نویسنده = دلشاد معارف، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و اثر فرض حقوقی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

ابراهیم دلشاد معارف