جایگاه نهاد «ثبت» در تأمین ثبات وضعیت حقوقی اموال منقول و امنیت معاملاتی با تأکید بر معاملات وثیقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

2 کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

10.22059/jlq.2024.337869.1007642

چکیده

نظام‌های حقوقی مدرن به‌منظور تأمین «شفافیت اطلاعات» و «تضمین اعتبار» در معاملات با وثیقة منقول به نهاد حقوقی «ثبت» توجه کرده‌اند. رواج «ثبت» در معاملات وثیقه ­ای منقول این مسئله را مطرح کرده که چه اهداف حقوقی از ثبت وثایق منقول مورد انتظار است و مبتنی بر چه مبانی حقوقی باید به‌وجود آید و متضمن چه آثار حقوقی باشد تا بتواند کارکردهای حقوقی موردنظر را تضمین کند؟ مقاله حاضر به این نتیجه دست یافت که تأمین «اصل اعلام»، «جلوگیری از پدیدة نمایش ثروت کاذب» و «ایجاد بازار غیرشخصی توثیق منقول» کارکردهای حقوقی مورد انتظار از ایجاد نظام ثبت وثایق منقول در همة نظام‌های حقوقی است که هریک با اتخاذ یکی از دو مبنای حقوقی «ثبت جایگزین قبض» یا «ثبت تکمیل‌کنندة توثیق» به‌ترتیب ضمانت اجرای «بطلان» و «عدم قابلیت استناد» را پیش‌بینی کرده‌اند. مع ­الوصف محدودیت اموال منقول قابل توثیق» در نظام حقوقی ایران، «پراکندگی و تعدد نظام‌های ثبت اموال منقول قابل توثیق» و «تعدد مراجع متکفل آن» در نظام حقوقی ما به عدم تأمین کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت اموال منقول منجر شده است. این نوشتار به این نتیجه دست یافته است که با ایجاد یک «نهاد جامع ثبت وثایق منقول» که ثبت تمام معاملات وثیقه ­ای اموال غیر منقول را دربرگیرد و دسترسی عموم را به اطلاعات کامل این املاک فراهم نماید می‌توان این چالش حقوقی را رفع کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of the "Movable Property Registration System" in Ensuring the Stability of the Legal Status of Movable Property and Transaction Security with Emphasis on Secured Transactions

نویسندگان [English]

 • nasrin Tabatabai Hesari 1
 • sahar Ain Parast 2
1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran,
2 Master's Degree, Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Abstract
 Establishing "information transparency and guarantee of credit" in transactions with movable collateral has caused legal systems to pay attention to the legal registration technique.  Although the movable property has a greater share in the asset portfolio of individuals, there is no desire to conclude movable collateral transactions, especially by credit institutions, due to the limitation of using these properties with their bills. So when people turn to acquiring immovable property and concluding transactions with immovable collateral due to the existence of the real estate registration system, the maximum use of movable property is not provided, and movable property is not used in transactions with collateral, especially in production and trade. Due to the lack of assurance to individuals and the lack of guarantee of legal security, it will inevitably become a dead capital. It has raised the issue of what legal functions are expected from the registration of movable collaterals, on what legal basis it should be established, and what legal effects it should have to guarantee the intended legal functions.
The present study, with an analytical and comparative perspective, has concluded that the "principle of declaration and general access to information", "preventing the phenomenon of display of false wealth," and "creating an impersonal market through the conversion of assets into capital" are the legal functions expected to a system of registration of movable collaterals in all legal systems. By adopting one of the two legal bases, "registration as an alternative to taking property" and "registration as a complement of effects, " each has provided different sanctions. In other words, paying attention to the basics and legal functions expected from the movable property registration system, especially in the field of commercial transactions and obtaining credit, has led to the prediction and suggestion of creating a movable property registration system as a comprehensive database in many conventions and sample rules.
 The Iranian legal system also faces the challenge of restricting the area of movable property, the dispersion and diversity of movable registration systems, and the multiplicity of its dependent authorities, which has led to the failure to provide the expected legal functions by establishing a comprehensive movable registration entity. In fact, in Iran's legal system, despite the creation of certain systems specific to certain movable properties and the approval of regulations in the field of authentication of movable properties to increase credit, there are still defects in the legal infrastructure for the authentication of all types of movable properties and the lack of a bank Comprehensive information about the legal status of the property can be seen. This article has concluded that this legal challenge can be solved by creating a "comprehensive movable registration institution" that registers all movable property transactions and provides public access to this information. According to the legal status of the traded property, by ensuring the stability of the legal status of the movable property subject to verification with the help of the support function of the mentioned registration system, which leads to the determination of the right of priority of collateral rights based on the time of registration, it is possible to protect these rights before the society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Credit Obtaining
 • Ensuring Transactions Security
 • Movable Registration System
 • Notices
 • Property Law
 • Publicity Principle
 • Registration Law
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. جباری، منصور (1385). «شناسایی بین‌المللی حقوق مربوط به هواپیما». پژوهش حقوق عمومی، دورة 8، ش 18 ، ص 19-47https://civilica.com/doc/706435 ( (11 بهمن 1400)
  2. خشنود ، زهرا (1397). «تأمین مالی وثیقه‌ای در دامنة محدود اموال منقول قابل وثیقه‌سپاری در بخش بانکی ایران»، همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد، صص 22-1 https://civilica.com/doc/784226 (11 بهمن 1400)
  3. دشتی، محمدرضا؛ محمد عیسائی تفرشی و مرتضی شهبازی (1397). «کارکرد اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام آن»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ش 4، ص 65-94 https://clr.modares.ac.ir/article-20-20562-fa.html#:~:text=20.1001.1.22516751.1397.22.4.4.4 (11 بهمن 1400)
  4. دوسوتو، هرناندو (1386). راز سرمایه (چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خـورد؟). ترجمـة دکتـر فریدون تفضلی، چ سوم، تهران: نی.
  5. طباطبایی حصاری، نسرین (1393). مبانی و آثار نظام ثبت املاک. چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  6. طباطبائی حصاری، نسرین (1394). «کارکردهای اقتصادی ثبت رسمی املاک در پرتو آموزة کارایی اقتصادی». فصلنامة تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دورة 18، ش 72، ص 311-336https://magiran.com/p1585775  (11 بهمن 1400).
  7. طباطبائی حصاری، نسرین (1396). «حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا» نقش «ثبت» در فرایند انتقال». فصلنامة مطالعات حقوق خصوصی، دورة 47، ش 2، ص 289-308. DOI:10.22059/jlq.2017.62615
  8. طباطبائی حصاری، نسرین و محمود زمانی (1397)، «کارکرد «ثبت شرکت‌های تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی». فصلنامة تحقیقات حقوقی، دورة 21، ش 82، تابستان، ص 252-227.     DOI:10.22034/jlr.2018.133978.1178
  9. ملائکه‌پور، سیدمحمدحسن، رسول سعیدی سرقلعه (1393). «ماهیت عقد رهن دریایی در قانون دریایی مصوب1343»، دانش و پژوهش حقوقی، ش 2، ص 181-201 DOI:10.22055/AJKRL.2014.11815
  10. نجفی اسفاد، مرتضی و هادی شعبانی کندسری (1394). «تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران»، مطالعات حقوقی، ش 3 ، ص167-194 DOI:10.22099/jls.2015.3502
  11. نصیری، مرتضی (1351). «رهن بازرگانی». مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دورة 12 ص 119-126 https://jflps.ut.ac.ir/article_25580_f72a8eeedd8dd2a7cec747508517b7fa.pdf (4 بهمن 1402)

  ب) خارجی

  12. Arruñada, B (2014). “Registries”. Man and the Economy, Vol.1 (1), pp. 209-230, DOI: 10.1515/me-2014-0016

  13. Arthur, M.W. (2018), Publicity and privacy in land registration in Scotland, Diss. University of Glasgow

  14. Baird, D. G. (1983). ((Notice Filing and the Problem of Ostensible Ownership)), Legal Studies, Vol.12, No.1, pp.53-67, DOI: 10.1086/467714

  15. Beale, H (2008). “The Future of Secured Credit in Europe”. European Company and Financial Law Review, Vol.5, pp. 375-404, DOI:10.1515/9783110970678

  16. Berlee, Anna (2018). Access to personal data in public land registers. Netherlands, Eleven International Publishing.

  17. Bhattacharya, P. S|& Mehmet A U(2010). How Do Legal Systems Affect Land Distribution?. Deakin University.

  18. Byamugisha, F.k (1999). “How Land Registration Affects Financial Development and Economic Growth in Thailand”. World Bank Publications, pp.1-32, DOI:10.1596/1813-9450-2241

  19. Castellano, G. (2015). ((Reforming non-possessory secured transactions law: a new strategy?)), The Modern law Review, Vol.78, No.4, pp. 611-640.    https://www.jstor.org/stable/43829136 (Accessed 31 January 2022)

  20. Dekker, H. A. L. (2006). In Pursuit of Land Tenure Security. Amsterdam, Amsterdam University Press

  21. Dirix. E. (2004). Effect of Security Rights vis-á-vis Third Person’. In Divergence of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, Sellier European Law Publishers, Munich

  22. Drobnig, U, (2003), ((Present and Future of Real and Personal Security)), European Review of Private Law, Vol.11, No. 5, pp. 623-660.

  https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/11.5/ERPL2003040 (Accessed 31 January 2022).

  23. Dubovec, M (2011). “UCC Article Rrgistration System for Latin America”, Arizona Journal of International & Comparative Law, Vol.28, No.1, pp.117-142,.

  DOI: 10.2139/ssrn.2135261

  24. Gilmore, G.(1968). “Security Law, Formalism and Article 9”. NEBRASKA LAW REVIEW, Vol. 47, No. 4, pp.658-677, https://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol47/iss4/3 (Accessed 31 January 2022)

  25. Hamwijk, D. J. Y, (2014). ((Publicity in secured transactions law: Towards a European public notice filing system for non-possessory security rights in movable assets?)), University of Amsterdam, pp.1-416 , https://hdl.handle.net/11245/1.417628 (Accessed 31 January 2022)

  26. Hendrik R. J.(2010). “The EBRD’s Model Law on Secured Transactions and its Implications for an UNCITRAL Model Law on Secured Transactions”. Revue de droit uniform, pp.479-506, DOI: 10.1093/ulr/15.2.479

  27. Keinan. Y. (2001). “The Evolution of Secured Transactions”. World Bank Group, Vol.1, pp.1-64https://documents1.worldbank.org/curated/es/564371468780338375/310436360_20050276035800/additional/wdr27827.pdf (Accessed 31 January 2022)

  28. Khachatryan, A. (2007), ((Pledge/Lien on Movables: Creating Guarantees for Creditors)), AMERICAN UNIVERSITY OF ARMENIA, pp.1-24.

  https://law.aua.am/files/2012/02/Pledges-on-Moveable-Property.pdf (Accessed 31 January 2022)

  29. Nitsoane, LS. (2018). “The Registration of Special Notarial Bonds under the Security by Means of Movable Property Act and the Publicity Principle: Lessons from Developments in Belgium”. P.E.R, Vol.21 No.1, pp.1-24, DOI:10.17159/17273781/2018/v21i0a2389.

  30. Noëlle, M et J Bachellier (1995). Droit civil (sûretés publicité foncière), Paris, Dalloz, 11 édition

  31. North, D. C & Robert Paul Thomas (1973).The Rise of the Western World: A New Economic History, Cambridge University Press

  32. Olekhov, I. (2002). “Security Interests in Personal Property: the Perspectives of Harmonisation”. University of Edinburgh, pp.1-53.

  https://www.iuscommune.eu/html/prize/pdf/2002_Olekhov%20.pdf (Accessed 31 January 2022)

  33. Rachel Baeck, J & L. Heytens (2019). “Setting a new standard for the harmonization of secure transactions law: the new Belgian Pledge Registry”. Uniform Law Review, Vol. 24, Issue 3, pp.520-544, DOI:10.1093/ulr/unz031

  34. Starck. B, H. Roland, L. Boyer, (1988). Introduction au Droit. (5th Ed (, Paris

  35.Wang.S, C. Radavoi, I. Scaunasu, (2017). “Towards the consolidation of movable security registration: Is the successful Romanian model applicable in China?”. Chinese Journal of Comparative Law, Vol.5, Issue.1, pp.173-189, DOI:10.1093/cjcl/cxx006

   36. .Winship, P. (2016). “An Historical Overview of UCC Article 9)), SMU Dedman School of Law Legal Studies Research, No.310, pp.1-25

  https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1199&context=law_faculty last seen: 2022/1/31.

  37. Wohlers, ET. (2001). “The registry: essential element in secured lending”. Arizona Journal of International and comparative Law, Vol.18, pp.1-11.http://hdl.handle.net/10150/659217 (Accessed 31 January 2022)

  38. World Bank Group (2010). “Secured Transactions and Collateral Registries”. World Bank, p.p.1-153, http://hdl.handle.net/10986/25982 (Accessed 31 January 2022)

  39. World Bank Group (2019). ((Secured Transactions, Collateral Registries and Movable Asset-Based Financing”. world Bank, pp.1-149, DOI:10.1596/32551

  ج) اسناد بین‌المللی

  40. AIPPI, Adopted Resolution, 2016

  41. Cape town Convention on International Interests in Mobile Equipment and Aircraft Equipment Protocol, 2001

  42. European Bank for Reconstruction and Development Model law on Secured Transactions (EBRD), 2004

  43. EBRD, (2004). ((Publicity of Security Rights (Guiding Principles for the Development of a Charges Registry))

  44.Uncitral Legislative Guide on Secured Transactions

  45. Uncitral Legislative Guide on the Implementation of a Security Rights Registry, 2014

  46.Uniform Commercial code (UCC)

  47. ELI Principle on the use of Digital Assets as Security