نویسنده = قاسم زاده، سید مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

سید مرتضی قاسم زاده