ir/article_12626.html (9 اسفند 1400)
  2. روزگاری آق بلاغ، خلیل؛ صابر نیاورانی؛ محسن محبی (1399). تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت‌های ایرانی دارای وصف «سرمایه‌گذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، زمستان، 50، (4)، 1567-1586 در: http://ensani.ir/fa/article/433900/ (19 اردیبهشت 1401)
  3. زمانی، سید قاسم؛ امیر درون‌پرور (1394). پویایی مفهوم سرمایه‌گذاری در پرتو متدولوژی احراز صلاحیت‌های ایکسید. فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، بهار، 69، 97-124 در: https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-770-fa.html (23 اردیبهشت 1401)
  4. حبیب‌زاده، توکل؛ عفیفه غلامی (1397). نقش شرط فراگیر در حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویۀ داوری ایکسید. مجلۀ حقوقی بین‌المللی، پاییز و زمستان، 59، 58-118 در:

        http://www.cilamag.ir/article_31885.html  (2 اردیبهشت 1401)

  1. حسن‌خان‌پور، سپهر؛ امیرحسین حقیقی (1398). بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین‌المللی. مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، بهار، 37، 107-126 در:

         https://jlr.sdil.ac.ir/journal/article_91598.html  (18 فروردین 1401)

  1. طباطبایی‌نژاد، سید محمد(1392). اعمال قواعد آمره تحت نظام داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایکسید. فصلنامۀ اندیشه‌های حقوق خصوصی، 1(1)، 93-110 در :http://ensani.ir/fa/article/335851/ (27 اردیبهشت 1401)
  2. کرم­زاده، سیامک؛ خلیل روزگاری آق‌بلاغ (1398). «قانونی بودن سرمایه‌گذاری در رویۀ ایکسید. مجلۀ حقوق خصوصی، بهار و تابستان، 16(1)، 41-21 در: https://journals.atu.ac.ir/article_10857.html  (31 فروردین 1401)

  ب) خارجی

  10. Abedian, H.(2011). judicial Review of Arbitral Awards in International Arbitration – A Case for an Efficient System of Judicial Review. Journal of International Arbitration, 28 (6), 553 – 590, at: www.kluwerlawonline.com (Accessed: 13 may 2022)

  11. Banifatemi,Y. (2018). The Law Applicable in Investment Treaty   Arbitration. at: www.shearman.com (Accessed:9 may 2022)

  12. Blair,W., Grace, U., gokce, C., & Yang, Z. (2022). Arbitrating financial disputes—are they different and what lies ahead?. Arbitration International, 38(1-2), 3–20, at: www.kluwerlawonline.com,, (Accessed:10 may 2022)

  13. Chan, D., Louis, L., & Yi, H. (2021). Proper characterisation of the parol evidence rule and its applicability in international arbitration. Arbitration International, e 37(4), 805–833,at: www.kluwerlawonline.com,, (Accessed: 15 may2022)

  14. Crema, L. (2010). Disappearance and New Sightings of Restrictive Interpretation(s). The European Journal of International Law. 21(3), 681–700, www.ejil.org

  15. Dijk, M. V. (2014). Is foreign investment good for development?. at: https://www.researchgate.net/publication/259624208

  16. Drahzal, Christopher R (2008). private ordering and international commericial arbitration. Pennsylvania state law review, 113, 1028-1047, (Accessed: 10 may 2022)

  17. Gal-Or, N. (2008). The Concept of Appeal in International Dispute Settlement. The European Journal of International Law, 19 (1), 43–65, at: www.ejil.org (Accessed: 12 may 2022)

  18. Gaillard, E. (2014). The Extent of Review of the Applicable Law in Investment Treaty Arbitration. IAI Series international arbitration, 1, 223-241, athttps://www.iaiparis.com/: (Accessed: 11 may 2022)

  19. Fauchald, O. K. (2008). The Legal Reasoning of ICSID Tribunals – An Empirical Analysis. The European Journal of International Law, 19. (2), 301–364, at: www.ejil.org, (Accessed:11 may 2022)

  20. Hamby, C. (2016). the court that rules the world buzz feed news (28 august 2016). at: www. Buzzfeed.com/chrishamby/super-court, (Accessed: 13 mat 2022)

  21. Lalive, P. (2010). On the Reasoning of International Arbitral Award. Journal of International Dispute Settlement, 1(1), 55–65, www.kluwerlawonline.com, (Accessed: 12 may 2022)

  22. L. Smit Duijzentkunst, B., & Sophia L.A, D.. Arbitrary Peace? Consent Management in International Arbitration. The European Journal of International Law, 26(1), 139-168, at: www.ejil.org, (Accessed: 11 may 2022)

  23. mayer, P. (2021). Must Justice be a Goal for the Arbitrator?. Arbitration International, 37(2), 503–513, at: www.kluwerlawonline.com,, (Accessed: 15 may 2022)

  24. Moltke, K. V. (2018). An International Investment Regime? Issues of Sustainability. international institute for sustainable development, at:   https://www.researchgate.net/publication/225883584, Accessed :14 may 2022

  25. Nordlund, F. (2022). Determining the applicable law to the arbitration agreement in the absence of a choice of law clause under Hong Kong Law: a call for renewed. internationalism, Arbitration International, 38(1-2), 43–57, at: www.kluwerlawonline.com, (Accessed: 13 may 2022)

  26. Paparinskis, M. (2013). Investment Treaty Arbitration  and the (New) Law of State Responsibility. The European Journal of International Law 24(2), 617– 674, at: www.ejil.org, (Accessed:  12 may 2022)                                                                                                                                   

  27. Pham, Huy. T, Christopher, Gan& Baiding, Hu (2022). Causality between Financial Development and Foreign Direct Inv

  https://www.researchgate.net/publication/328513943estment in Asian Developing Countries. Risk Financial Manag, 15(195), 2-6, at: (Accessed: 15 may 2022)  

  28. Platt, R. (2013). The Appeal of Appeal Mechanisms in International Arbitration: Fairness over Finality?. Journal of International Arbitration, 30(5), 531 – 560, www.kluwerlawonline.com, (Accessed: 11 may 2022)

  29. Plave, K. (2020). The Law Applicable to the Interpretation of Arbitration Agreements Revisited, Plavec. 82 University of Vienna Law Review, 4, 82-127

  30. Puig, S., & Strezhnev, A. (2017). The David Effect and ISDS. The European Journal of International Law, 28(3), 731–761, at: http:/ejil.org, (Accessed: 13 may 2022)

  31. Shankar, S. R. (2016). Selection & Determination of Applicable laws in International Commercial Arbitration1. law senate, pp.1-10, This Paper was presented in the international Conference on “ Challenges in International and Domestic Arbitration” organised by Indian Institute of Technical Arbitrators in Chennai on 23rd and 24th of September 2016

  32. Schreuer Commentary The ICSID Convention: a Commentary, Cambridge University Press, 2001, at: https://www.cambridge.org/ir/academic/subjects/law/arbitration (Accessed: 13 may 2022)

  33. Schreuer, C. (2014). Jurisdiction and Applicable Law in Investment Treaty Arbitration. Mcggil journal of dispute resolution, 1(1), 1-25, at: www.lawjournal.mcgill.ca,, (Accessed: 14 may 2022)

   

  Documents

  34. Commentary on the Draft Convention on Arbitral Procedure Adopted by the International Law Commission at its Fifth Session, prepared by the Secretariat, 1955

  35. Updated Background Paper on Annulment for the Administrative Council of ICSID, May 5, 2016 the model rules, appears in Yearbook of the International Law Commission, 1958, vol. II

  36.UNCTAD,2003, EDM/Misc.232/Add.2

  37.UNCTAD, 2000, /OSG/DP/146 on FOREIGN INVESTMENT IN

  38.DEVELOPING COUNTRIES

  39.Does it Crowd in Domestic Investment?

  40. UNCTAD, 2019, Handbook of Statistics, TD/STAT. 44,

  41. OECD,2015, Policy Framework for Investment

  AWARDS

  ‌42.Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1)

  43. Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. United Republic of Cameroon and Société Camerounaise des Engrais (ICSID Case No. ARB/81/2

  44. Maritime International Nominees Establishment v. Republic of Guinea (ICSID Case No. ARB/84/4)

  ‌45. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic (ICSID Case No ARB/97/3)

  ‌46. Víctor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile (ICSID Case No ARB/98/2)

  47. Wena Hotels Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/98/4)

  48. Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the Congo (ICSID Case No. ARB/99/7)

  ‌49. Enron Creditors Recovery Corporation v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/3

  MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile (ICSID Case No. ARB/01/7)

  50. CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/8)

  51. Azurix Corp. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/12)

  52. Hussein Nuaman Soufraki v. United Arab Emirates (ICSID Case No. ARB/02/7)

  ‌53. CDC Group plc v. Republic of Seychelles (ICSID Case No. ARB/02/14)

  ‌54. El Paso Energy International Company v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/15)

  ‌55. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. Republic of the Philippines (ICSID Case No. ARB/03/25

  56. Total S.A. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/04/1)

  ‌57. Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/05/1)

  ‌58. Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. v. Republic of Kazakhstan (ICSID Case No. ARB/05/16)

  ‌59. Helnan International Hotels A/S v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/05/19)

  ‌60. Ioan Micula, Viorel Micula and others v. Romania (ICSID Case No. ARB/05/20)

  61. Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/06/4)

  62. Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/06/11)

  63. Tza Yap Shum v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/07/6)

  ‌64. Iberdrola Energía, S.A. v. Republic of Guatemala (ICSID Case No. ARB/09/5)

  65. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited v. Tanzania Electric Supply Company Limited (ICSID Case No. ARB/10/20)

  66. TECO Guatemala Holdings, LLC v. Republic of Guatemala (ICSID Case No. ARB/10/23)