نویسنده = رضائی زاده، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محمد جواد رضائی زاده؛ یحیی احمدی