دوره و شماره: دوره 53، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 513-645