نویسنده = حسینی پور، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور