دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 623-798 
مفهوم توجه دعوا

صفحه 623-645

10.22059/jlq.2023.346928.1007704

گودرز افتخار جهرمی؛ سعید صفیان