نویسنده = جانکی، دکتر فیروز محمودی
تعداد مقالات: 1
1. مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

دکتر فیروز محمودی جانکی؛ فیروز محمودی جانکی